BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Decyzja w sprawie umorzenia zobowiązania z tytułu zwrotu dotacji

Czarnków, dnia 31.12.2021 r.

Znak sprawy:  OSO.525.3.17.2021

DECYZJA

W sprawie umorzenia zobowiązania z tytułu zwrotu dotacji

Na podstawie art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 i Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 60 ust.1, art.61 ust.1 pkt 4, art. 64 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Beneficjenta Związku Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Wielkopolska z siedzibą Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań, w przedmiocie umorzenia należności z tytułu zwrotu do budżetu Gminy Czarnków dotacji w kwocie 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych 00/100) wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, której zwrot wynika z decyzji nr OSO.525.3.14.2021 Wójta Gminy Czarnków z dnia 31.12.2021 r.

Umarzam

Związkowi Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Wielkopolska należność z tytułu zwrotu do budżetu Gminy Czarnków dotacji w kwocie 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych naliczonymi od dnia 03.08.2021 r.

Uzasadnienie

W dniu 31.12.2021 r. do Wójta Gminy Czarnków wpłynął wniosek Związku Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Wielkopolska z siedzibą Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań, o umorzenie należności z tytułu zwrotu do budżetu Gminy Czarnków dotacji w kwocie 1.000,00 zł ( słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) wraz z naliczonymi odsetkami.

W uzasadnieniu wniosku podkreślano, że Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Wielkopolska nie działa w celu osiągnięcia zysku, a wszystkie środki finansowe zostały wykorzystane wyłącznie  na działalność statutową.  W uzasadnieniu wniosku podkreślano, że do niedotrzymania terminu nie doszło w wyniku celowego działania i przyczyn umyślnych, a przyczyną były czynniki zewnętrzne i błędne wyliczenie kosztów. Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Wielkopolska  podkreśla, że powierzone zadania zrealizowane były z wielką starannością. Dzieci uczestniczyły w warsztatach, grach zespołowych i rywalizacjach sportowych. Dotacja pozwoliła na realizację  tych zajęć poprzez zakup niezbędnych przyrządów sportowych, składników do własnoręcznie przygotowanych  kosmetyków czy materiałów potrzebnych do realizacji prac plastycznych. Podkreślono również, że w organizacji pracują głównie wolontariusze, którzy dysponują niewielką ilością czasu wolnego, jaki poza pracą i życiem osobistym mogą poświęcić na pracę w Hufcu ZHP Trzcianka. Komendant Hufca ZHP Trzcianka, a także większość członków Komendy Hufca na  co dzień mieszka i pracuje poza Trzcianką – w której znajduje się siedziba, a także poza powiatem czarnkowsko-trzcianeckim. Taki stan rzeczy sprawia, iż często jedynym sposobem na zebranie wszystkich stosownych podpisów jest obieg dokumentów drogą pocztową, co znacznie wydłuża czas ich przygotowania. Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Wielkopolska oświadcza, że nie prowadzi działalności gospodarczej, która dostarczałaby dodatkowych środków do budżetu Hufca ZHP Trzcianka i nie posiada środków, które mógłby przeznaczyć na spłatę należności.  Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Wielkopolska zobowiązuje się w przyszłości dołączyć wszelkich starań, by terminowość była zachowana.

Wobec tak sformułowanego żądania strony zastosowanie w sprawie ma art. 64 ust. 1 pkt 2 lit a) u.f.p. zgodnie z którym należności, o których mowa w art. 60, właściwy organ może na wniosek zobowiązanego umarzać w całości - w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem zobowiązanego lub interesem publicznym. Z kolei zgodnie z art. 60 ust. 1 u.f.p. środkami publicznymi stanowiącymi niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym są w szczególności następujące dochody budżetu państwa, dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego albo przychody państwowych funduszy celowych: kwoty dotacji podlegające zwrotowi w przypadkach określonych w niniejszej ustawie.

W świetle art. 67 u.f.p. ust 1 do spraw dotyczących należności o których mowa w art. 60. nieuregulowanych niniejszą ustawą stosuje się przepisy k.p.a. i odpowiednio przepisy działu III Ordynacji podatkowej. To zaś oznacza, że orzekając o umorzeniu należności, organ za podstawę rozstrzygnięcia może mieć albo przesłankę ważnego interesu dłużnika, albo przesłankę interesu publicznego, albo obie te przesłanki łącznie (por. wyrok NSA z dnia 24 kwietnia 2014 r, sygn. akt II GSK 335/13 i powołam w nim orzecznictwo oraz stanowisko doktryny, opubl. orzeczenia.nsa.gov.p1). Podkreślenia wymaga również fakt, że dla wydania decyzji w sprawie umorzenia należności w trybie art. 55 w związku z art 64 ust. 1 u.p.f. nie ma znaczenia ocena postawy wnioskodawcy oraz wychowawczy charakter ciążącej na nim należności (por. wyroki NSA z dnia 3 grudniu 2012 r, sygn. akt 11 GSK 1227/12; cytowane wyżej U GSK 1632/12 i 11 GSK 335/13. opubl orzeczenia.nsa.gov.p1). W orzecznictwie sądowo - administracyjnym podkreśla się, że umorzenie, o którym mowa w art. 55 u.f.p. nie stanowi przywileju samego w sobie lecz jest to forma pomocy udzielonej z budżetu gminy beneficjentowi po to, by przez stosowanie zasady egzekwowania tych należności nie doprowadzić do skutków niepożądanych z punktu widzenia zarówno społecznego, jak też indywidualnego (por. uzasad. Wyroku IVSA w Rzeszowie z dnia 26.11.2015 r. I SA/Rz 862/15. LEK nr 1948186: wyrok WSA w Łodzi z dnia 21.10.2015 r. J SA- Ł.d 366/15. LEK nr 1929650).

Z art. 64 ust. 1 i art, 55 i 56 u.p.f. wynika, że decyzje wydawane na podstawie tych przepisów mają charakter decyzji uznaniowych. Co do zasady uznanie administracyjne oznacza możliwość wyboru przez organ, w określonym stanie prawnym i faktycznym, konsekwencji prawnej. Innymi słowy, decydując na zasadzie uznania administracyjnego organ podejmuje rozstrzygnięcie w sposób nieskrępowany, a o ostatecznym wyborze sposobu rozstrzygnięcia powinny zadecydować przesłanki celowości i słuszności działania, które z kolei stanowią wypadkową wyważenia przez organ, z uwzględnieniem norm prawnych mających zastosowanie i znaczenie w danej sprawie, słusznego interesu strony i interesu publicznego (pór. wyrok NSA w Warszawie z dnia 07.03.2014 r, fi GSK 2084/12, LEK nr 1495159). Uznanie administracyjne charakteryzuje się tym, że organ administracji publicznej ma możliwość wyboru pozytywnego lub negatywnego dla strony rozstrzygnięcia po wszechstronnym wyjaśnieniu sprawy. Działanie w ramach uznania administracyjnego nakłada na organ obowiązek wyważenia interesu publicznego z indywidualnym interesem strony, gdyż zobowiązuje go do tego art. 2 Konstytucji RP w każdym przypadku, w którym   w sprawie ma zastosowanie norma prawna uzależniająca załatwienie sprawy od tzw. uznania administracyjnego (por wyrok NSA w Warszawie z dnia z dnia 4 września 2014 r. II GSK 1076/13. LEX nr 1572579). Decyzja o charakterze uznaniowym musi więc odpowiednio wyważać interesy przeciwstawnych stron - interesu obywatela z interesem publicznym, kierując się przy tym proporcjonalnością uwzględnienia obu rodzajów interesów (por, wyroki NSA z dnia 22 czerwca 2012 r., sygn. akt I OSK 182/12. z dnia 21 stycznia 2012 r, sygn. akt II GSK 1632/12 i w sprawie 11 GSK 333/13, opubl. orzeczenia.nsa.gov.pl). W państwie prawa nie ma miejsca dla mechanicznie i sztywno pojmowanej nadrzędności interesu ogólnego nad interesem indywidualnym. Oznacza to, że w każdym przypadku organ ma obowiązek wskazać nie tylko, o jaki interes ogólny (publiczny) chodzi, ale także, że jest on na tyle ważny i znaczący, iż bezwzględnie wymaga ograniczenia uprawnień indywidualnych obywateli (por. wyrok SN z dnia 18 listopada 1993 r, sygn. akt III ARN 49/93. opubl. OSNCP 1994/9/181), przy czym ustalenie istnienia jednej z wymienionych przesłanek zwalnia organ od konieczności badania występowania w rozpoznawanej sprawie drugiej z nich wówczas, gdy zamierza on przyznać ulgę (por wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 26.11.2015 r. i SA/Rz 862/15, LEX nr 1948186). Należy również podkreślić, że na ocenę okoliczności faktycznych konkretnej sprawy w aspekcie przesłanek ważnego interesu podatnika i interesu publicznego, tj. ocenę możliwości płatniczych strony i konsekwencji ewentualnej zapłaty należności przez stronę, istotny wpływ ma m.in. wysokość ustalonych i dochodzonych od niego zobowiązań (por wyrok WSA w Olsztynie z dnia 14.10.2015 r, 1SA/01 465/15, LEX nr 1929455).

W ocenie organu rozpoznającego niniejszą sprawę wniosek strony spełnia przesłankę dopuszczającą umorzenie zobowiązania z powodu ważnego interesu strony związanego z brakiem środków na zapłatę należności bez szkody dla wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem wnioskodawcy. Z przedłożonego przez Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Wielkopolska wniosku wynika, iż wszystkie uzyskiwane przychody przeznaczane są na bieżącą działalność statutową organizacji. Należy zatem uznać, że zwrot dotacji przez stronę  mógłby wiązać się z utratą płynności finansowej oraz ryzykiem zakończenia działalności organizacji. Niezależnie od powyższego należy podnieść, że do sytuacji doszło  w wyniku nieumyślnego zaniedbania wnioskodawcy. Całość zadania została przez stronę zrealizowana w ramach przyznanych środków dotacyjnych, a dostrzeżone nieprawidłowości wynikały z przyczyn nieumyślnych.

Zdaniem organu umorzenie należności nie narusza również interesu publicznego rozumianego jako zespół ogólnie zarysowanych celów, które należy wziąć pod uwagę w procesie stosowania prawa i zawsze odnieść go do indywidualnej sytuacji podatnika występującego z wnioskiem o umorzenie zaległości podatkowych (por. uzas. wyroku WSA w Warszawie z dnia 21.11,20.12 r. V SA/Wa 2119/12, LEK nr 1249994).

Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Wielkopolska to stowarzyszenie, które istnieje już ponad 100 lat. Zgodnie ze swoimi  statutowymi zadaniami zajmuje się zagadnieniami związanymi z wszechstronnym rozwojem młodego człowieka. Środowisko naturalne, a w szczególności las jest miejscem w którym odbywa się większość zajęć. Jest to szczególnie ważne, ponieważ pozwala na chwilowe oderwanie się od bieżących spraw i zwrócenie uwagi na ekologię. Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Wielkopolska jest od wielu lat organizatorem warsztatów oraz zajęć o tematyce prozdrowotnej  - mają doświadczenie, umiejętności i dorobek. Realizują zadania, których celem jest ochrona zdrowia i zwiększenie świadomości o funkcjonowaniu człowieka i świata, który go otacza u dzieci i młodzieży.

Mając powyższe na uwadze należy uznać, że wypełnione zostały przesłanki umożliwiające organowi wydanie decyzji o umorzeniu przedmiotowej należności.

Pouczenie

Od decyzji służy stronie prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Wójta Gminy Czarnków oraz Gminy Czarnków w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec  się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o  zrzeczeniu się prawa  do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. 

 

Otrzymują:

  1. Beneficjent
  2. a/a

Do wiadomości:

  1. BIP Gmina Czarnków
  2. Tablica ogłoszeń Urząd Gminy Czarnków

 

 

SKAN DECYZJI

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Czarnków
Data wytworzenia informacji: 31.12.2021 11:35:35
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 31.12.2021 11:39:54
Data publikacji informacji: od 31.12.2021 11:35:35
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
31.12.2021 11:35:35 Michał Iwanicki strona została dodana