Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze referent ds. księgowości budżetowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnkowie

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze referent

 ds. księgowości budżetowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnkowie

ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków.

 

1.  Wymagania niezbędne:

 

a) obywatelstwo polskie;

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

d) wykształcenie: minimum średnie, preferowane wyższe ekonomiczne;

e) nieposzlakowana opinia;

f) znajomość i umiejętność właściwej interpretacji oraz stosowania przepisów prawa, w szczególności z zakresu ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości budżetowej, ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o ochronie danych osobowych oraz Kodeksu Pracy.

 

2.  Wymagania dodatkowe:

 

a) mile widziane doświadczenie w księgowości jednostek samorządu terytorialnego;

b) umiejętność biegłej obsługi komputera w zakresie Word, Excel;

c) znajomość i umiejętność obsługi programu firmy RADIX: PŁACE +, KADRY +, FKB + oraz programu Płatnik;

d) umiejętność dobrej obsługi urządzeń biurowych;

e) dokładność, terminowość i odpowiedzialność w wykonywaniu zadań;

f) odporność na stres;

g) dobra organizacja pracy, umiejętność pracy indywidualnej i w zespole;

h) umiejętność nawiązywania dobrego kontaktu, dyspozycyjność oraz samodzielność w działaniu i odpowiedzialność za powierzone zadania;

i) wysoka kultura osobista.

 

3.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

1) sprawdzanie kompletności i rzetelności dokumentów księgowych,

2) sprawdzanie prawidłowego opisu na dokumentach księgowych,

3) numerowanie dowodów księgowych,

4) dekretowanie dokumentów księgowych,

5) uzgadnianie kont księgowych,

6) uzgadnianie obrotów i sald kont analitycznych i syntetycznych,

7) uzgadnianie wydatków z Głównym Księgowym,

8) prowadzenie kont dot. zaangażowania środków budżetowych,

9) prowadzenie kont dot. planów finansowych,

10) pomoc w terminowym dokonywaniu rozliczenia inwentaryzacji,

11) sporządzanie list w zakresie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,

12) pomoc w sporządzaniu list wypłat dot. wynagrodzeń pracowników oraz zasiłków stałych,

13) sporządzanie dokumentacji zgłoszeniowej do ZUSu,

14) sporządzanie miesięcznych zestawień list płac (polecenie księgowania) oraz przekazywanie ich na stanowisko Głównego Księgowego,

15) obsługa programów informatycznych z zakresu wykonywanej pracy, wprowadzanie i uzgadnianie danych w systemach informatycznych: RADIX, Płatnik,

16) czynne uczestnictwo w przygotowaniu sprawozdań finansowych i statystycznych,

17) pomoc przy opracowaniu projektów przepisów wewnętrznych wynikających z ustawy o rachunkowości i finansach publicznych,

18) pomoc przy opracowaniu i wprowadzaniu zmian w zakresie polityki rachunkowości dot. prowadzonej ewidencji księgowej budżetu,

19) pomoc przy przygotowywaniu danych do informacji z wykonaniu budżetu za pierwsze półrocze oraz sprawozdania z wykonywania budżetu za rok,

20) przygotowanie informacji, sprawozdań i zestawień dla potrzeb wewnętrznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Urzędu Gminy, Głównego Urzędu Statystycznego i innych wymaganych prawem oraz terminowe ich przekazywanie,

21) potwierdzanie za zgodność z oryginałem dokumentów w zakresie swojego działania,

22) archiwizowanie dokumentów w zakresie swojego działania zgodnie z obowiązującymi przepisami,

23) wykonywanie poleceń służbowych i zarządzeń Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie oraz uchwał Rady Gminy.

 

4.      Warunki pracy na danym stanowisku:

 

a) miejsce wykonywania pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków;

b) wymiar czasu pracy - pełen etat;

c) liczba etatów - 1;

d) praca w godzinach 7:30 - 15:30;

e) zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, pierwsza umowa o pracę na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy z możliwością zawarcia umowy o pracę na czas nieokreślony,

f) warunki wynagrodzenia: zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych, oraz zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnkowie; wynagrodzenie wypłacane w terminie 28 dnia danego miesiąca;

g) stanowisko pracy jest związane z pracą przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;

h) praca wymagająca komunikacji werbalnej i pisemnej;

i) większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej;

j) praca na pierwszym piętrze;

k) przewidywany termin zawarcia umowy o pracę - 01.04.2019r.

5.  Wymagane dokumenty:

 

a) życiorys (CV);

b) list motywacyjny;

c) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz kwestionariusza do pobrania na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Czarnków);

d) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje (poświadczone własnoręcznym podpisem przez kandydata na każdej ze stron kopii);

e) kopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy (poświadczone własnoręcznym podpisem przez kandydata na każdej ze stron kopii);

f) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

g) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

h) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych związanych z rekrutacją.

Wszystkie wymienione powyżej dokumenty powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem.

6.      Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne, umieszczone w zamkniętej kopercie, należy składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnkowie, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków lub pocztą na adres Ośrodka z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko referent ds. księgowości budżetowej„ w terminie do 25 marca 2019r. do godziny 15:30 (decyduje data wpływu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej). Nie ma możliwości przekazywania dokumentów drogą elektroniczną.

 

Oferty, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu kolejnego etapu naboru.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Czarnków oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Ośrodka.

 

7. Przetwarzanie danych osobowych

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą z własnoręcznym podpisem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji".

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie przy ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, przetwarza Państwa dane osobowe w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych, w tym w sprawach dotyczących przeprowadzenia procesu rekrutacji kandydatów do różnych form zatrudnienia (umów o pracę, cywilnoprawnych, staży, praktyk, wolontariatów) do czasu jej zakończenia, a w przypadku wyrażenia przez Państwa wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji.

 

Państwa dane osobowe są przetwarzane w formie tradycyjnej oraz elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym art. 6, art. 9 ust. 2 lit. b i h oraz art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz przepisami odsyłającymi do tych ustaw.

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lub wynika z obowiązku podania danych na podstawie przepisów obowiązującego prawa lub przepis innej ustawy zezwala na przetwarzanie danych bez ujawniania faktycznego celu ich zbierania. Zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji. Są Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nieuczestniczenie w procesie rekrutacji.

 

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie przekazanych danych do organizowanych przez GOPS w kolejnych rekrutacji prosimy o zamieszczenie zgody na przetwarzanie danych w tym celu - „Ponadto, wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie przy ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych".

 

Przetwarzane dane osobowe nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom poza przypadkami, gdy obowiązek taki wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub zostanie na to wyrażona Państwa zgoda. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

Ponadto informuję, że nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych w GOPS w Czarnkowie realizuje Pani Joanna Mrowiska - Inspektor Ochrony Danych e-mail: kontaktatsmart-standards [dot] com lub jmrowickaatpoczta [dot] onet [dot] pl, tel. 602 241 239.

 

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do uzyskania informacji o zasadach przetwarzania i zabezpieczania danych oraz kontroli ich przetwarzania.

 

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, o ile jest to zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Prawo Pracownika do bycia zapomnianym, do przenoszenia danych oraz do bycia zapomnianym nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b i h RODO, w tym w szczególności wobec danych przetwarzanych w ramach dokumentacji pracowniczej i innych przetwarzanych w oparciu o ww. przesłankę. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie lub ograniczenia ich przetwarzania nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody lub ograniczeniem przetwarzania.

 

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu kontroli, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.

 

8. Informacja dodatkowa:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnkowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6 %. Osoba niepełnosprawna, która zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych jest obowiązana do złożenia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.          

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (67) 253 02 91 wew. 21 lub 22

                                              

 

p.o. Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie

~ Weronika Dolna

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Czarnków
Data wytworzenia informacji: 12.03.2019 14:52:46
Osoba wprowadzająca informację: praktykant
Data ostatniej modyfikacji: 13.03.2019 07:40:50
Data publikacji informacji: od 13.03.2019 07:39:34
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
12.03.2019 14:52:46 praktykant strona została dodana