Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w obrębie wsi Romanowo Dolne - działki nr 1167/1, nr 1167/2, nr 1167/3, nr 1167/4 i nr 1167/5

 

Czarnków, dnia 9 kwietnia  2019 roku

IGROŚ.6840.10.2018

 

Wójt Gminy Czarnków

O G Ł A S Z A:

przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż  działek położonych w obrębie wsi Romanowo Dolne, gmina Czarnków

 

  • Nieruchomości oznaczone w księdze wieczystej w Sądzie Rejonowym w Trzciance – Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie – Kw Nr PO2T/00037524/1.
  • Oznaczone w ewidencji gruntów jako kompleks składający się z działek:  nr 1167/1  o  pow. 0,1623 ha,  nr 1167/2  o  pow. 0,1360 ha,  nr 1167/3  o  pow. 0,1226 ha, nr 1167/4  o  pow. 0,1324 ha i nr 1167/5  o  pow. 0,1362 ha. Łączna powierzchnia nieruchomości - 0,6895 ha.
  • Powyższe działki nie posiadają określonego przeznaczenia w planie, ponieważ nie są objęte żadnym obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla działki nr 1167 w Romanowie Dolnym  została wydana decyzja o warunkach zabudowy Nr BGK.6730.2.41.2012 z dnia 25 maja  2012 roku w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla pięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojących i budowy pięciu budynków gospodarczo-garażowych. Na podstawie decyzji nr RŚG.6831.17.2012 z dnia 7 sierpnia 2012 roku został zatwierdzony podział działki nr 1167 w Romanowie Dolnym , w wyniku którego powstały działki nr 1167/1, 1167/2, 1167/3, 1167/4, 1167/5 i 1167/6.  Ponadto dla działek gruntu nr 1167/4, 1167/5 położonych w Romanowie Dolnym  została wydana decyzja o warunkach zabudowy Nr 73/2018  nr sprawy IGROŚ.6730.56.2018 z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budowy budynku handlowo-usługowego wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą, budowy nie mniej niż 15 miejsc postojowych, billboardu reklamowego o powierzchni 13,00 m2 i wymiarach 5,20m x 2,50 m, budowy zbiornika przeciwpożarowego w celu zabezpieczenia obiektu na cele przeciwpożarowe i budowy zbiornika na ścieki.
  • Nieruchomości położone są w strefie istniejącej zabudowy mieszkaniowej i siedliskowej wsi Romanowo Dolne, przy szosie prowadzącej z Czarnkowa do Walkowic. Ogólne walory lokalizacyjne uznaje się jako  korzystne. Dojazd bardzo dobry, kształt korzystny, teren równy. Działki leżą w strefie uzbrojenia w energię elektryczną, wodociąg wiejski i kanalizację zbiorczą.
  • Cena wywoławcza kompleksu działek: 904.788,00 zł (w tym podatek VAT 23% 169.188,00 zł)

                       

Powyższe działki nie są obciążone żadnymi zobowiązaniami oraz ograniczeniami i ciężarami w księdze wieczystej Kw nr PO2T/00037524/1.

Przetarg odbędzie się w dniu 11 czerwca 2019 roku o godz.1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnkowie ul. Rybaki 3- sala nr 5.

Wadium w wysokości: 100.000,00 złotych  należy wpłacać na konto Urzędu Gminy Czarnków – Bank Spółdzielczy w Czarnkowie Nr 758951-0009-0000-0954-2000-0150,  z  wpływem  nie  później  niż  do  dnia 5 czerwca 2019 roku. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień, w którym kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Gminy.

Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia i płatna jest jednorazowo najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego. Koszty zawarcia aktu  notarialnego  ponosi nabywca.

O terminie zawarcia  umowy notarialnej nabywca powiadomiony będzie nie później niż w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia  przetargu.

W przypadku uchylenia się wyłonionego w przetargu nabywcy działki od zawarcia aktu notarialnego lub nie stawienia się w wyznaczonym przez Zbywającego terminie bez uzasadnionej przyczyny – wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowe informacje o w/w przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnkowie – Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – pok. Nr 15 lub telefonicznie pod nr (067) 255-58-24.

Wójt Gminy Czarnków zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych, uzasadnionych przyczyn.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Czarnków
Data wytworzenia informacji: 09.04.2019 11:45:32
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 09.04.2019 11:50:21
Data publikacji informacji: od 09.04.2019 11:45:32
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
09.04.2019 11:45:32 Michał Iwanicki strona została dodana