BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenia dotyczą wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni Fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Zofiowo na działce nr 622 gm. Czarnków.

IGROŚ.6220.21.2020

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 4 listopada 2021 r.

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (j.t. Dz. U. z  2021 r. poz. 247 ze zm.)

 

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI,

 

że w dniu 03.11.2021 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr IGROŚ.6220.1.11.2021 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni Fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Zofiowo na działce nr 622 gm. Czarnków.

 

W związku z powyższym, istnieje możliwość zapoznania się z treścią powyższej decyzji, dokumentacją sprawy oraz z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora  Sanitarnego w Czarnkowie i opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Pile, w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 12 (II piętro, tel. 67 349 56 66), w terminie 30 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

 

                                                                     WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek

 

 

 

Niniejsze ogłoszenie zamieszcza się na tablicach ogłoszeń

i na stronie internetowej : bip.czarnkowgmina.pl,

na okres: od 4 listopada 2021 roku do 6 grudnia 2021 roku


 

Czarnków, dnia 03 listopada 2021 r.

IGROŚ.6220.1.11.2021

 

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

 

            Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2), art. 75 ust.1 pkt 4) oraz art. 84 i art. 85 ust. 1, ust.2 pkt 2  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z  2021 r. poz. 247 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 54 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (j.t. Dz.U. z 2019 roku, poz. 1839) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 roku  poz. 735 ze zm.) po :

  • rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.07.2020 r.:

Alsol Sp. z o.o.

ul. Szosa Lubicka 15a/37

87-100 Toruń

            w sprawie wydania decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia   

            polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną

            infrastrukturą techniczną na działce o nr 622, obręb Zofiowo, gmina Czarnków,

        -   uwzględnieniu  uwarunkowań zawartych w  art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października

            2008r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w

            ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze

            zm.), dalej ustawa ooś,

ORZEKAM

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr 622, obręb Zofiowo, gmina Czarnków.

Należy spełnić następujące warunki i wymagania:

1. W związku z realizacją przedsięwzięcia nie prowadzić wycinki drzew i krzewów.

2. Realizację przedsięwzięcia przeprowadzić w okresie od 1 sierpnia do końca lutego.

3. Zastosować moduły fotowoltaiczne o powierzchni antyrefleksyjnej.

4. Panele słoneczne montować na wysokości minimum 0,8 m mierząc od dolnej krawędzi paneli słonecznych do powierzchni ziemi.

5. Wykonać ogrodzenie ażurowe bez podmurówki z pozostawieniem minimum 0,2 m przerwy między ogrodzeniem a gruntem.

6. Na etapie prowadzenia prac ziemnych codziennie przed rozpoczęciem prac kontrolować wykopy, a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce. Taką samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów.

7. Koszenie roślinności pokrywającej teren elektrowni prowadzić na etapie eksploatacji przedsięwzięcia w okresie od 1-15 sierpnia oraz od 1 listopada do 15 lutego.

8. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nie stosować nawozów sztucznych i chemicznych środków ochrony roślin.

9. Przed realizacją planowanej inwestycji ustalić czy planowane przedsięwzięcie znajduje się w kolizji z urządzeniami melioracji wodnych, takimi jak ciągi drenarskie, rowy czy rurociągi, których przerwanie mogłoby wywołać negatywny wpływ na stosunki wodne w rejonie inwestycji.

10. W celu zminimalizowania negatywnych oddziaływań na wody powierzchniowe i podziemne w czasie budowy instalacji należy korzystać ze sprawnego technicznie i nowoczesnego sprzętu oraz zapewnić odpowiednią ilość sorbentów do likwidacji wycieków substancji ropopochodnych.

11. Oleje, smary i innych materiały ropopochodne magazynować poza miejscem realizacji prac.

12. Na wypadek awarii, w celu uniknięcia przedostania się oleju lub cieczy izolacyjnej do środowiska

wodno-gruntowego, pod transformatorami należy zastosować szczelne misy olejowe, będące

w stanie zmagazynować 100 % oleju oraz wodę z akcji gaśniczej, wykonane z takich materiałów,

aby ciecz izolacyjna lub olej nie przedostały się do środowiska gruntowo-wodnego. Warunek ten

nie musi być spełniony w przypadku zastosowania transformatorów bezolejowych (żywicznych

lub gazowych).

13. Ścieki socjalno-bytowe z terenu bazy budowy gromadzić w szczelnych zbiornikach. Gromadzone ścieki dostarczyć do oczyszczalni ścieków.

14. Mycie paneli prowadzić z wykorzystaniem czystej wody, bez użycia środków chemicznych. W przypadku wystąpienia dużych zabrudzeń dopuszcza się możliwość stosowania środków biodegradowalnych, obojętnych dla środowiska wodnego.

15. Odpady należy gromadzić selektywnie w wydzielonych miejscach nie dłużej niż przez okres 3 dni, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych.

 

UZASADNIENIE

Przedsięwzięcie polegające na  budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr 622, obręb Zofiowo, gmina Czarnków, zgodnie z  § 3 ust. 1 pkt  54 lit a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1839) należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony.

Obszar, na którym planuje się inwestycję nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Na podstawie art. 64 ust. 1, pkt 1, 2 i 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z  2021 r. poz. 247 ze zm.), Wójt Gminy Czarnków zasięgnął opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie i Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile czy istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla powyższej inwestycji.

Na podstawie art. 61 § 4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 roku poz. 735 ze zm.) obwieszczeniem zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania.

            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie w dniu 11.09.2020 r. wydał opinię nr ON.NS.9011.116.2020 – odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Zofiowie na działce o nr 622, gmina Czarnków.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu w dniu 16.09.2020 r. przesłał pismo do Wójta Gminy Czarnków o przedłożenie oświadczenia, czy wnioskodawca jest podmiotem zależnym od jednostki samorządu terytorialnego, dla której organem wykonawczym w rozumieniu art. 24m ust..2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  jest organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W dniu 21.09.2020 r. zostało przesłane przedmiotowe oświadczenie do  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile w dniu 17.09.2020 r. wyraził opinię nr BD.ZZŚ.2.435.267.2020.AL  -  stwierdza, że nie ma potrzeby  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  dla ww. przedsięwzięcia.

Wskazuje na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c, lub nałożenia obowiązku działań, o którym mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś:

1. Przed realizacją planowanej inwestycji ustalić czy planowane przedsięwzięcie znajduje się w kolizji z urządzeniami melioracji wodnych, takimi jak ciągi drenarskie, rowy czy rurociągi, których przerwanie mogłoby wywołać negatywny wpływ na stosunki wodne w rejonie inwestycji.

2. W celu zminimalizowania negatywnych oddziaływań na wody powierzchniowe i podziemne w czasie budowy instalacji należy korzystać ze sprawnego technicznie i nowoczesnego sprzętuoraz zapewnić odpowiednią ilość sorbentów do likwidacji wycieków substancji ropopochodnych.

3. Oleje, smary i innych materiały ropopochodne magazynować poza miejscem realizacji prac.

4. Na wypadek awarii, w celu uniknięcia przedostania się oleju lub cieczy izolacyjnej do środowiska wodno-gruntowego, pod transformatorami należy zastosować szczelne misy olejowe, będące w stanie zmagazynować 100 % oleju oraz wodę z akcji gaśniczej, wykonane z takich materiałów,aby ciecz izolacyjna lub olej nie przedostały się do środowiska gruntowo-wodnego. Warunek ten nie musi być spełniony w przypadku zastosowania transformatorów bezolejowych (żywicznychlub gazowych).

5. Ścieki socjalno-bytowe z terenu bazy budowy gromadzić w szczelnych zbiornikach. Gromadzone ścieki dostarczyć do oczyszczalni ścieków.

6. Mycie paneli prowadzić z wykorzystaniem czystej wody, bez użycia środków chemicznych. W przypadku wystąpienia dużych zabrudzeń dopuszcza się możliwość stosowania środków biodegradowalnych, obojętnych dla środowiska wodnego.

7. Odpady należy gromadzić selektywnie w wydzielonych miejscach nie dłużej niż przez okres 3 dni, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych.

Powyższe warunki zostały uwzględnione w niniejszej decyzji.

Pismem WOO-IV.4220.1285.2020.MK1.2  z dnia 09.10.2020 r. Regionalny Dyrektor wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz przedłużył termin załatwienia sprawy.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu w dniu 02.12.2020 r, wydał opinię nr WOO-IV.4220.1285.2020.MK1.4 - dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wskazał na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i  wymagań:

1. W związku z realizacją przedsięwzięcia nie prowadzić wycinki drzew i krzewów.

2. Realizację przedsięwzięcia przeprowadzić w okresie od 1 sierpnia do końca lutego.

3. Zastosować moduły fotowoltaiczne o powierzchni antyrefleksyjnej.

4. Panele słoneczne montować na wysokości minimum 0,8 m mierząc od dolnej krawędzi paneli słonecznych do powierzchni ziemi.

5. Wykonać ogrodzenie ażurowe bez podmurówki z pozostawieniem minimum 0,2 m przerwy między ogrodzeniem a gruntem.

6. Na etapie prowadzenia prac ziemnych codziennie przed rozpoczęciem prac kontrolować wykopy, a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce. Taką samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów.

7. Koszenie roślinności pokrywającej teren elektrowni prowadzić na etapie eksploatacji przedsięwzięcia w okresie od 1-15 sierpnia oraz od 1 listopada do 15 lutego.

8. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nie stosować nawozów sztucznych i chemicznych środków ochrony roślin.

9. W przypadku zastosowania transformatorów olejowych, każdy transformator wyposażyć w szczelną misę olejową o pojemności pozwalającej pomieścić całą objętość oleju znajdującego się w transformatorze oraz pozostałości po ewentualnej akcji gaśniczej.

Powyższe warunki zostały uwzględnione w niniejszej decyzji.

Na podstawie art. 10 § 1 Kpa obwieszczeniem zawiadomiono strony postępowania  o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami oraz o możliwości wniesienia ewentualnych uwag w sprawie toczącego się postępowania.

Uwagi  nie zostały wniesione.

            Biorąc pod uwagę kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, przeanalizowano: rodzaj, cechy i skalę przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jego realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania, możliwości ograniczenia oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, powiązania z innymi przedsięwzięciami, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, różnorodność biologiczną, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia, gęstość zaludnienia wokół przedsięwzięcia oraz usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000.

            Uwzględniając kryteria wskazane w art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy ooś na podstawie danych zawartych w k.i.p. ustalono, że planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie i eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane na działce o nr ewid. 622 obręb Zofiowo, gmina Czarnków. Powierzchnia działki objętej wnioskiem wynosi ok 3,3 ha. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane na całości obszaru ww. działki. Wnioskodawca przewiduje montaż do 4000 sztuk paneli fotowoltaicznych, do 80 sztuk inwerterów oraz do 2 stacji transformatorowych. Montaż paneli będzie miał miejsce na aluminiowych stelażach za pomocą kotew wbijanych w ziemię w rzędach, między którymi pozostawiony zostanie odpowiedni odstęp. Wnioskodawca planuje zastosować stacje transformatorowe, infrastrukturę naziemną i podziemną, linie kablowe energetyczno-światłowodowe oraz inne elementy infrastruktury związane z budową i eksploatacją przedsięwzięcia.

            Biorąc pod uwagę rodzaj, skalę i cechy przedmiotowego przedsięwzięcia, uwzględniając fakt, iż elektrownia fotowoltaiczna w trakcie swojej eksploatacji nie będzie źródłem emisji substancji do powietrza, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy ooś, nie przewiduje się jej wpływu na stan jakości powietrza w rejonie zainwestowania. Jedynie na etapie realizacji przedsięwzięcia, źródłem emisji substancji do powietrza będą procesy spalania paliw w silnikach pojazdów pracujących na placu budowy. Będzie to jednak oddziaływanie okresowe i ustanie po zakończeniu prac budowlanych.

            Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. a, c oraz e ustawy ooś ustalono, że przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji na gruntach wykorzystywanych rolniczo. Na podstawie k.i.p. oraz ogólnodostępnych danych przestrzennych ustalono, że najbliższa zabudowa objęta ochroną akustyczną znajduje się w odległości ok. 520 m od planowanego przedsięwzięcia. Uwzględniając kryteria, o których mowa w art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy ooś na podstawie k.i.p. ustalono, że źródłem emisji hałasu na etapie realizacji przedsięwzięcia będą przede wszystkim urządzenia montażowe oraz pojazdy poruszające się po terenie zainwestowania. Będą to krótkotrwałe i odwracalne uciążliwości. Analiza k.i.p. wykazała, iż Wnioskodawca nie planuje wyposażenia paneli w wentylatory służące do chłodzenia konstrukcji ogniw. Chłodzenie paneli będzie się odbywać w sposób naturalny, przez obieg powietrza atmosferycznego. Na etapie eksploatacji źródłem hałasu będą transformatory oraz inwertery Biorąc powyższe pod uwagę, w szczególności cechy i parametry przedsięwzięcia, odległość od najbliższej zabudowy oraz posadowienie stacji transformatorowych typu kontenerowego, nie przewiduje się, aby realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia mogła wiązać się z przekroczeniami dopuszczalnych poziomów hałasu oraz dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, określonych w przepisach szczegółowych.

            Uwzględniając zapisy art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 3 lit. f ustawy ooś na podstawie informacji przedstawionych w k.i.p. ustalono, że w najbliższym otoczeniu przedmiotowej farmy, nie ustalono dodatkowych przedsięwzięć, których oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowaną inwestycją. Biorąc pod uwagę rodzaj i charakter przedsięwzięcia, złożoność oddziaływania, nie przewiduje się wystąpienia znaczących powiązań ani ponadnormatywnego kumulowania oddziaływań planowanej inwestycji z innymi przedsięwzięciami.

            Z uwagi na rodzaj, skalę oraz lokalizację planowanego przedsięwzięcia, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy ooś należy uznać, że przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii oraz realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej będzie ograniczone. Mając na uwadze rodzaj i treść złożonej dokumentacji, przedsięwzięcie nie zalicza się do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii przemysłowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138). Ze względu na położenie geograficzne przedsięwzięcie nie jest zagrożone ryzykiem katastrofy naturalnej, w szczególności w wyniku wystąpienia: trzęsień ziemi, powodzi czy osuwisk. Przyjęte rozwiązania techniczne, w tym konstrukcja paneli oraz zastosowane materiały posiadające odpowiednie atesty i certyfikaty ograniczą wrażliwość przedsięwzięcia na postępujące zmiany klimatu. Ponadto przedsięwzięcie przyczyni się do zwiększenia produkcji energii odnawialnej, a tym samym do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery z innych źródeł, co wpłynie na mitygację zmian klimatu.

            Analizując kryteria wskazane w art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. g ustawy ooś, z k.i.p. wynika, że eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie wiązała się ze stałym zapotrzebowaniem na wodę oraz koniecznością odprowadzania ścieków. Na etapie budowy, w celu zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego planuje się korzystać z przetransportowanych na teren inwestycji kontenerów sanitarnych. W k.i.p. wskazano, że panele fotowoltaiczne nie wymagają mycia. Wody opadowe i roztopowe nie będą ujmowane w systemy kanalizacyjne lecz będą infiltrować w grunt w obrębie przedmiotowego terenu. Wnioskodawca planuje zastosowanie transformatorów typu suchego, jednakże w przypadku braku takiej możliwości zobowiązano Wnioskodawcę aby w przypadku zastosowania transformatorów olejowych, pod każdym transformatorem została zamontowana szczelna misa, mogąca zmagazynować całą objętość oleju oraz pozostałości po ewentualnej akcji gaśniczej. Rozwiązania, ograniczające potencjalny negatywny wpływ na środowisko gruntowo-wodne, zostały zawarte w warunkach wskazanych w niniejszej decyzji.

            Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy ooś ustalono, że w wyniku realizacji planowanego przedsięwzięcia, powstawać będą głównie odpady budowlane, związane z pracami inwestycyjnymi. W celu zabezpieczenia powierzchni ziemi, wytwarzane odpady będą magazynowane w miejscach do tego wyznaczonych oraz przekazywane zewnętrznym. wyspecjalizowanym firmom do dalszego zagospodarowania zgodnie z przepisami szczegółowymi w tym zakresie. Część odpadów może być wytwarzana przez firmy świadczące usługi w myśl definicji określonej w art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 797, z późn. zm). Wówczas świadczący usługi, jako posiadacz odpadów, będzie obowiązany do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami. Z k.i.p. wynika, że na etapie eksploatacji będą powstawać odpady związane z pracami serwisowo-remontowymi, które będą na bieżąco przekazywane do dalszego zagospodarowania zgodnie z przepisami szczegółowymi w tym zakresie. Mając na uwadze powyższe nie przewiduje się negatywnego wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko w rejonie zainwestowania.

            Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c, f, g, h, i, j ustawy ooś ustalono, że teren przedsięwzięcia nie jest zlokalizowany na obszarach wodno-błotnych i innych obszarach o płytkim poziomie zalegania wód podziemnych, w strefach ochronnych ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarach wybrzeży i środowiska morskiego, górskiego, leśnego oraz obszarów przylegających do jezior. Z analizy danych przestrzennych ustalono, że przedsięwzięcie nie zostanie zlokalizowane na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe oraz archeologiczne, a także na obszarach uzdrowiskowych i ochrony uzdrowiskowej. Przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach o dużej gęstości zaludnienia. W związku z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia nie przewiduje się przekroczenia standardów jakości środowiska.

            Uwzględniając kryteria, o których mowa w art. 63 ust.1 pkt 1 lit. c ustawy ooś, biorąc pod uwagę rodzaj przedsięwzięcia należy uznać, iż jego realizacja i eksploatacja nie będzie wiązała się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych oraz wpływem na różnorodność biologiczną.

            Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy ooś, na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest na obszarze chronionego krajobrazu Dolina Noteci", który nie ma obowiązujących zakazów oraz na obszarze Natura 2000 - specjalnym obszarze ochrony siedlisk Dolina Noteci PLH300004. Ponadto zgodnie z mapą przebiegu korytarzy ekologicznych w Polsce opracowaną przez Zakład Badania Ssaków PAN w Białowieży (obecnie Instytut Biologii Ssaków) pod kierownictwem prof dr hab. Włodzimierza Jędrzejewskiego na zlecenie Ministerstwa Środowiska, przedmiotowe przedsięwzięcie znajduje się w ponadregionalnym korytarzu ekologicznym GKPnC-7B Środkowa Dolina Noteci" Przedmiotowe przedsięwzięcie, jak w uzupełnieniu k.i.p. wskazał wnioskodawca, będzie zlokalizowane na łące, a jego realizacja, nie będzie się wiązać z wycinką drzew i krzewów. Nie stwierdzono obecności roślin i grzybów gatunków chronionych. Z analizy zdjęć satelitarnych i mapy ewidencji gruntów wynika, że w południowej części dz. 622 znajduje się zadrzewienie. W celu ochrony istniejących zadrzewień i lokalnej bioróżnorodności nałożono w decyzji warunek nie prowadzenia wycinki drzew i krzewów w związku z realizacją przedsięwzięcia. W otoczeniu przedsięwzięcia znajdują się grunty rolne, lasy, zadrzewienia śródpolne, droga i w odległości do 1 km liczne zbiorniki wodne, w tym najbliższy przy północno-wschodniej granicy działki. Z posiadanego przez RDOŚ w Poznaniu  systemu Quantum GIS, z warstwy danych do planu zadań ochronnych obszaru Natura 2000 Dolina Noteci PLH300004 wynika, że na analizowanej działce nie stwierdzono obecności siedlisk przyrodniczych ani gatunków roślin i zwierząt będących przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 Dolina Noteci PLH300004. Ponadto z przedstawionego w uzupełnieniu k.i.p. składu gatunkowego analizowanej łąki, również nie wynika aby stanowiła ona siedlisko przyrodnicze. Przedsięwzięcie położone jest poza obszarami wdrażania działań ochronnych i nie jest sprzeczne z planem zadań ochronnych ustanowionym Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Noteci PLH300004 (Dz.U. z 2014 r., poz. 2924) i zmienionym Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Noteci PLH300004 (Dz.U. z 2015 r., poz. 7256). Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia teren elektrowni pokrywać będzie roślinność łąkowa, która występuje obecnie. Nie przewiduje się stosowania nawozów sztucznych i chemicznych środków ochrony roślin co uwzględniono w nałożonych warunkach. W celu ochrony ptaków lęgowych oraz w związku z lokalizacją zbiorników wodnych w pobliżu planowanego przedsięwzięcia, nałożono w decyzji warunek koszenia terenu elektrowni na etapie eksploatacji przedsięwzięcia poza okresem lęgowym ptaków, który dla większości gatunków ptaków krajobrazu rolniczego przypada przeciętnie od 1 marca do 31 lipca oraz poza okresem migracji płazów. Wiosenny okres migracji dla większości gatunków płazów w Polsce przypada przeciętnie od 15 lutego do końca maja, natomiast jesienny okres migracji przypada przeciętnie od 15 sierpnia do końca października. W celu ochrony ptaków lęgowych wnioskodawca zadeklarował budowę elektrowni słonecznej poza okresem lęgowym ptaków. Uwzględniając lokalizację przedsięwzięcia w urozmaiconym krajobrazie rolniczym z różnorodnymi siedliskami ptaków uwzględniono wskazany przez wnioskodawcę termin realizacji przedsięwzięcia w nałożonych warunkach. Nałożono także warunek montażu paneli słonecznych na wysokości co najmniej 0,8 m nad ziemią co pozwoli na rozwój roślinności i w konsekwencji, umożliwi ptakom wyprowadzenie lęgów, roślinom zawiązywanie nasion, a także pozwoli ograniczyć zacienienie paneli słonecznych przez roślinność. Połączenie elektrowni z ogólnokrajową siecią energetyczną wykonane zostanie jako kablowe podziemne. W celu ochrony zwierząt na etapie prowadzenia prac ziemnych oraz w celu umożliwienia migracji drobnym zwierzętom na etapie eksploatacji przedsięwzięcia w niniejszej decyzji nałożono warunek regularnych kontroli wykopów, uwalniania uwięzionych w nich zwierząt oraz warunek wykonania ażurowego ogrodzenia bez podmurówki z pozostawieniem min. 0,2 m przerwy między ogrodzeniem, a gruntem. Aby zmniejszyć efekt olśnienia nałożono warunek zastosowania paneli słonecznych o powierzchni antyrefleksyjnej, co ograniczy negatywne oddziaływanie na ptaki. Nie przewiduje się ciągłego oświetlenia terenu elektrowni w porze nocnej. W celu ograniczenia wpływu przedsięwzięcia na krajobraz obiekty kubaturowe pomalowane zostaną w kolorach szarości lub zieleni. Mając na względzie realizację przedsięwzięcia zgodnie z nałożonymi w decyzji warunkami, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedliska, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, a także nie spowoduje pogorszenia integralności poszczególnych obszarów Natura 2000 lub ich powiązań z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na korytarze ekologiczne i funkcję ekosystemu.

            Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność, możliwości ograniczenia oddziaływania, a także możliwość powiązań z innymi przedsięwzięciami i ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.

 

            Przedsięwzięcie znajduje się w obszarze dorzecza Odry, w obrębie JCWP PLRW60002118877 Noteć do Kanału Romanowskiego do Bukówki, która posiada status silnie zmienionej części wód. Jej aktualny stan został oceniony jako zły, a ocenę ryzyka określono jako niezagrożoną nieosiągnięciem celów środowiskowych. Stan chemiczny i potencjał ekologiczny wód powierzchniowych określono jako dobry.

            Przedmiotowe zamierzenie zostanie usytuowane na obszarze jednolitej części wód podziemnych oznaczonych numerem PLGW600034. Stan chemiczny wód powierzchniowych określono jako słaby, a stan ilościowy wód podziemnych dla tego obszaru oceniono jako dobry. Ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych dla tej JCW zostało określone jako zagrożone. Ze względu na zmiany chemizmu wód związane są z niedostatecznie oczyszczonymi ściekami komunalnymi, zbyt małym stopniem skanalizowania, szczególnie terenów wiejskich, składowiskami nieodpowiadającymi wymaganiom ochrony środowiska. W programie działań ukierunkowanym na presję, dla JCWP zaplanowano wszystkie możliwe działania ograniczające dopływ zanieczyszczeń komunalnych do wód. Niemniej jednak ze względu na warunki hydrogeologiczne okres 6 lat jest zbyt krótki aby mogła nastąpić poprawa stanu wód.

            Przedsięwzięcie nie będzie położone na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią W rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.

 

            Mając powyższe na uwadze, po przeanalizowaniu załączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia, uwzględniając charakter, skalę i lokalizację przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania techniczne chroniące środowisko, Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile stwierdził, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych, określonych dla nich w „Planie gospodarowania dorzecza Odry”.

 

Biorąc pod uwagę uwarunkowania zawarte art. 63 ust.1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, a w szczególności, charakter i zakres oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz brak negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną oraz opinie wyrażone przez  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie oraz Dyrektora Zarząd Zlewni Wód Polskich w Pile orzeczono jak w sentencji.

P O U C Z E N I E

Zgodnie z art. 127 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) Kodeks postępowania administracyjnego Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, ul. Dzieci Polskich 26, 64-920 Piła za pośrednictwem organu wydającego niniejszą decyzję, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, zgodnie z  art. 127a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego strona może zrzec się prawa do wniesienie odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania. Zgodnie z art. 130 §4 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

 

Załącznik:

  • charakterystyka przedsięwzięcia.

 

Otrzymują:

1. Alsol Sp. z o.o.

    ul. Szosa Lubicka 15a/37, 87-100 Toruń,

    Adres korespond.

    ul. J.P. Woronicza 33b/116

    02-640 Warszawa,   

2. Strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy

    z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji

    o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa

    w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania

    na środowisko ( Dz. U. z  2021 r. poz. 247 ze zm.).

3. a/a

 

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony

    Środowiska w Poznaniu,

    ul. J.H. Dąbrowskiego 79,  60-529 POZNAŃ,

2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

    Zarząd Zlewni w Pile

    ul. Motylewska 7,  64-920 Piła,

3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie

    ul. Zamkowa 8, 64-700 Czarnków,

 

SSz

 

 

 

                                                                                              ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI

                                                                                                            O ŚRODOWISKOWYCH

                                                                                                            UWARUNKOWANIACH

                                                                                                            NR IGROŚ.6220.1.11.2021

                                                                                                            Z DNIA 03.11.2021 r.

 

 

CHARAKTERYSTYKA   PRZEDSIĘWZIĘCIA

 

Nazwa przedsięwzięcia:

 

budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr 622, obręb Zofiowo, gmina Czarnków.

 

 

            Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie i eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane na działce o nr ewid. 622 obręb Zofiowo, gmina Czarnków. Powierzchnia działki objętej wnioskiem wynosi ok 3,3 ha. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane na całości obszaru ww. działki. Wnioskodawca przewiduje montaż do 4000 sztuk paneli fotowoltaicznych, do 80 sztuk inwerterów oraz do 2 stacji transformatorowych. Montaż paneli będzie miał miejsce na aluminiowych stelażach za pomocą kotew wbijanych w ziemię w rzędach, między którymi pozostawiony zostanie odpowiedni odstęp. Wnioskodawca planuje zastosować stacje transformatorowe, infrastrukturę naziemną i podziemną, linie kablowe energetyczno-światłowodowe oraz inne elementy infrastruktury związane z budową i eksploatacją przedsięwzięcia.

Chłodzenie paneli będzie się odbywać w sposób naturalny, przez obieg powietrza atmosferycznego. W k.i.p. wskazano, że panele fotowoltaiczne nie wymagają mycia.

Wody opadowe i roztopowe nie będą ujmowane w systemy kanalizacyjne lecz będą infiltrować w grunt w obrębie przedmiotowego terenu.

Wnioskodawca planuje zastosowanie transformatorów typu suchego, jednakże w przypadku braku takiej możliwości zobowiązano Wnioskodawcę aby w przypadku zastosowania transformatorów olejowych, pod każdym transformatorem została zamontowana szczelna misa, mogąca zmagazynować całą objętość oleju oraz pozostałości po ewentualnej akcji gaśniczej.

W wyniku realizacji planowanego przedsięwzięcia, powstawać będą głównie odpady budowlane, związane z pracami inwestycyjnymi. W celu zabezpieczenia powierzchni ziemi, wytwarzane odpady będą magazynowane w miejscach do tego wyznaczonych oraz przekazywane zewnętrznym. wyspecjalizowanym firmom do dalszego zagospodarowania zgodnie z przepisami szczegółowymi w tym zakresie. Część odpadów może być wytwarzana przez firmy świadczące usługi w myśl definicji określonej w art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 797, z późn. zm). Wówczas świadczący usługi, jako posiadacz odpadów, będzie obowiązany do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami. Z k.i.p. wynika, że na etapie eksploatacji będą powstawać odpady związane z pracami serwisowo-remontowymi, które będą na bieżąco przekazywane do dalszego zagospodarowania zgodnie z przepisami szczegółowymi w tym zakresie.


 

IGROŚ.6220.21.2020

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 4 listopada 2021 r.

 

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z  2021 r. poz. 247 ze zm.)

 

ZAWIADAMIAM

że w dniu 03.11.2021 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr IGROŚ.6220.1.11.2020 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni Fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Zofiowo na działce nr 622 gm. Czarnków.

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Wójta Gminy Czarnków, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

Doręczenie zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

 

W załączeniu decyzja Wójta.

 

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek

 

 

 

 

 

Niniejsze ogłoszenie zamieszcza się na tablicach ogłoszeń

i na stronie internetowej : bip.czarnkowgmina.pl,

na okres: od 4 listopada 2021 roku do 2 grudnia 2021 roku

 

 

 

 

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Czarnków
Data wytworzenia informacji: 04.11.2021 12:21:34
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 04.11.2021 12:24:21
Data publikacji informacji: od 04.11.2021 12:21:35
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
04.11.2021 12:21:34 Michał Iwanicki strona została dodana