BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w obrębie wsi Bukowiec - działka nr 181/4

Czarnków, dnia 16 marca 2021 roku

IGROŚ.6840.9.2019

 

Wójt Gminy Czarnków

O G Ł A S Z A:

II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż  działki położonej w obrębie wsi Bukowiec , gmina Czarnków

 

  • Nieruchomość oznaczona w księdze wieczystej w Sądzie Rejonowym w Trzciance – Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie – Kw Nr PO2T/00018354/9.
  • Oznaczona w ewidencji gruntów jako:  działka nr 181/4  o  pow. 0,2156 ha
  • Działka nr 181/4 w Bukowcu nie posiada aktualnego przeznaczenia w planie, ponieważ nie jest objęta żadnym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka położona jest na obszarze chronionego krajobrazu „Dolina Noteci’ – oznaczona w studium  symbolem C1, w obszarze Natura 2000 (Dolina Noteci)  -PLH 300004.
  • Nieruchomość położona jest w strefie rozproszonej zabudowy  mieszkaniowej i terenów rolnych wsi Bukowiec. Dojazd dobry drogą gruntową. Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa zagrodowa i tereny rolne. Nieruchomość leży w strefie uzbrojenia w energie elektryczną i wodociąg wiejski. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym przeznaczonym do rozbiórki oraz budynkami gospodarczymi w złym stanie technicznym. 
  • W dniu 9.11.2020 r. odbył się I przetarg, który zakończył się wynikiem negatywnym

 

  • Cena wywoławcza:  70.000,00 złotych   

 

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT zgodnie z art.43 ust.1 pkt 10a lit.a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.106 ze zm.).

Powyższa działka nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami oraz ograniczeniami i ciężarami w księdze wieczystej Kw nr PO2T/00018354/9.

Przetarg odbędzie się w dniu 19 kwietnia  2021 roku o godz.1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnkowie ul. Rybaki 3- sala nr 5.

Wadium w wysokości: 10.000,00 złotych należy wpłacać na konto Urzędu Gminy Czarnków – Bank Spółdzielczy w Czarnkowie Nr 758951-0009-0000-0954-2000-0150,  z  wpływem  nie  później  niż  do  dnia 13 kwietnia 2021 roku. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień, w którym kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Gminy.

Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia i płatna jest jednorazowo najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego. Koszty zawarcia aktu  notarialnego  ponosi nabywca.

O terminie zawarcia  umowy notarialnej nabywca powiadomiony będzie nie później niż w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia  przetargu.

W przypadku uchylenia się wyłonionego w przetargu nabywcy działki od zawarcia aktu notarialnego lub nie stawienia się w wyznaczonym przez Zbywającego terminie bez uzasadnionej przyczyny – wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowe informacje o w/w przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnkowie – Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – pok. Nr 15 lub telefonicznie pod nr (67) 255-58-24.

Wójt Gminy Czarnków zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych, uzasadnionych przyczyn.

 

 

DJ/DJ

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Czarnków
Data wytworzenia informacji: 16.03.2021 19:48:34
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 16.03.2021 19:50:08
Data publikacji informacji: od 16.03.2021 19:48:34
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
16.03.2021 19:48:34 Michał Iwanicki strona została dodana