Wójt Gminy Czarnków ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. promocji gminy, kultury i sportu

OGŁOSZENIE

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Wójt Gminy Czarnków ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze

ds. promocji gminy, kultury i sportu

 

Wymiar

czasu pracy

1/2 etatu

Planowane zatrudnienie

od dnia 1 sierpnia 2020 r., pierwsza umowa na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy z możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony; zatrudniona osoba, o której mowa w art. 16 ust.3 ustawy o pracownikach samorządowych podejmująca pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy będzie skierowana do odbycia służby przygotowawczej, która kończy się egzaminem

Wykształcenie

 

- średnie

- wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów
o szkolnictwie wyższym i nauce

mile widziany profil: dziennikarstwo, komunikacja społeczna, wychowanie fizyczne

Wymagania

niezbędne

 1. Obywatelstwo polskie, obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innego państwa, w którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Nieposzlakowana opinia.
 5. Wykształcenie średnie lub wyższe jw.
 6. Minimum półroczny staż pracy w administracji publicznej.
 7. Prawo jazdy kategorii B.

Wymagania

dodatkowe

 1. Doświadczenie zawodowe o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku.
 2. Znajomość i umiejętność właściwej interpretacji oraz stosowania przepisów prawa.
 3. Znajomość przepisów o samorządzie gminnym i pracownikach samorządowych.
 4. Znajomość procedur administracyjnych (kodeks postępowania administracyjnego, jrwa).
 5. Umiejętność sporządzania pism urzędowych, protokołów, notatek.
 6. Dokładność, rzetelność i terminowość w wykonywaniu zadań.
 7. Bardzo dobra organizacja pracy, umiejętność pracy indywidualnej i w zespole.
 8. Samodzielność w działaniu i odpowiedzialność za powierzone zadania.
 9. Biegła obsługa komputera w zakresie pakietu Office.
 10. Obsługa urządzeń biurowych.
 11. Znajomość programów graficznych i podstawowych narzędzi do obróbki graficznej.
 12. Umiejętność realizacji równolegle kilku procesów.
 13. Odporność na stres.
 14. Łatwość w nawiązywaniu kontaktu.
 15. Wysoka kultura osobista oraz postawa etyczna (wykonywanie obowiązków w sposób uczciwy oraz nie budzący podejrzeń
  o stronniczość i interesowność).

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

W zakresie promocji:

 1. wykonywanie wszelkich działań mających na celu promocję gminy, jej terenów, walorów turystycznych i krajobrazowych,
 2. współpraca z merytorycznymi referatami przy realizacji wszelkich form promocji,
 3. współdziałanie w zbieraniu i opracowywaniu informacji o pracy referatów urzędu,
 4. organizacja imprez promujących gminę,
 5. prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i pozyskiwaniem materiałów promocyjnych, tekstów, przeprowadzanie wywiadów, gromadzenie dokumentacji fotograficznej i tekstowej,
 6. utrzymywanie bieżących kontaktów z przedstawicielami środków masowego przekazu celem zamieszczania (publikacji) informacji
  z działalności organów gminy i jednostek organizacyjnych,
 7. przygotowywanie informacji oraz zamieszczanie ich w mediach społecznościowych (gminny Facebook) oraz na stronie internetowej gminy,
 8. przygotowywanie artykułów do publikacji prasowych oraz dbanie o rzetelność publikowanych dokumentów,
 9. bieżące informowanie mieszkańców gminy o działaniach władz lokalnych,
 10. organizowanie spotkań, konferencji, imprez okolicznościowych,
 11. czynny udział we wszelkich spotkaniach/wyjazdach wójta, zastępcy wójta, sekretarza  związanych z promocją gminy oraz bieżące zamieszczanie pozyskanych materiałów (fotografii, relacji, wywiadów) w gminnych mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej Gminy Czarnków,
 12. prowadzenie gminnej strony internetowej w zakresie promocji gminy, w szczególności aktualizacja danych na stronie,
 13. redagowanie życzeń okolicznościowych oraz podziękowań, konsultowanie ich z władzami gminy,
 14. inicjowanie nowych rozwiązań mających na celu promocję gminy, jej terenów, walorów turystycznych i krajobrazowych.

W zakresie kultury:

 1. inspirowanie, wspierane i koordynowanie działań zmierzających do upowszechniania kultury, współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami samorządowymi, organami rządowymi i samorządowymi oraz twórcami ludowymi i ich związkami w zakresie kultury,
 2. organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej na terenie Gminy, nadzór nad Gminną Biblioteką Publiczną,
 3. planowanie perspektywicznego rozwoju kultury oraz współdziałanie w gospodarowaniu środkami budżetowymi przeznaczonymi na przedmiotową działalność,
 4. organizowanie imprez okolicznościowych,
 5. współdziałanie z innymi organami i referatami w zakresie ochrony zabytków,

W zakresie sportu:

 1. przygotowywanie i przeprowadzanie zawodów sportowych,
 2. organizowanie, przeprowadzanie i zabezpieczanie imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych przy współudziale Gminy Czarnków,
 3. współdziałanie ze szkołami w zakresie sportu i rekreacji,
 4. organizowanie drużyn na zawody sportowo-rekreacyjne na szczebel powiatowy,
 5. prowadzenie całości spraw związanych z zakupem pucharów, nagród rzeczowych, wyjazdów na zawody sportowe, przygotowywaniem dyplomów itp.

 

Zakres odpowiedzialności:

Pracownik odpowiada bezpośrednio za decyzje podjęte w ramach posiadanych uprawnień (lub podjęte bez uprawnień) oraz za pozostałe zagadnienia wynikające z pracy na zajmowanym stanowisku, ponosi odpowiedzialność służbową na zasadach obowiązujących przepisów prawa.

Pracownik ponosi odpowiedzialność za prowadzenie całokształtu spraw na zajmowanym stanowisku oraz za kontrolę merytoryczną faktur
w procesie kontroli finansowej w zakresie spraw prowadzonych przez pracownika.

Warunki pracy na stanowisku

 1. Wymiar czasu pracy – 1/2 etatu.
 2. Praca w godzinach  730 – 1530 .
 3. Praca administracyjno-biurowa oraz w terenie.
 4. Wynagrodzenie ustalane w oparciu o przepisy płacowe dla
   pracowników samorządowych oraz  Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Czarnków.
 5. Wynagrodzenie wypłacane do 27 dnia każdego miesiąca.
 6. Stanowisko pracy usytuowane na pierwszym piętrze. Budynek nie jest wyposażony w windę osobową. Miejsce pracy nie jest  przystosowane dla osoby na wózku inwalidzkim.

Wymagane dokumenty

 1. List motywacyjny.
 2. Życiorys (CV).
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 4. Dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.
 5. Dokumenty potwierdzające staż pracy i doświadczenie zawodowe.
 6. Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 7. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.
 9. Dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego – dotyczy osób nieposiadających obywatelstwa polskiego.

Termin składania ofert

Dokumenty aplikacyjne w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko ds. promocji gminy, kultury i sportu” należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Czarnków (pokój nr 4) lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Gminy Czarnków, 64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3

 

w terminie do dnia 24.07.2020 r. do godz. 15.30

 

Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu do urzędu), nie będą rozpatrywane.

Informacje dodatkowe

Wszystkie dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone datą oraz własnoręcznym podpisem.

Kserokopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność
z oryginałem i własnoręcznie podpisać.

 

Procedura naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Czarnków oraz wymagany kwestionariusz i oświadczenia opublikowane są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Czarnków.

 

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Czarnków.

Po zakończeniu naboru dokumenty aplikacyjne kandydatów mogą być odbierane osobiście przez zainteresowanych lub po 14 dniach  zostaną odesłane pocztą.

O stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Czarnków
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6%.

 

Dokumenty mogą składać osoby niepełnosprawne.

 

Osoba niepełnosprawna, która zamierza korzystać z uprawnienia,
o którym mowa w art. 13a ust. 2  ustawy o pracownikach samorządowych jest obowiązana do złożenia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

   

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informujemy, że:

 1. Administratorem podanych w ofercie danych osobowych jest Wójt Gminy Czarnków, wykonujący swe zadania przy pomocy Urzędu Gminy z siedzibą w Czarnkowie, ul. Rybaki 3.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych w gminie Czarnków pełni p. Joanna Mrowicka, Kancelaria ochrony danych osobowych Smart&Standards tel. 602 241 239.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Czarnków.
 4. Dane osobowe będą wykorzystane do przeprowadzenia procesu rekrutacji, a po jej zakończeniu przechowywane przez okres wymagany przepisami powszechnie obowiązującego prawa
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także praw do przenoszenia danych.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody
  w dowolnym  momencie; powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem wyrażonej wcześniej zgody.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji na ww. stanowisko.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 67 253 02 95.

 

 

   Czarnków, 10 lipca 2020 r.

 

                                                                                                           Wójt Gminy Czarnków

                                                                                                           Bolesław Chwarścianek

 

 

 

                                                                                                          

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Czarnków
Data wytworzenia informacji: 10.07.2020 15:03:14
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 10.07.2020 15:04:45
Data publikacji informacji: od 10.07.2020 15:03:14
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
10.07.2020 15:03:14 Michał Iwanicki strona została dodana