Obwieszczenie o wydanej decyzja Nr 7/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia: budowa sieci elektroenergetycznej SN-15 kV w ramach projektu pod nazwą: „Projekt przebudowy linii napowietrznej SN-15 „Uj

Czarnków, 21 sierpnia 2020 roku

IGROŚ.6733.1.8.2020

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

 

Na podstawie art. 53, ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2020 roku, poz. 293 ze zm.)

ZAWIADAMIAM

że w dniu 21 sierpnia 2020 roku na wniosek ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań została wydana decyzja Nr 7/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia:

                budowa sieci elektroenergetycznej SN-15 kV w ramach projektu pod nazwą: „Projekt przebudowy linii napowietrznej SN-15 „Ujście”   odgałęzienie kierunek Gębice” na działce nr 7364 obręb Sarbka, gmina Czarnków.

W związku z tym, do niniejszego obwieszczenia dołącza się kserokopię w/w decyzji w celu zapoznania się z jej treścią.

Od w/w decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, za pośrednictwem Wójta Gminy Czarnków, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia, tj. od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń.

Wobec powyższego, termin na złożenie odwołania upływa po 28 dniach od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń.

 

 

 

WÓJT GMINY CZARNKÓW

/-/ Bolesław Chwarścianek

 

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na tablicach ogłoszeń,

na stronach internetowych: bip.czarnkowgmina.pl,

na okres od 25 sierpnia 2020 roku do 22 września 2020 roku

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Czarnków
Data wytworzenia informacji: 25.08.2020 15:05:10
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 02.09.2020 08:27:38
Data publikacji informacji: od 25.08.2020 15:05:11
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
02.09.2020 08:27:38 Michał Iwanicki edycja strony
25.08.2020 15:05:10 Michał Iwanicki strona została dodana