Wójt Gminy Czarnków ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pn.: „Dystrybucja unijnej żywności w ramach po pż wśród najuboższych mieszkańców gminy”

Czarnków, 16.01.2020 r.

OSO.8122.1.2020

 

 

 

WÓJT GMINY CZARNKÓW

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

 

na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pn.:

 

„DYSTRYBUCJA UNIJNEJ ŻYWNOŚCI W RAMACH PO PŻ WŚRÓD NAJUBOŻSZYCH MIESZKAŃCÓW GMINY”

 

 

Wójt Gminy Czarnków na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 1, art. 11 ust. 2, 3 art. 13 ust.1, 2, 3 i art. 14 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku i art. 25 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz w związku z Uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XVII/125/2019 z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Czarnków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020, ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Czarnków na rok 2020:

 

I. Rodzaj zadania publicznego i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację:

Zadanie publiczne Gminy Czarnków zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn.:

 

„Dystrybucja unijnej żywności w ramach PO PŻ wśród najuboższych mieszkańców gminy”.

Wysokość planowanych środków finansowych przeznaczonych na realizację powyższego zadania wynosi 20 256,00 zł.

W roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert jak i w roku poprzednim nie było realizowane zadanie publiczne tego samego rodzaju.

II. Zasady przyznawania dotacji:

 1. Postępowanie w sprawie przyznania dotacji odbędzie się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.).
 2. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Czarnków.
 3. Warunkiem przystąpienia do otwartego konkursu ofert jest złożenie poprawnie wypełnionej oferty, spełniającej wszystkie wymogi formalne.
 4. Wymogi formalne obejmują złożenie oferty:
 • w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu (decyduje data i godzina wpływu oferty do Urzędu Gminy Czarnków);
 • przez podmiot uprawniony;
 • na realizację zadania, które mieści się w celach statutowych oferenta;
 • na realizację zadania mieszczącego się w zakresie przedmiotowym konkursu ofert;
 • sporządzoną na właściwym formularzu w sposób kompletny i czytelny;
 • posiadającą wszystkie wymagane załączniki;
 • podpisaną przez osoby uprawnione (osoby uprawnione do podpisania oferty, niedysponujące pieczątkami imiennymi, winny podpisywać się czytelnie pełnym imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionych przez nie funkcji w organizacji pozarządowej). Za niewłaściwie podpisaną ofertę uznawać się będzie również brak stosownego umocowania dla osoby podpisującej ofertę nie wpisaną do KRS lub innego rejestru bądź ewidencji;
 • posiadającą dołączone kopie dokumentów potwierdzone za zgodności z oryginałem (przez osobę uprawnioną).
 1. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilka organizacji pozarządowych należy do oferty dołączyć umowę zawartą między tymi organizacjami oraz podział praw i obowiązków każdej organizacji.
 2. Zlecenie zadania publicznego odbywa się w formie wspierania poprzez dofinansowanie.
 3. Dotacja może zostać przyznana w wysokości do 90% kosztów realizacji zadania.
 4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 5. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.
 6. Dopuszcza się możliwość przesunięcia środków finansowych między zadaniami.
 7. Otwarty konkurs ofert jest rozstrzygany również w przypadku, gdy złożona zostanie jedna oferta.
 8. Warunkiem przekazania dotacji na wskazany rachunek bankowy jest zawarcie umowy
  w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 9. Wójt Gminy Czarnków może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania z nim umowy w przypadku, gdy okaże się, że:
 1. rzeczywisty zakres zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie,
 2. podmiot lub jego reprezentanci utracili zdolność do czynności prawnych,
 3. zostały ujawnione, nieznane wcześniej, okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

III. Termin i warunki realizacji zadania:

 1. Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2020 r.
 2. Miejsce realizacji zadania: dystrybucja żywności dla mieszkańców Gminy Czarnków.
 3. Cel zadania: zapewnienie najuboższym mieszkańcom Gminy Czarnków pomocy żywnościowej.
 4. Odbiorcy zadania:  mieszkańcy Gminy Czarnków – wskazani przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie
 5. Podpisanie umowy nastąpi bez zbędnej zwłoki po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert.
 6. Do rozliczenia kosztów zadania będą uwzględniane tylko wydatki poniesione
  w terminie realizacji zadania, który zostanie określony w umowie.
 7. Konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób odbywa się przy uwzględnieniu zasady: pomocniczości, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
 8. W konkursie mogą wziąć udział podmioty określone w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 9. Wysokość przyznanej dotacji uzależniona będzie od ogólnych kosztów zadania oraz ilości wybranych ofert do realizacji zadania i nie musi być równa kwocie środków przeznaczonych na to zadanie. Przyznanie kwoty niższej niż wnioskowana będzie przedmiotem negocjacji z podmiotem ubiegającym się o dotację. Komisja Konkursowa uzgodni z podmiotem ewentualne zmiany w zakresie harmonogramu, kosztorysu i opisu poszczególnych działań, planowanych do realizacji zadania.
 10. Dotacja przeznaczona może być wyłącznie na wydatki związane z realizacją dofinansowanego zadania i nie może być przeznaczona na: remonty obiektów, zakupy majątkowe i inwestycyjne, działalność gospodarczą, zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji, udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym.
 11. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć między poszczególnymi pozycjami kosztów określonych w kalkulacji przewidywanych kosztów na zasadach określonych
  w umowie.
 12. Wójt Gminy Czarnków dopuszcza możliwości wybrania więcej niż jednej oferty na realizację zadania.
 13. Zakres rzeczowy zadania:
  1. prowadzenie działalności statutowej w zakresie pomocy społecznej;
  2. pozyskiwanie i przechowywanie artykułów spożywczych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa;
  3. stała współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czarnkowie w zakresie przekazywania informacji o miejscu i terminach dystrybucji żywności, rodzajach prowadzonych działań w ramach środków towarzyszących;
  4. dystrybucja artykułów żywnościowych wśród najuboższych mieszkańców gminy;
  5. zapewnienie standardów w obszarze administrowania, magazynowania i dystrybuowania żywności ujętych w Wytycznych Instytucji Zarządzającej (MRPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczące działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019, świadczących o zdolności do realizacji zadania;
  6. prowadzenie dokumentacji w tym szczególnie ewidencji magazynowanych i wydawanych artykułów spożywczych oraz działań w ramach środków towarzyszących, zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej (MRPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczące działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019;
  7. prowadzenie działań i zapewnienie standardów w zakresie środków towarzyszących ujętych w Wytycznych Instytucji Zarządzającej (MRPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczące działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019;
  8. bieżące prowadzenie kart pracy wolontariuszy i członków organizacji, biorących udział w realizacji zadania.

IV. Termin i miejsce składania ofert

 1. Oferty należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego
  z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań
  z wykonywania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
   
 2. Wzór oferty dostępny jest na stronie internetowej www.czarnkowgmina.pl, w zakładce „Gmina – Organizacje pozarządowe” oraz w Urzędzie Gminy Czarnków, pokój nr 6.
 3. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 lutego 2020 roku w zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą zadania, z adnotacją: „Konkurs ofert 2020 - Dystrybucja unijnej żywności w ramach PO PŻ wśród najuboższych mieszkańców gminy”, w siedzibie Urzędu Gminy Czarnków w sekretariacie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 lub nadsyłać listem poleconym na adres Urząd Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków (o terminie złożenia decyduje data wpływu do urzędu).
 4. Podmioty ubiegające się o dotację zobowiązane są do złożenia oferty zawierającej dane, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie tj.:
 1. szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;
 2. termin i miejsce realizacji zadania publicznego;
 3. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;
 4. informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne;
 5. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł;
 6. deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.


Ponadto do oferty konkursowej należy dołączyć:

  1. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inne dokumenty stosownie do statusu prawnego podmiotu oferenta;
  2. statut lub podstawę prawną obejmującą prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej;
  3. aktualne pełnomocnictwa właściwych organów do składania ofert na realizację zadania, podpisywania umów w tym zakresie, dysponowania uzyskanymi funduszami oraz dokonywania rozliczeń tych funduszy;
  4. oświadczenie o zapoznaniu się i stosowaniu Wytycznych Instytucji Zarządzającej (MRPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczące działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019;
  5. oświadczenie o uzyskaniu zgody wszystkich osób fizycznych, których dane są zawarte w ofercie oraz zobowiązanie do uzyskania zgody wszystkich osób fizycznych wskazanych w uzupełnieniach i wyjaśnieniach do oferty, na przetwarzanie danych osobowych w związku z ogłoszonym konkursem ofert;
  6. oświadczenie, że poinformowałem/łam/liśmy wszystkie osoby fizyczne, których dane są zawarte w ofercie oraz zobowiązanie do poinformowania wszystkich osób wskazanych w uzupełnieniach i wyjaśnieniach do oferty, że dane zostaną udostępnione Zamawiającemu.

Wszystkie wyżej wymienione i załączone dokumenty (kserokopie dokumentów winny mieć adnotację „za zgodność z oryginałem”) muszą być opatrzone datą, oraz czytelnym podpisem osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu ze wskazaniem funkcji pełnionej przez osobę podpisującą dokument.

V. Tryb i kryteria wyboru ofert.

 1. Rozstrzygnięcie konkursu przewiduje się w terminie do 14 lutego 2020 r.      
 2. Wójt Gminy Czarnków powołuje zarządzeniem Komisję Konkursową, w celu zaopiniowania złożonych ofert.
 3. Komisja Konkursowa dokona oceny złożonych ofert w dwóch etapach: Etap I – ocena formalna, Etap II – ocena merytoryczna.
 4. Oferty nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.
 5. Każdy z członków Komisji indywidualnie ocenia ofertę według kryteriów określonych w karcie oceny oferty, przyznając punkty zgodnie z określoną skalą punktową od 0 do 5.
 6. Po przyznaniu punktów przez poszczególnych członków Komisji, wyliczana jest suma punktów danej oferty.
 7. Podmiotom biorącym udział w konkursie może być przyznana mniejsza kwota dotacji niż wnioskowana. Przyznanie mniejszej kwoty dotacji zobowiązuje podmiot do złożenia aktualizacji kosztorysu realizacji zadania i/lub  harmonogramu działań.
 8. Komisja Konkursowa dokona oceny formalnej i merytorycznej ofert zgodnie z kryteriami, w szczególności:
  1. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta;
  2. przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
  3. proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot będzie realizował zadanie publiczne;
  4. planowany przez podmiot udział środków finansowych własnych lub pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
  5. planowany przez podmiot wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
  6. analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku podmiotów, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
 9. Oferty niespełniające wymogów formalnych, oraz złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
 10. W przypadku, gdy przedstawione w ofertach informacje będą wymagały złożenia dodatkowych wyjaśnień, oferenci mogą zostać poproszeni przez Komisję Konkursową o dokonanie uzupełnień, w ciągu 2 dni od daty otrzymania wezwania. Niedotrzymanie przez oferenta terminu 2 dni skutkować będzie odrzuceniem oferty.
 11. Zaopiniowane przez Komisję Konkursową oferty w postaci sporządzonych protokołów zatwierdza Wójt Gminy Czarnków.
 12. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji dokonuje Wójt Gminy Czarnków w formie zarządzenia.
 13. Od decyzji Wójta Gminy Czarnków nie przysługuje odwołanie.
 14. Wójt Gminy zastrzega sobie prawo do:
   1. zmiany wysokości kwoty przeznaczonej na powyższe zadanie;
   2. odwołania bądź unieważnienia konkursu bez podania przyczyny;
   3. przesunięcia terminu składania ofert;
   4. zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.
 15. Wyniki konkursu zostaną podane niezwłocznie do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czarnków oraz na stronie internetowej  Urzędu Gminy Czarnków  www.czarnkowgmina.pl.

 

W jednej kopercie może być umieszczona tylko jedna oferta.

 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerem telefonu:

(67) 253 02 95 lub  (67) 255 22 27.

Czarnków, 16 stycznia 2020 r.

 

     Wójt Gminy Czarnków

    /-/ Bolesław Chwarścianek

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Czarnków
Data wytworzenia informacji: 16.01.2020 20:36:38
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 16.01.2020 20:47:27
Data publikacji informacji: od 16.01.2020 20:36:38
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
16.01.2020 20:36:38 Michał Iwanicki strona została dodana