Obwieszczenie dotyczące wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla eksploatacji odkrywkowej złoża kruszywa naturalnego JĘDRZEJEWO EW na działce o numerze ewidencyjnym 278/20 w Jędrzejewie, gm. Czarnków, powiat czarnkowsko – trzcianecki

IGROŚ.6220.10.2020

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 01 września 2020 r.

         Na  podstawie  art.  10 §  1  ustawy  z  dnia  14. 06. 1960 roku  Kodeks   postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 256 ze zm.) oraz na podstawie art. 74 ust. 3) ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( j.t. Dz. U. z  2020 r. poz. 283 ze zm.)

ZAWIADAMIAM

 że w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

 

w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, II piętro, pokój nr 13, tel. 67-253-02-92, będzie można zapoznać się z zebranymi materiałami oraz  wnieść ewentualne uwagi, w sprawie toczącego się postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: 

eksploatacji odkrywkowej złoża kruszywa naturalnego JĘDRZEJEWO EW na działce o numerze ewidencyjnym 278/20 w Jędrzejewie, gm. Czarnków, powiat czarnkowsko – trzcianecki, woj. wielkopolskie. 

 

Jednocześnie zawiadamiam o wydanej opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu nr WOO-IV.4220.906.2020.DG.1

z dnia 20.07.2020 dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

W załączeniu opinia RDOŚ w Poznaniu.

 

Doręczenie zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

 

 

 

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na tablicach ogłoszeń,

na stronie internetowej: bip.czarnkowgmina.pl,

na okres od 01 września 2020 roku do 22 września 2020 roku.

 

 

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Czarnków
Data wytworzenia informacji: 01.09.2020 14:50:09
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 01.09.2020 14:51:50
Data publikacji informacji: od 01.09.2020 14:50:09
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
01.09.2020 14:50:09 Michał Iwanicki strona została dodana