Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników drugiego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czarnków w 2020 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zarządzenie Nr 219/2020
Wójta Gminy Czarnków

z dnia 20 maja 2020 r.

w sprawie ogłoszenia wyników drugiego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czarnków w 2020 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

                                                                                               

Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XVII/125/2019 Rady Gminy Czarnków z dnia 20 listopad 2019 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Czarnków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 r., zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czarnków w 2020 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

2. Przyznaje się dotacje następującym organizacjom pozarządowym:

1) Klub Karate Shotokan  w Czarnkowie  - 4.250,00 zł;

2) Olimpiady Specjalne Polska. Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Wielkopolskie  – 2.000,00 zł;

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Czarnków.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników drugiego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czarnków w 2020 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Czarnków
Data wytworzenia informacji: 21.05.2020 12:45:35
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 21.05.2020 12:47:18
Data publikacji informacji: od 21.05.2020 12:45:35
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
21.05.2020 12:45:35 Michał Iwanicki strona została dodana