Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia budowa linii napowietrznej SN 15 kV na działce nr 950 położonej w Zofiowie, gmina Czarnków.

Czarnków, 17 grudnia 2019 roku

IGROŚ.6733.1.12.2019

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

 

Na podstawie art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.)

ZAWIADAMIAM,

że w dniu 26 listopada 2019 roku, na wniosek:

ENEA Operator Sp. z o.o.

ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań

 

zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia:

budowa linii napowietrznej SN 15 kV na działce nr 950 położonej  w Zofiowie, gmina Czarnków.

 

Każdy, kto wykaże interes prawny ma prawo zapoznać się z aktami w powyższej sprawie w siedzibie Urzędu Gminy Czarnków w Czarnkowie, ul. Rybaki 3, pokój nr 17 (II piętro), w godzinach od 730 -1530, w dni robocze, w terminie 7 dni od daty doręczenia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń.

Wobec powyższego, termin składnia uwag i wniosków upływa po 21 dniach od daty wywieszenia niniejszego ogłoszenia na tablicy ogłoszeń.

       

WÓJT GMINY CZARNKÓW

/-/ Bolesław Chwarścianek

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na tablicach ogłoszeń,

na stronie internetowej: bip.czarnkowgmina.pl,

na okres od 17 grudnia 2019 roku do  7 stycznia 2020 roku.

 

 

 

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Czarnków
Data wytworzenia informacji: 17.12.2019 12:00:04
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 17.12.2019 12:00:41
Data publikacji informacji: od 17.12.2019 12:00:04
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
17.12.2019 12:00:04 Michał Iwanicki strona została dodana