Zarządzenie w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Czarnków z 2020 r. dla Stowarzyszenia Na Rzecz Odnowy i Rozwoju Wsi Bukowiec – Bukowisko.

Zarządzenie Nr 258/2020
Wójta Gminy Czarnków

z dnia 3 sierpnia 2020 r.

w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Czarnków z 2020 r. dla Stowarzyszenia Na Rzecz Odnowy i Rozwoju Wsi Bukowiec – Bukowisko.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 5 ust. 1 i 2 pkt 1 i art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (t.j. Dz. U. poz. 2057) oraz Uchwały nr XVII/125/2019 Rady Gminy Czarnków z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Czarnków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 r., zarządzam co następuje:

§ 1. Na podstawie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego przyznaję dotację
dla Stowarzyszenia Stowarzyszeniem Na Rzecz Odnowy i Rozwoju Wsi Bukowiec - Bukowisko, w kwocie 1.950,00 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt złotych) na wsparcie realizacji zadania publicznego jak poniżej:

 Rodzaj  zadania - Działania wspomagającego rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

 Tytuł  zadania - ,,Co daje nam natura”

   Termin realizacji zadania publicznego - 15.08.2020 r. - 15.11.2020 r.

§ 2. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy według ramowego wzoru, będącego załącznikiem nr 3 do  Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego             z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (t.j. Dz. U. poz. 2057).

§ 3. Decyzja o przekazaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i nie przysługuje od niej odwołanie.

§ 4. Informacja o przyznaniu dotacji zamieszczona będzie w Biuletynie Informacji Publicznej na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czarnków oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Czarnków.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Czarnków.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

SKAN

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Czarnków
Data wytworzenia informacji: 03.08.2020 16:18:45
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 03.08.2020 16:22:27
Data publikacji informacji: od 03.08.2020 16:18:45
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
03.08.2020 16:18:45 Michał Iwanicki strona została dodana