Procedura naboru na wolne stanowisko urzędnicze

 

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 154/II/09

Wójta Gminy Czarnków

z dnia 20 marca 2009r.

 

 

w sprawie        procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Czarnków.

 

 

Na podstawie art.11 - 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.Nr 223, poz.1465) ustalam, co następuje:

 

§ 1. Wprowadzam do stosowania procedurę naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Czarnków, którą określa załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2. Odpowiedzialnym za przestrzeganie postanowień niniejszego Zarządzenia czynię Sekretarza Gminy Czarnków.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 154/II/09

Wójta Gminy Czarnków z dnia 20 marca 2009 r.

 

 

 

PROCEDURA NABORU

NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

W URZĘDZIE GMINY CZARNKÓW

 

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

1.       Celem procedury jest ustalenie zasad zatrudniania na wolnych stanowiskach urzędniczych
w Urzędzie Gminy Czarnków w oparciu o otwarty i konkurencyjny nabór aby pozyskać  najlepszych pracowników.

 

2.       Procedura ma zastosowanie do działań związanych z przeprowadzeniem naboru na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Czarnków oraz naboru na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

 

3.       Stosowanie procedury nie obejmuje:

a)      stanowisk obsadzanych na podstawie wyboru i powołania,

b)     stanowisk pomocniczych i obsługi,

c)      doradcy i asystenta,

d)     pracowników zatrudnianych na zastępstwo, w związku z usprawiedliwioną nieobecnością
pracownika samorządowego,

e)      pracowników zatrudnianych w wyniku awansu zawodowego lub przesunięcia wewnętrznego,

f)       pracowników zatrudnianych w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych, w ramach stażu i nauki zawodu w miejscu pracy.

 

 

Rozdział II

Podjęcie decyzji o rozpoczęciu procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze

 

1.       Decyzję o rozpoczęciu procedury naboru podejmuje Wójt Gminy Czarnków w oparciu o wniosek złożony przez Sekretarza Gminy lub Kierownika Referatu. Wzór nr 1.

 

2.       Wniosek powinien być złożony co najmniej z miesięcznym wyprzedzeniem, pozwalającym na uniknięcie zakłóceń w funkcjonowaniu pracy urzędu.

 

3.       Sekretarz Gminy lub Kierownik Referatu w uzgodnieniu z Sekretarzem Gminy zobligowani są do przedłożenia wraz z wnioskiem do akceptacji przez Wójta opisu stanowiska pracy. Wzór nr 2.

 

4.       Opis stanowiska pracy zawiera:

a)      dokładne określenie celów i zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy,

b)     określenie szczegółowych wymagań w zakresie kwalifikacji, umiejętności
i predyspozycji wobec osób, które je zajmują,

c)      określenie uprawnień służących do wykonywania zadań oraz niezbędnego wyposażenia,

d)     określenie odpowiedzialności,

e)      inne wyznaczniki określające indywidualny charakter danego stanowiska pracy.

5.       Akceptacja opisu stanowiska pracy oraz zgoda Wójta na zatrudnienie pracownika skutkują rozpoczęcie procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko pracy.

- 2 –

 

Rozdział III

Procedura naboru

 

 

I. Etapy naboru

 

1.       Powołanie Komisji Rekrutacyjnej,

2.       Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze,

3.       Przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych,

4.       Przeprowadzanie naboru:

1) Analiza złożonych dokumentów i wstępna selekcja kandydatów pod względem spełnienia
           wymagań formalnych,

2) Postępowanie sprawdzające:

a)      test kwalifikacyjny,

b)      rozmowa kwalifikacyjna

5.       Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru,

6.       Ogłoszenie wyników naboru.

 

 

II. Powołanie Komisji Rekrutacyjnej

 

1.       Komisję Rekrutacyjną wraz ze wskazaniem pełnionej w niej funkcji powołuje Wójt Gminy.

 

2.       W skład Komisji Rekrutacyjnej mogą wchodzić:

1) Wójt Gminy lub osoba przez niego wyznaczona – przewodniczący komisji,

2) Zastępca Wójta,

3) Sekretarz Gminy,

4) Kierownik Referatu,

5) Pracownik ds. kadr – sekretarz komisji

6) Inne osoby wyznaczone przez Wójta spośród pracowników Urzędu Gminy lub z poza Urzędu,
         posiadające wiedzę i doświadczenie przydatne w procesie przeprowadzenia naboru.

 

3.       W pracach komisji nie może uczestniczyć osoba pozostająca z kandydatem na stanowisko w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności.

 

4.       Komisja pracuje w składzie przynajmniej 3- osobowym, w tym przewodniczący komisji lub jego
zastępca.

 

5.       Osoby powołane w skład komisji nie mogą ujawniać informacji o kandydatach i przebiegu procedury naboru.

 

6.       Komisja podejmuje decyzje w trybie głosowania, zwykła większością głosów.

 

7.       W razie równej ilości głosów, głosem rozstrzygającym jest głos przewodniczącego komisji.

 

8.       Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy.

 

 

 

- 3 -

 

III. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

 

1.       Ogłoszenie o naborze kandydatów przygotowuje Sekretarz Gminy lub Kierownik Referatu
w uzgodnieniu z Sekretarzem. Treść ogłoszenia zatwierdza Wójt Gminy.

 

2.       Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze umieszcza się obligatoryjnie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czarnków oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Czarnków.

 

3.       Możliwe jest umieszczanie ogłoszeń w innych miejscach np. w prasie, tablicach informacyjnych Powiatowego Urzędu Pracy.

 

4.       Ogłoszenie powinno zawierać:

1) nazwę i adres pracodawcy,

2) określenie stanowiska urzędniczego,

3) określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem stanowiska
            pracy, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe,

4) wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku,

5) wskazanie wymaganych dokumentów,

6) określenie terminu i miejsca składania dokumentów.

Wzór nr 3.

 

5.       Termin składania dokumentów nie może być krótszy niż 10 dni kalendarzowych od dnia opublikowania ogłoszenia.

 

 

IV. Przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych

 

1.       Po opublikowaniu ogłoszenia następuje przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych od kandydatów.

 

2.       Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać co najmniej:

1)list motywacyjny,

2) życiorys (CV),

3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę,

4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

5) kserokopie świadectw pracy,

6) oświadczenie kandydata  o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
           przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 

3.       Dokumenty aplikacyjne składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie mogą być przyjmowane tylko po ukazaniu się ogłoszenia o organizowanym naborze na wolne stanowisko urzędnicze i tylko w formie pisemnej.

 

4.       Nie przyjmuje się dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną i składanych poza ogłoszeniem.

 

5.       Dokumenty w zamkniętych kopertach, złożone osobiście lub przesłane pocztą, w terminie określonym w ogłoszeniu przyjmuje sekretariat urzędu.

 

 

 

 

- 4 –

 

V. Przeprowadzanie naboru na stanowisko

 

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze przeprowadza się w dwóch etapach:

 

1.       Etap I – dokonanie analizy dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym oraz ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu naboru.

 

2.       Analizy dokumentów dokonuje Komisja Rekrutacyjna.

 

3.       Analiza dokumentów polega na zapoznaniu się przez komisję z aplikacjami złożonymi przez kandydatów i sprawdzeniu w szczególności:

a.       czy dokumenty zostały złożone w terminie,

b.      czy zostały złożone wszystkie wymagane w ogłoszeniu dokumenty,

c.       czy zostały złożone dokumenty potwierdzające wymagania w zakresie kwalifikacji
i doświadczenia zawodowego.

 

4.       Z oceny merytorycznej sporządza się notatkę służbową, którą podpisują wszyscy członkowie komisji.

 

5.       Dokumenty aplikacyjne kandydatów nie spełniających wymogów określonych w ogłoszeniu są odsyłane wraz z pisemną informacją o przyczynach odrzucenia ich ofert.

 

6.       Kandydaci zakwalifikowani do II etapu naboru informowani są o terminie i miejscu spotkania telefonicznie lub pisemnie.

 

7.       Etap II – składa się z przeprowadzenia testu kwalifikacyjnego oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

 

8.       W przypadku dopuszczenia do II etapu naboru jednego kandydata, komisja może odstąpić od testu kwalifikacyjnego.

 

9.       Test kwalifikacyjny i skalę punktową za każdą prawidłową odpowiedź  opracowuje Komisja Rekrutacyjna.

 

10.   Celem testu kwalifikacyjnego jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania określonej pracy.

 

11.   Sprawdzony test parafują wszyscy członkowie komisji.

 

12.   Po teście kwalifikacyjnym, w dalszej procedurze naboru uczestniczą kandydaci, którzy otrzymali przynajmniej 60% możliwych do uzyskania punktów.

 

13.   W wyjątkowych przypadkach, gdy liczba kandydatów rozmowy kwalifikacyjnej byłaby mniejsza niż 3 osoby, Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może podjąć decyzję o dopuszczeniu do ostatniego etapu naboru kandydatów, które w teście kwalifikacyjnym otrzymały mniejszą ilość wymaganych punktów.

 

 

- 5 –

 

14.   Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem
i weryfikacja informacji zawartych w aplikacji oraz możliwość oceny:

a) predyspozycji i umiejętności kandydata gwarantujących prawidłowe wykonywanie
           powierzonych obowiązków,

b) posiadanej wiedzy na temat jednostki samorządu terytorialnego, w której ubiega się
          o stanowisko,

c) obowiązków i zakresu odpowiedzialności na stanowiskach zajmowanych poprzednio przez
           kandydata,

d) celów zawodowych kandydata.

 

15.   Każdy członek Komisji Rekrutacyjnej podczas rozmowy przydziela kandydatowi punkty w skali od 0 do 10.

 

 

VI. Protokół z przeprowadzonego naboru

 

1.       Po przeprowadzeniu wszystkich etapów naboru Komisja Rekrutacyjna ustala wynik naboru, wskazując kandydata, który uzyskał największą liczbę punktów łącznie z testu kwalifikacyjnego
i rozmowy kwalifikacyjnej.

 

2.       Z przeprowadzonego naboru Sekretarz Komisji sporządza protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji Rekrutacyjnej.

 

3.       Protokół zawiera w szczególności:

1) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór, liczbę kandydatów oraz imiona,
            nazwiska i miejsca zamieszkania nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów uszeregowanych
            według liczby uzyskanych punktów,

2) liczbę nadesłanych ofert na stanowisko, w tym liczbę ofert spełniających wymagania formalne,

3) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru,

4 )uzasadnienie dokonanego wyboru,

5) skład komisji przeprowadzającej nabór.

Wzór nr 4.

 

 

VII. Informacja o wynikach naboru

 

1.       Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru jest upowszechniana przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w urzędzie oraz opublikowany w BIP przez okres
co najmniej 3 miesięcy.

 

2.       Informacja zawiera:

             a)      nazwę i adres jednostki,

             b)      określenie stanowiska urzędniczego,

             c)      imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania,

             d)      uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata, albo uzasadnienie nierozstrzygnięci naboru na stanowisko.

Wzór nr 5 i 5a.

 

 

- 6 –

 

3.       Jeżeli w okresie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru zaistnieje konieczność ponownego obsadzenia tego samego stanowiska, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru. Przepisy punktu 1,2 i 3 stosuje się odpowiednio.

 

 

Rozdział IV

Sposób postępowania z dokumentami aplikacyjnymi

 

1.       Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych.

 

2.       Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób są odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych.

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe

 

1.       W przypadku nie rozstrzygnięcia naboru z uwagi na brak ofert spełniających wymogi określone
w ogłoszeniu lub z innych przyczyn – procedurę naboru przeprowadza się ponownie.

 

2.       Dokumentację z przeprowadzonego naboru przechowuje się na stanowisku ds. kadr.

 

 

Wzory:

Nr 1 – Wniosek o zatrudnienie pracownika

Nr 2 – Formularz opisu stanowiska pracy

Nr 3 – Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Nr 4 – Protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów na stanowisko pracy

Nr 5 - Informacja o wyniku naboru – negatywna

Nr 5a – Informacja o wyniku naboru – pozytywna

 

 

Osoba, która wytworzyła dokument: Michał Iwanicki
Data wytworzenia informacji: 23.03.2009 14:55:45
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 23.03.2009 14:55:45
Data publikacji informacji: od 23.03.2009 14:55:45
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
23.03.2009 14:55:45 Michał Iwanicki strona została dodana