Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2016 - Projekt

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2016 - Projekt

 

 

PROJEKT

UCHWAŁA NR       /        /2016

RADY GMINY CZARNKÓW

z dnia                     2016 r.

 

w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarnków w 2016 roku

 

Na podstawie art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz.U.2013 poz.856 ze zmianami) i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie Gminnym (Dz.U. 2015 poz. 1515, po zasięgnięciu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii w Czarnkowie, organizacji społecznych których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt oraz dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich - Rada Gminy Czarnków, uchwala co następuje:

 

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

 

§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarnków w 2016 roku.

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Czarnków;

2) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Czarnków;

3) Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856);

4) Schronisku - należy przez to rozumieć Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Obornikach - prowadzone przez Jednostkę Budżetową Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „AZOREK", Oborniki ul. Łopatyńskiego 1;

5) zwierzętach bezdomnych - należy przez to rozumieć zwierzęta domowe  lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma  możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały;

6) zwierzętach domowych - należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza;

7) kotach wolno żyjących, należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności (żyjące w otoczeniu człowieka w stanie dzikim);

8) programie - należy przez to rozumieć program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarnków 2016 roku.

 

Rozdział 2.

Cel i zadania programu

 

§ 3. 1. Celem programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi, art. 4 pkt 16 ustawy o ochronie zwierząt.

2. Zadania programu to:

1) ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, usypianie ślepych miotów;

2) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Czarnków;

3) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie;

4) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

5) odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Czarnków;

6) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych

z udziałem zwierząt;

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;

8) edukacja mieszkańców Gminy w zakresie opieki nad zwierzętami

9) finansowanie realizacji programu w 2016r.

 

Rozdział 3.

Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt

 

§ 4. 1. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, realizują:

1) schronisko poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do schroniska, z wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia i/lub wiek, z którym Wójt zawiera stosowną umowę lub porozumienie;

2) Wójt za pośrednictwem Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska poprzez prowadzenie akcji zachęcających właścicieli psów i kotów do wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji, na poniższych zasadach:

a) zapewnia właścicielom psów dofinansowanie w wysokości 100% kosztów sterylizacji samic i kastracji samców;

b) właściciele zwierząt mogą otrzymać dofinansowanie na zabieg sterylizacji i kastracji w ilości maksymalnie 2 sztuk zwierząt rocznie;

c) zawiera umowę z zakładem leczniczym dla zwierząt na dokonywanie zabiegów sterylizacji i kastracji.

2. Właściciel zwierzęcia, w celu wykonania zabiegu sterylizacji lub kastracji psa, zgłasza się do Wójta celem uzyskania zezwolenia i wskazania zakładu Leczniczego dla zwierząt,  z którym została zawarta umowa na dokonanie zabiegu sterylizacji i kastracji.

 

Rozdział 4.

Usypianie ślepych miotów

 

§ 5. 1. Usypianie ślepych miotów zwierząt, zgodnie z art. 11a ust. 2 pkt 6 ustawy realizują:

1) schronisko poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów zwierząt aktualnie przebywających w schronisku, z którym Wójt zawiera stosowną umowę;

2) Wójt poprzez zawarcie umowy z zakładem leczniczym dla zwierząt:

a) zapewnia właścicielom zwierząt, dofinansowanie w wysokości 100% kosztów zabiegu usypiania ślepego miotu, maksymalnie 2 razy w ciągu roku,

2. Właściciel zwierząt, w celu wykonania zabiegu usypiania, zgłasza się do zakładu

leczniczego dla zwierząt, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a. Dostarcza zgodę na wykonanie usługi weterynaryjnej z dofinansowaniem. Wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb wynikających z realizacji programu. Dofinansowanie kosztów sterylizacji i kastracji psów przysługuje osobom, które poddały psa szczepieniu przeciwko wściekliźnie i opłaciły obowiązującą opłatę od posiadania psów.

 

 

Rozdział 5.

Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie

 

§ 6. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizuje Wójt za pośrednictwem stanowiska ds. rolnictwa i ochrony środowiska poprzez prowadzenie akcji dokarmiania kotów wolno żyjących na terenie gminy oraz podejmowanie niezbędnych interwencji.

 

 

 

Rozdział 6.

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt

 

§ 7. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:

1) schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania;

2) Wójt za pośrednictwem stanowiska ds. rolnictwa i ochrony środowiska poprzez promocję adopcji zwierząt ze schroniska, między innymi poprzez publikację zdjęć na stronie internetowej Gminy Czarnków.

 

 

Rozdział 7.

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych             z udziałem zwierząt

 

§ 8. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizują:

1) Wójt poprzez zawarcie umowy z zakładem leczniczym dla zwierząt  zakresie opieki

weterynaryjnej, udzielanej zwierzętom bezdomnym i kotom wolno żyjącym, biorącym udział w zdarzeniach drogowych;

2) schronisko poprzez zapewnienie dyżuru lekarza weterynarii w schronisku.

   

 

Rozdział 8.

Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt

 

§ 9. Zapewnia się miejsce dla bezdomnych zwierząt z terenu gminy w schronisku dla zwierząt, o którym mowa w § 2 pkt 4 niniejszej uchwały, z którym Wójt zawiera stosowną umowę, w celu zapewnienia im bezterminowej opieki do czasu ich adopcji.

 

 

Rozdział 9.

Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia  miejsca dla zwierząt gospodarskich

 

§ 10. Wskazuje się gospodarstwo rolne położone w miejscowości Kuźnica Czarnkowska os. Leśne 8, Gmina Czarnków spełniające odpowiednie warunki sanitarno-bytowe, określone w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014r. poz. 1539 ze zmianami), w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich z terenu Gminy, z którym Wójt zawiera stosowną umowę w razie zaistnienia takiej konieczności.

 

Rozdział 10.

Odławianie bezdomnych zwierząt

 

§ 11. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy realizuje i przeprowadza Jednostka Budżetowa Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt „AZOREK", z którą Wójt spisuje odpowiednią umowę w przypadku takiej konieczności.

2. Odławianiu podlegają zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela  lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały.

3. Odłowione bezdomne zwierzęta umieszcza się w schronisku dla zwierząt.

4. Odłowione zwierzęta przewiezione do schroniska podlegają następującym czynnościom i zabiegom:

a) ocenie stanu zdrowia przez służbę weterynaryjną,

b) pomocy lekarsko-weterynaryjnej w razie konieczności,

c) obligatoryjnym przeprowadzaniu zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt,

d) umieszczeniu w pomieszczeniu przeznaczonym na kwarantannę,

e) usypianiu w przypadkach zwierząt niebezpiecznie agresywnych oraz chorych których utrzymanie przy życiu wiązałoby się z cierpieniem,

f) szczepieniu przeciwko wściekliźnie.

§ 12. Odłowione zwierzęta wydane będą ich właścicielom po uiszczeniu kosztów

poniesionych przez schronisko do dnia ich wydania, związanych z:

a) odłowieniem i transportem,

b) pobytem i utrzymaniem,

c) leczeniem i innymi zabiegami weterynaryjnymi.

 

Rozdział 11.

Finansowanie programu

 

§ 13. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z programu zabezpieczone są   w budżecie Gminy na rok 2016 w wysokości 164.000,00 (słownie: sto sześćdziesiąt cztery tysiące złotych) i wydatkowane będą zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 885 ze zmianami).

 

Rozdział 12.

Postanowienia końcowe

 

§  14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarnków.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

do uchwały Nr         /      /2016 Rady Gminy Czarnków

z dnia             2016 r.

 

W związku z nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 856) zmieniony został art. 11a, który zobowiązuje Radę Gminy do określania w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Stanowi to wypełnienie obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom przez gminę, wynikającego z art. 11 ust. 1 ww. ustawy. Zgodnie z uzasadnieniem do projektu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt obligatoryjne uchwalanie przez gminy programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, przyczyni się do ograniczenia bezdomności zwierząt. Ponadto ww. uzasadnienie wskazuje, że istniejąca w Polsce populacja zwierząt domowych jest efektem słabej edukacji społeczeństwa, porzucania zwierząt bez żadnych konsekwencji i niekontrolowanego ich rozmnażania. Zjawisko bezdomności zwierząt utrzymuje się na wysokim poziomie i ma tendencję wzrostową. W związku z powyższym przygotowany został program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarnków 2015 roku.  Obejmuje on swoim zakresem realizację takich zadań jak:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;

3) odławianie bezdomnych zwierząt;

4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

6) usypianie ślepych miotów; sterylizacja i kastracja z dofinansowaniem Gminy;

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych

z udziałem zwierząt.

W programie wskazano wysokość środków finansowych planowanych na ich realizację. Program został opracowany po zasięgnięciu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii w Czarnkowie, organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt oraz dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich działających na obszarze Gminy Czarnków.

 

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Czarnków
Data wytworzenia informacji: 18.01.2016 10:42:18
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 18.01.2016 10:42:18
Data publikacji informacji: od 18.01.2016 10:42:18
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
18.01.2016 10:42:18 Michał Iwanicki strona została dodana