BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Ostatnio dodane

Tytuł Data publikacji Typ
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na legalizacji budowy instalacji składającej się z 1 szt. odwadniacza, 2 szt. przesiewaczy, 1 szt. kruszarki, 1 szt. kosza z śr., 21/09/2022 - 14:09 Prosta strona
2022 wt., 20/09/2022 - 12:24 Prosta strona
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia wt., 20/09/2022 - 11:46 Prosta strona
Obwieszczenie o wydanych postanowieniach dla postępowania dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia budowie sieci elektroenergetycznej SN-15kV i nn-0,4kV w gminie Czarnków, obręb: Romanowo Dolne, pon., 19/09/2022 - 14:07 Prosta strona
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 238, 241/2, 243/2 w obrębie Jędrzejewo, gm. Czarnków pt., 09/09/2022 - 12:55 Prosta strona
Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnków ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze: stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnków wt., 06/09/2022 - 13:58 Prosta strona
Oferta pracy w Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnków na stanowisku organizator usług społecznych wt., 30/08/2022 - 13:31 Prosta strona
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia budowa sieci elektroenergetycznej SN-15kV i nn-0,4kV w gminie Czarnków, obręb Romanowo Dolne, Romanowo Górne i Walkowice wt., 30/08/2022 - 13:17 Prosta strona
Zarządzenie w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Czarnków w 2022 r. dla Związku Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Wielkopolska. pon., 22/08/2022 - 14:56 Prosta strona
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Budowie drogi gminnej w Kuźnicy Czarnkowskiej ul. Różana, Pocztowa, Parkowa, Akacjowa w systemie zaprojektuj i wybuduj”. pon., 22/08/2022 - 14:23 Prosta strona
Obwieszczenie wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia: budowie sieci elektroenergetycznej SN-15kV i nn-0,4kV w gminie Czarnków, obręb: Romanowo Dolne, w tym linii kablowej pt., 19/08/2022 - 10:45 Prosta strona
Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr IGROŚ.6220.1.7.2022 dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji instalacji do przerobu kopaliny wydobytej ze złoża kruszywa naturalnego KUŹNICA CZARNKOWSKA MD oraz węzła śr., 17/08/2022 - 14:10 Prosta strona
Obwieszczenie dotyczące wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr IGROŚ.6220.1.11.2022 r.dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 11 pon., 08/08/2022 - 12:38 Prosta strona
Obwieszczenie dotyczące wszczętego postępowania w dniu 03.08.2022 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oczyszczalni ścieków na terenie działek o nr ewid. 147 i 172 obręb Gajewo pon., 08/08/2022 - 12:31 Prosta strona
Petycja wraz z odpowiedzią - Zmieniajmy Gminy na Lepsze oszczędzajmy energię - gospodarujmy odpady pon., 08/08/2022 - 09:40 Prosta strona
Obwieszczenie dotyczące wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr 652/5 obręb Kuźnica Czarnkowska , gmina Czarnków czw., 04/08/2022 - 20:11 Prosta strona
II kwartał śr., 03/08/2022 - 16:48 Prosta strona
Ogłoszenie o wpłynięciu oferty Związku Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Wielkopolska, na realizację zadania publicznego czw., 28/07/2022 - 13:32 Prosta strona
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia: budowa sieci elektroenergetycznej SN-15kV i nn-0,4kV w gminie Czarnków, obręb Romanowo Dolne, Romanowo Górne i Walkow wt., 26/07/2022 - 20:29 Prosta strona
Obwieszczenie o wydanym postanowieniu nr IGROŚ.6220.14.2021 w sprawie zawieszenia postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu paneli fotowoltaicznych „RADOLINEK” wraz z nie wt., 26/07/2022 - 20:27 Prosta strona
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska zawiadamia o zakończonym postępowaniu odwoławczym od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 01.03.2019 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii wt., 26/07/2022 - 20:21 Prosta strona
Wójt Gminy Czarnków ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Śmieszkowie, ul. Szkolna 38, Śmieszkowo, 64-700 Czarnków pt., 22/07/2022 - 13:50 Prosta strona
Obwieszczenie o wydanej w dniu 20 lipca 2022 roku decyzji Nr 2/2022 zmieniająca decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 7/2019 z dnia 17.04.2019 r. dla przedsięwzięcia: przebudowa linii napowietrznej SN „Trzcianka II” w odgałęzieniu pt., 22/07/2022 - 13:44 Prosta strona
Sprawozdania Rb za II kwartał 2022 roku czw., 21/07/2022 - 13:40 Prosta strona
Obwieszczenie o wydanej w dniu 18.07.2022 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr IGROŚ.6220.1.10.2022 dla przedsięwzięcia polegającego na zwiększeniu obsady istniejącego obiektu inwentarskiego przeznaczonego do tuczu trzody chlewne śr., 20/07/2022 - 13:44 Prosta strona
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej w Brzeźnie wt., 19/07/2022 - 13:27 Prosta strona
Burmistrz Miasta Trzcianka zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1325P na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 178 pon., 18/07/2022 - 14:39 Prosta strona
Obwieszczenie dotyczące wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr IGROŚ.6220.1.9.2022 r. z dniu 15.07.2022 r. w sprawie wydania zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 24.05.2017 r. nr IGROŚ.6220.1.1.2017 dla przedsięwzięcia pole pon., 18/07/2022 - 12:09 Prosta strona
Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. gospodarki przestrzennej i komunalnej w Referacie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska czw., 14/07/2022 - 14:19 Prosta strona
Obwieszczenie w sprawie wydania przez Burmistrza Miasta Czarnków postanowienia Nr OŚ.6220.1.2022 r. zawieszającego postępowanie w sprawie wszczętej z wniosku STEICO Sp. z o. O ul. Przemysłowa 2, 64-700 Czarnków dot. wydania decyzji o środowiskowych pt., 08/07/2022 - 13:02 Prosta strona