BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Ostatnio dodane

Tytuł Data publikacji Typ
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla inwestycji polegającej na budowie budynku inwentarskiego dla obsady 1711 szt. Tucznika – 239,54 DJP, działka 516, 0004 Kruszewo, gm. pt., 17/09/2021 - 12:30 Prosta strona
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na terenie części działek o nr ewid. 243/2, 351/5 położonych w Gębicach wt., 14/09/2021 - 15:23 Prosta strona
Opinia RIO o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarnków za pierwsze półrocze 2021 roku. wt., 14/09/2021 - 14:27 Prosta strona
Oferta Stowarzyszenia Na Rzecz Odnowy i Rozwoju Wsi Bukowiec na realizację zadania publicznego pon., 13/09/2021 - 12:55 Prosta strona
Zaświadczenia czw., 09/09/2021 - 11:21 Prosta strona
Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarnków za pierwsze półrocze 2021 roku czw., 09/09/2021 - 11:04 Prosta strona
Obwieszczenie - przystąpienie do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: budowa suszarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 35/10 w Kuźnicy Czarnkowskiej. śr., 08/09/2021 - 15:00 Prosta strona
Wójt Gminy Czarnków ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. rozliczeń należności podatkowych śr., 08/09/2021 - 14:01 Prosta strona
Obwieszczenie dotyczy wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr 652/5 obręb Kuźnica Czarnkowska, gmina Czarnków śr., 01/09/2021 - 15:22 Prosta strona
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia: budowa studni głębinowej W-2 umożliwiającej pobór wód podziemnych o zdolności nie mniejszej niż 10m3/h pon., 30/08/2021 - 15:20 Prosta strona
Obwieszczenie dotyczące wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji odkrywki kruszywa naturalnego piaskowo - żwirowego „ROMANOWO GÓRNE DW II” położonej w miejscowości Romanowo Górne pon., 30/08/2021 - 15:20 Prosta strona
Obwieszczenia Burmistrza Miasta Czarnków dotyczące wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Budowy Małej Elektrowni Wodnej Pianówka Rzeka Noteć km 136+240. pt., 27/08/2021 - 15:03 Prosta strona
Obwieszczenie dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. pt., 27/08/2021 - 14:38 Prosta strona
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność komunalną Gminy Czarnków przewidzianej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej położonej w obrębie wsi Grzępy, działka nr 169/1 i 174/1 wt., 24/08/2021 - 12:55 Prosta strona
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność komunalną Gminy Czarnków przewidzianej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej położonej w obrębie wsi Radosiew, działka nr 175 wt., 24/08/2021 - 12:54 Prosta strona
Wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży, działka nr 91/18, Komorzewska 2, HUTA wt., 24/08/2021 - 12:52 Prosta strona
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność komunalną Gminy Czarnków przewidzianej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej położonej w obrębie miasta Czarnków działka nr 2458 wt., 24/08/2021 - 12:49 Prosta strona
Opinia RIO w sprawie wyrażenia opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego przez Gminę Czarnków wt., 24/08/2021 - 10:22 Prosta strona
Obwieszczenie dotycząc wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zwiększeniu obsady istniejącego obiektu inwentarskiego przeznaczonego do tuczu trzody chlewnej z ilości obecnie 201,6 DJP (1440 sztuk) śr., 18/08/2021 - 13:48 Prosta strona
Obwieszczenia o wydanej że w dniu 17.08.2021 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr IGROŚ.6220.1.6.2021 dla przebudowy istniejącej chlewni dla chowu trzody chlewnej w ilości 1000 stanowisk tj. 140 DJP na działce nr ewid. 403/5 w Hucie śr., 18/08/2021 - 13:45 Prosta strona
Obwieszczenie o wydanej decyzji Nr 3/2021 w dniu 13 sierpnia 2021 roku zmieniającej decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 1/2021 z dnia 12.05.2021 r. dla przedsięwzięcia: przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 178 oraz budowa chodnika wt., 17/08/2021 - 15:17 Prosta strona
Obwieszczenie o wydanej decyzji Nr 3/2021 w dniu 13 sierpnia 2021 roku zmieniającej decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 1/2021 z dnia 12.05.2021 r. dla przedsięwzięcia: przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 178 oraz budowa chodnika wt., 17/08/2021 - 14:59 Prosta strona
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w obrębie wsi Marunowo działka nr 70/1, gmina Czarnków wt., 17/08/2021 - 14:09 Prosta strona
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w obrębie wsi Gębice działka nr 171/13, gmina Czarnków wt., 17/08/2021 - 14:07 Prosta strona
Opinia o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Czarnków za rok 2020 wraz z informacją o stanie mienia jednostki i objaśnieniami pon., 16/08/2021 - 12:07 Prosta strona
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert oraz udzielenia dotacji na na realizację zadań dotyczących świadczenia usług społecznych dla mieszkańców Gminy Czarnków śr., 11/08/2021 - 14:49 Prosta strona
Dowozy pon., 09/08/2021 - 09:17 Prosta strona
Zapytanie ofertowe na "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Huta" pt., 06/08/2021 - 13:26 Zamówienie publiczne
Petycja Referendum Ludowe pt., 06/08/2021 - 12:52 Prosta strona
Petycja - poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu pt., 06/08/2021 - 12:50 Prosta strona