Obwieszczenie dotyczy wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr 652/5 obręb Kuźnica Czarnkowska, gmina Czarnków

IGROŚ.6220.3.2019

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 19 sierpnia 2020 r.

 

Na podstawie art. 74 ust. 3) ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2020r. poz. 283 ze zm.) oraz art. 36 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2020 r. poz. 256)

 

ZAWIADAMIAM,

 

że załatwienie sprawy dotyczącej wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą  na terenie działki nr 652/5 obręb Kuźnica Czarnkowska, gmina Czarnków nastąpi w terminie do 19.10.2020 r. ze względu na prowadzone postępowanie oraz trwającą analizę  sprawy.

 

Doręczenie zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

 

 

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek

 

 

 

 

Niniejsze ogłoszenie zamieszcza się na tablicach ogłoszeń

i na stronie internetowej bip.czarnkowgmina.pl na okres:

od 19 sierpnia2020 r. do  03 września 2020 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Czarnków
Data wytworzenia informacji: 19.08.2020 12:49:13
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 19.08.2020 12:50:38
Data publikacji informacji: od 19.08.2020 12:49:13
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
19.08.2020 12:49:13 Michał Iwanicki strona została dodana