Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla eksploatacji odkrywkowej złoża kruszywa naturalnego GAJEWO AD na działce nr 1124 w Gajewie, gm. Czarnków, powiat czarnkowsko – trzcianecki, woj. wielk

IGROŚ.6220.7.2020

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 17 sierpnia 2020 r.

 

Na podstawie art.  61 § 4, art. 49 ustawy  z  dnia  14. 06. 1960 roku  Kodeks   postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (j.t. Dz. U. z 2020r. poz. 283 ze zm.)

ZAWIADAMIAM

 

że w dniu 23.01.2020 r. na wniosek Żwirownia Dolata Beton Dolata  Agnieszka Dolata zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: 

na eksploatacji odkrywkowej złoża kruszywa naturalnego GAJEWO AD na działce nr 1124 w Gajewie, gm. Czarnków, powiat czarnkowsko – trzcianecki, woj. wielkopolskie. 

 

W związku z powyższym, istnieje możliwość zapoznania się ze sprawą, składania uwag i wniosków w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3,

64-700 Czarnków pokój nr 13 (tel 67 253 02 92), w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

 

Doręczenie zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

 

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek

 

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na tablicach ogłoszeń,

na stronie internetowej: bip.czarnkowgmina.pl,

na okres od 17 sierpnia 2020 roku do 07 września 2020 roku.

 

 

 

 

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Czarnków
Data wytworzenia informacji: 17.08.2020 15:15:42
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 17.08.2020 15:16:50
Data publikacji informacji: od 17.08.2020 15:15:42
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
17.08.2020 15:15:42 Michał Iwanicki strona została dodana