BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Decyzja w sprawie zwrotu dotacji do budżetu gminy

Czarnków, dnia 31.12.2021 r.

Znak sprawy:  OSO.525.3.14.2021                                                                                         

 

Decyzja w sprawie zwrotu dotacji do budżetu gminy

 

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) w związku z art. 252 ust. 1 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.)

postanawiam

1. Ustalić kwotę dotacji 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) do zwrotu do budżetu Gminy Czarnków przez Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Wielkopolska, ul. św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań, KRS 0000266321, REGON 300429024, NIP 7781440251.

2. Określić termin naliczania odsetek należnych od kwoty wymienionej w pkt 1 - naliczanych jak od zaległości podatkowych - od dnia 03.08.2021 r.

Uzasadnienie

W dniu 09.12.2021 r. wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie dotyczącej zwrotu przez Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Wielkopolska, dotacji udzielonej na zadanie pn.: Organizacja działań nakierowanych na wspieranie (w tym wspieranie finansowe) inicjatyw grup nieformalnych, w szczególności grup dzieci i młodzieży.

Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego wpłynęło do Urzędu Gminy Czarnków w dniu 13.09.2021 r. W dniu 23.09.2021 Referat Finansowy wskazał
w protokole rozbieżności w rozliczeniach. Należało poprawić daty  rozpoczęcia zadania publicznego, przeliczyć wartości wszystkich faktycznie poniesionych wydatków realizacji zadania, nanieść nowe zapisy. Termin 7 dniowy został wskazany w piśmie z prośbą o naniesienie nowych zapisów w sprawozdaniu OSO.525.3.5.2021 r. z dnia 24.09.2021 r., które zostało podpisane przez Wójta Gminy Czarnków. Wyjaśniające uproszczone sprawozdanie wpłynęło do Urzędu Gminy Czarnków w dniu 25.10.2021 r. W wyniku weryfikacji sprawozdania z wykonania zadania publicznego, o którym mowa w art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.), stwierdzono, iż sprawozdanie zostało złożone po terminie.

Biorąc pod uwagę powyższe Wójt Gminy Czarnków działając na podstawie §9 ust. 9 w zw. z § 13 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 umowy  OSO.525.3.2021 z dnia 29.07.2021 r. rozwiązał umowę w trybie natychmiastowym w związku z nieprzedłożeniem przez Zleceniobiorcę sprawozdania z wykonania zadania publicznego w terminie określonym i na zasadach określonych w niniejszej umowie.

W świetle art. 252 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego pobrane w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia pobrania dotacji w nadmiernej wysokości.

Wysokość odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi obecnie 8% kwoty zaległości w stosunku rocznym - zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych (Mon. Pol. z 2016 r. poz. 20).

Zwrotu dotacji w kwocie 1.000,00 zł wraz z odsetkami liczonymi według powyższych zasad należy dokonać na rachunek Gminy Czarnków, nr konta, Bank Spółdzielczy w Czarnkowie o numerze:  72 8951 0009 0000 0954 2000 0010 w terminie 14 dniu od daty otrzymania decyzji.

 

Pouczenie

  1. Od niniejszej decyzji służy prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile w terminie 14 dni od daty jej otrzymania za pośrednictwem organu, który ją wydał. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec  się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o  zrzeczeniu się prawa  do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
  2. W przypadku niewykonania obowiązku zwrotu dotacji i zapłaty odsetek zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne zgodnie z ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1427 ze. zm.).
  3. Niedokonanie w terminie zwrotu dotacji w należnej wysokości stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych określone w art. 9 pkt 3 ustawy z dnia  17 grudnia 2004 r. odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 289 ze zm.).

 

 

Otrzymują:

1) Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Wielkopolska

2) a/a

 

SKAN DECYZJI

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Czarnków
Data wytworzenia informacji: 31.12.2021 11:19:28
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 31.12.2021 11:35:29
Data publikacji informacji: od 31.12.2021 11:19:28
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
31.12.2021 11:35:29 Michał Iwanicki edycja strony
31.12.2021 11:19:28 Michał Iwanicki strona została dodana