Obwieszczenie o uzgodnieniach proj. decyzji o warunkach zabudowy dla budowy linii napowietrznej SN 15 kV na działce nr 950 w Zofiowie, gmina Czarnków.

IGROŚ.6733.1.12.2019

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 21 stycznia 2019 roku

 

   Na podstawie art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 ze zm.)

 

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI,

że w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia:

budowa linii napowietrznej SN 15 kV na działce nr 950 położonej  w Zofiowie, gmina Czarnków,

lokalizacja  przedmiotowej inwestycji została uzgodniona z następującymi organami:

  1. Starostą Czarnkowsko - Trzcianeckim w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele rolne w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami - postanowienie Nr GN.612.217.2019.ACN z dnia 23 grudnia 2019 roku.
  2. Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu w odniesieniu do obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody – uzgodnienie w trybie art. 53 ust. 5c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, poprzez nie zajęcie stanowiska w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu decyzji.
  3. Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego – uzgodnienie dokonane w trybie art. 53 ust.5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, poprzez niezajęcie stanowiska  w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania od Wójta Gminy Czarnków projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

 

W związku z tym, do niniejszego obwieszczenia dołącza się kserokopię  postanowienia w celu zapoznania się z jej treścią.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń.

 

 

WÓJT GMINY CZARNKÓW

/-/ Bolesław Chwarścianek

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na tablicach ogłoszeń,

na stronach internetowych: bip.czarnkowgmina.pl,

na okres od 21 stycznia 2020 roku do 04 lutego 2020 roku.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Czarnków
Data wytworzenia informacji: 21.01.2020 15:20:03
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 21.01.2020 15:22:44
Data publikacji informacji: od 21.01.2020 15:20:03
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
21.01.2020 15:20:03 Michał Iwanicki strona została dodana