Obwieszczenie dotyczące wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla eksploatacji odkrywki kruszywa naturalnego piaskowo - żwirowego „ROMANOWO GÓRNE DW II” położonej w miejscowości Romanowo Górne na działkach o numerach ewidencyjnych 11

IGROŚ.6220.14.2020

 

O B W I E S Z C Z E N I E   

GMINY CZARNKÓW

z dnia 01 września 2020 r.

 

Na podstawie art.  61 § 4, art. 49 ustawy  z  dnia  14. 06. 1960 roku  Kodeks   postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (j.t. Dz. U. z 2020r. poz. 283 ze zm.)

ZAWIADAMIAM

 

że w dniu 15.05.2020 r. na wniosek Kopalnie Kruszyw Wiśniewscy Danuta Wiśniewska zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na 

eksploatacji odkrywki kruszywa naturalnego piaskowo - żwirowego „ROMANOWO GÓRNE DW II” położonej w miejscowości Romanowo Górne na działkach o numerach ewidencyjnych  113, 120/1, 121, 122/1, 127, 128, 132, 133, 140, 141/1, 166, 167, 176, 177, gm. Czarnków, powiat czarnkowsko – trzcianecki, woj. wielkopolskie. 

 

W związku z powyższym, istnieje możliwość zapoznania się ze sprawą, składania uwag i wniosków w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3,

64-700 Czarnków pokój nr 13 (II piętro), w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

 

Doręczenie zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

 

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek

 

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na tablicach ogłoszeń,

na stronie internetowej: bip.czarnkowgmina.pl,

na okres od 01 września 2020 roku do  22 września 2020 roku.

 

 

 

 

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Czarnków
Data wytworzenia informacji: 01.09.2020 16:27:45
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 02.09.2020 08:29:49
Data publikacji informacji: od 01.09.2020 16:32:05
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
01.09.2020 16:27:45 Michał Iwanicki strona została dodana