Wójt Gminy Czarnków ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty (GZOO)

OGŁOSZENIE

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Wójt Gminy Czarnków ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty (GZOO)

 

Wymiar

czasu pracy

1 etat

Planowane zatrudnienie

Od dnia 28 września 2020 r., pierwsza umowa na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy z możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony; zatrudniona osoba, o której mowa w art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych podejmująca pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy będzie skierowana do odbycia służby przygotowawczej, która kończy się egzaminem

Wykształcenie

 

Wykształcenie wyższe o odpowiednim kierunku umożliwiającym wykonywanie zadań na przedmiotowym stanowisku (preferowane pedagogiczne, administracyjne, prawnicze)

Wymagania

niezbędne

 1. Obywatelstwo polskie, obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innego państwa, w którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Nieposzlakowana opinia.
 5. Wykształcenie wyższe jw.
 6. Co najmniej pięcioletni staż pracy.
 7. Przedstawienie koncepcji zarządzania Gminnym Zespołem Obsługi Oświaty.
 8. Znajomość zagadnień z zakresu prawa oświatowego, Karty Nauczyciela, ustawy o samorządzie gminnym, kodeksu pracy, kodeksu postępowania administracyjnego, prawa zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy o ochronie danych osobowych.

Wymagania

dodatkowe

 1. Co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe na kierowniczym stanowisku urzędniczym, w administracji publicznej lub w sektorze przedsiębiorstw o profilu zgodnym z wymaganiami na przedmiotowym stanowisku pracy.
 2. Ukończone studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
 3. Umiejętność dobrej organizacji pracy, samodzielnego rozwiazywania problemów, zarzadzania strategicznego;
 4. Kreatywność;
 5. Odpowiedzialność, rzetelność;
 6. Komunikatywność, odporność na stres;
 7. Zdolność kierowania zespołem i delegowania zadań;
 8. Dyspozycyjność;
 9. Biegła umiejętność obsługi komputera i znajomość komputerowego oprogramowania narzędziowego – Microsoft Office (Word, Excel, Power Point);

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

 1. Kierowanie całokształtem działalności Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty i nadzorowanie tej działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, założeniami i wytycznymi Rady Gminy Czarnków i Wójta Gminy Czarnków;
 2. Racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi GZOO;
 3. Przygotowywanie i realizacja planów finansowych GZOO i jednostek oświatowych oraz współdziałanie w tym zakresie z dyrektorami szkół oraz właściwymi organami Gminy Czarnków;
 4. Organizowanie i nadzór obsługi finansowo-księgowej, kadrowo-płacowej i administracyjnej jednostek oświatowych;
 5. Sprawowanie kontroli wewnętrznej i nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny finansowo-budżetowej;
 6. Opracowywanie analiz, sprawozdań i informacji dotyczących GZOO i obsługiwanych jednostek oświatowych;
 7. Reprezentowanie GZOO na zewnątrz;
 8. Prowadzenie Systemu Informacji Oświatowej;
 9. Współpraca z urzędem gminy w sprawach inwestycji oświatowych;

10. Prowadzenie spraw związanych z:

- awansem zawodowym i doskonaleniem zawodowym nauczycieli,

- organizacją konkursów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych,

- likwidacją i reorganizacją placówek oświatowych,

- organizacją dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli,

- organizacją dowożenia uczniów do szkół na terenie gminy we współpracy z dyrektorami szkół,

- remontami szkół i przedszkoli,

- organizacją i funkcjonowaniem opieki nad dziećmi do lat 3,

- zamówieniami publicznymi w jednostkach obsługiwanych;

11. Wykonywanie uchwał Rady Gminy Czarnków, udzielanie odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych, udział w pracach komisji oraz sesjach Rady Gminy Czarnków;

12. Wykonywanie w ramach upoważnień zadań organu prowadzącego wynikających z ustawy o systemie oświaty, ustawy Karta Nauczyciela, ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;

 

 

Zakres odpowiedzialności:

Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty odpowiada bezpośrednio za decyzje podjęte w ramach posiadanych uprawnień (lub podjęte bez uprawnień) oraz za pozostałe zagadnienia wynikające z pracy na zajmowanym stanowisku, ponosi odpowiedzialność służbową na zasadach obowiązujących przepisów prawa.

Dyrektor ponosi odpowiedzialność za prowadzenie całokształtu spraw na zajmowanym stanowisku oraz za kontrolę merytoryczną faktur w procesie kontroli finansowej w zakresie spraw prowadzonych przez pracownika.

 

 1. Wymiar czasu pracy – 1 etat.
 2. Praca w godzinach  730 – 1530 .
 3. Praca administracyjno-biurowa.
 4. Wynagrodzenie ustalane w oparciu o przepisy płacowe dla pracowników samorządowych.
 5. Wynagrodzenie wypłacane do 27 dnia każdego miesiąca.
 6. Stanowisko pracy: Praca biurowa, przy komputerze, na pierwszym piętrze. Budynek (Brzeźno, ul. Krótka 1, 64-700 Czarnków) nie jest wyposażony w windę osobową. Miejsce pracy nie jest  przystosowane dla osoby na wózku inwalidzkim.

Wymagane dokumenty

 1. List motywacyjny;
 2. Życiorys (CV) zawierający wykaz wszystkich dotychczasowych miejsc pracy kandydata z wyszczególnieniem stażu pracy w tych miejscach oraz przebieg nauki z wyszczególnieniem wszystkich ukończonych szkół i uczelni;
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania na stronie BIP w zakładce „Nabór na wolne stanowiska urzędnicze”);
 4. Dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
 5. Dokumenty potwierdzające staż pracy i doświadczenie zawodowe;
 6. Pisemna koncepcja zarządzania Gminnym Zespołem Obsługi Oświaty;
 7. Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 8. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego;
 10. Dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego – dotyczy osób nieposiadających obywatelstwa polskiego.

Termin składania ofert

Dokumenty aplikacyjne w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty” należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Czarnków (pokój nr 4) lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Gminy Czarnków, 64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3

 

w terminie do dnia 07.09.2020 r. do godz. 15.30

 

Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu do urzędu), nie będą rozpatrywane.

Informacje dodatkowe

Wszystkie dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone datą oraz własnoręcznym podpisem.

Kserokopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność
z oryginałem i własnoręcznie podpisać.

 

Procedura naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Czarnków oraz wymagany kwestionariusz i oświadczenia opublikowane są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Czarnków.

 

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Czarnków.

Po zakończeniu naboru dokumenty aplikacyjne kandydatów mogą być odbierane osobiście przez zainteresowanych lub po 14 dniach  zostaną odesłane pocztą.

O stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Czarnków
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6%.

 

Dokumenty mogą składać osoby niepełnosprawne.

 

Osoba niepełnosprawna, która zamierza korzystać z uprawnienia,
o którym mowa w art. 13a ust. 2  ustawy o pracownikach samorządowych jest obowiązana do złożenia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

   

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informujemy, że:

 1. Administratorem podanych w ofercie danych osobowych jest Wójt Gminy Czarnków, wykonujący swe zadania przy pomocy Urzędu Gminy z siedzibą w Czarnkowie, ul. Rybaki 3.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych w gminie Czarnków pełni p. Joanna Mrowicka, Kancelaria ochrony danych osobowych Smart&Standards tel. 602 241 239.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Czarnków.
 4. Dane osobowe będą wykorzystane do przeprowadzenia procesu rekrutacji, a po jej zakończeniu przechowywane przez okres wymagany przepisami powszechnie obowiązującego prawa
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także praw do przenoszenia danych.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym  momencie; powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem wyrażonej wcześniej zgody.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji na ww. stanowisko.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 67 255 22 27.

Czarnków, 24 sierpnia 2020 r.

 

Z up. Wójta Gminy Czarnków

Monika Piotrowska

Zastępca Wójta

 

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Czarnków
Data wytworzenia informacji: 24.08.2020 20:08:54
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 24.08.2020 20:12:50
Data publikacji informacji: od 24.08.2020 20:08:54
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
24.08.2020 20:08:54 Michał Iwanicki strona została dodana