Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy farmy fotowoltaicznej „Czarnków I” o mocy do 1 MW na działce nr 300 w miejscowości Gębice, gmina Czarnków

IGROŚ.6220.4.2019

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 30 grudnia 2019 r.

 

Na podstawie art. 74 ust. 3) ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 2081 ze zm.) oraz art. 36 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.)

 

ZAWIADAMIAM,

 

że załatwienie sprawy dotyczącej wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na

budowie farmy fotowoltaicznej „Czarnków I” o mocy do 1 MW zlokalizowanej na działce nr 300 w miejscowości Gębice, gmina Czarnków

nastąpi w terminie do 31.01.2020 r. ze względu na prowadzone postępowanie oraz trwającą analizę  sprawy.

 

Doręczenie zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

 

 

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek

 

 

 

 

 

Niniejsze ogłoszenie zamieszcza się na tablicach ogłoszeń

i na stronie internetowej: bip.czarnkowgmina.pl

na okres od 31 grudnia 2019 r. do 14 stycznia 2020 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Czarnków
Data wytworzenia informacji: 31.12.2019 09:56:52
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 31.12.2019 11:17:47
Data publikacji informacji: od 31.12.2019 09:56:52
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
31.12.2019 11:17:47 Michał Iwanicki edycja strony
31.12.2019 09:56:52 Michał Iwanicki strona została dodana