Obwieszczenie dotyczące postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy farmy fotowoltaicznej o mocy do 4MV wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 53 obręb Brzeźno, gmina Czarnków.

IGROŚ.6220.1.2019

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 21 września 2020 r.

         Na  podstawie  art.  10 §  1  ustawy  z  dnia  14. 06. 1960 roku  Kodeks   postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 256) oraz na podstawie art. 74 ust. 3) ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( j.t. Dz. U. z  2020 r. poz. 283 ze zm.)

ZAWIADAMIAM

 że w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

 

w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, II piętro, pokój nr 13, tel. 67-253-02-92, będzie można zapoznać się z zebranymi materiałami oraz  wnieść ewentualne uwagi, w sprawie toczącego się postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: 

budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4MV wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 53 obręb Brzeźno, gmina Czarnków.

 

Jednocześnie zawiadamiam o wydanej opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu nr WOO-IV.4220.985.2020.MM.1

z dnia 30.07.2020 dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

W załączeniu opinia RDOŚ w Poznaniu.

 

Doręczenie zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

 

 

 

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na tablicach ogłoszeń,

na stronie internetowej: bip.czarnkowgmina.pl,

na okres od 22 września 2020 roku do 13 października 2020 roku.

 

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Czarnków
Data wytworzenia informacji: 21.09.2020 18:08:01
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 22.09.2020 13:24:50
Data publikacji informacji: od 21.09.2020 18:23:02
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
22.09.2020 13:24:50 Michał Iwanicki edycja strony
21.09.2020 18:08:01 Michał Iwanicki strona została dodana