BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wydanej decyzja Nr 7/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia: budowa drogi gminnej wraz z obustronnym poboczem i rowem na terenie części działek o nr ewid. 35/13 i 27 położonych w miejscowości Kuźnica

Czarnków, 22 grudnia 2021 roku

IGROŚ.6733.1.9.2021

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

 

 

Na podstawie art. 53, ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2021 roku, poz. 741 ze zm.)

 

ZAWIADAMIAM

że w dniu 22 grudnia 2021 roku została wydana decyzja Nr 7/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia:

budowa drogi gminnej wraz z obustronnym poboczem i rowem na terenie

części działek o nr ewid. 35/13 i 27 położonych w miejscowości Kuźnica

Czarnkowska, gmina Czarnków.

W związku z tym, do niniejszego obwieszczenia dołącza się kserokopię w/w decyzji w celu zapoznania się z jej treścią.

Od w/w decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, za pośrednictwem Wójta Gminy Czarnków, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia, tj. od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń.

Wobec powyższego, termin na złożenie odwołania upływa po 28 dniach od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń.

 

 

 

WÓJT GMINY CZARNKÓW

/-/ Bolesław Chwarścianek

 

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na tablicach ogłoszeń,

na stronie internetowej: bip.czarnkowgmina.pl,

na okres od 22 grudnia 2021 roku do 19 stycznia 2022 roku

 


 

Czarnków, dnia 22.12.2021 roku

IGROŚ.6733.1.9.2021

        /nr sprawy/

 

DECYZJA Nr 7/2021

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

Na podstawie art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 50 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku:

 

Gminy Czarnków

ul. Rybaki 3

64 – 700 Czarnków

 

z 13.10.2021r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi gminnej wraz z obustronnym poboczem i rowem na terenie części działek o nr ewid. 35/13, 27 położonych w miejscowości Kuźnica Czarnkowska, gmina Czarnków, zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej decyzji,

 

ustalam:

 

następujące warunki lokalizacji inwestycji

 1. ustalenia dotyczące funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu: budowa drogi gminnej wraz z obustronnym poboczem i rowem,
 2. ustalenia dotyczące rodzaju zabudowy: obiekty infrastruktury technicznej;
 3. ustalenia dotyczące warunków i wymagań kształtowania ładu przestrzennego:
 1. linie rozgraniczające teren inwestycji określono na mapie ewidencyjnej w skali 1:1000 stanowiącej załącznik do niniejszej decyzji,
 2. zakres inwestycji:
 • szerokość pasa drogowego: nie więcej niż 12,0 m,
 • długość drogi: ok. 610,0 m,
 • szerokość drogi: ok. 5,50 m,
 • powierzchnia przeznaczona pod inwestycję: ok. 7 820,0 m2,
 • minimalne powierzchnia biologicznie czynna: 30% powierzchni działki o nr ewid. 35/15,
 1. planowana inwestycja wymaga uzyskani pozwolenia wodnoprawnego,
 2. Inwestor zobowiązany jest wykonać inwestycję w sposób zapewniający zachowanie sprawności użytkowej urządzeń melioracji wodnych – sieci drenarskiej – w przypadku ich uszkodzenia, naprawić lub przebudować, zapewniając dalsze poprawne funkcjonowanie systemu melioracyjnego,
 3. przy projektowaniu inwestycji należy zachować obowiązujące przepisy prawa budowlanego – ustawa z dnia 7 lipca 1994r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333);
 1. ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
 1. inwestycja musi być zgodna z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2020, poz. 1219),
 2. podczas realizacji inwestycji należy chronić drzewa i krzewy, w przypadku konieczności wycinki drzew należy uzyskać stosowne pozwolenie;
 1. ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: w razie natrafienia w trakcie prac ziemnych na obiekty archeologiczne, należy przerwać pracę, zabezpieczyć teren i niezwłocznie powiadomić odpowiedni organ służby ochrony zabytków, a następnie przystąpić do archeologicznych badań ratunkowych;
 2. ustalenia dotyczące obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej: zgodnie z warunkami określonymi przez gestorów sieci;
 3. wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich:
 1. zabudowa i zagospodarowanie terenu nie może ograniczać dostępu do drogi publicznej dla innych działek,
 2. zabudowa i zagospodarowanie terenu nie może ograniczać korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności dla obiektów zlokalizowanych na innych działkach,
 3. zabudowa i zagospodarowanie terenu nie może ograniczać dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi (osób trzecich),
 4. w projekcie technicznym należy zastosować takie rozwiązania aby nie wnosić dodatkowych uciążliwości na tereny sąsiadujące, w zakresie zanieczyszczenia powietrza, hałasu i drgań,
 5. realizacja inwestycji nie może zmieniać stosunków wodnych na sąsiednich działkach osób trzecich.

Uzasadnienie

 

Postępowanie o wydanie niniejszej decyzji było prowadzone zgodnie z wymaganiami
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) jak dla terenu dla którego jest brak planu zagospodarowania przestrzennego i dla inwestycji dla której nie ma obowiązku sporządzenia takiego planu.

O wszczęciu postępowania w sprawie wydania niniejszej decyzji zawiadomiono w formie obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty. Właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będzie lokalizowana niniejsza inwestycja celu publicznego zawiadomiono na piśmie.

Projekt decyzji przygotowała P. Magdalena Kalinowska, członek ZOIU nr Z-383.

Lokalizacja  przedmiotowej inwestycji została uzgodniona z następującymi organami:

 1. Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Czarnkowie- uzgodnienie   pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych - postanowienie Nr  ON.NS.9011.516.2021 z dnia 18.11.2021 roku.
 2. Starostą Czarnkowsko-Trzcianeckim w odniesieniu do gruntów  wykorzystywanych na cele rolne w rozumieniu przepisów o gospodarce   nieruchomościami – postanowienie nr GN.612.241.2021.ACN z dnia 29.11.2021 r.
 3. Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy w odniesieniu do przedsięwzięć wymagających uzyskania pozwolenia wodnoprawnego –– postanowienie nr BD.RPP.437.2284.2021 KB-N z dnia 23.11.2021r.
 4. Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni w Pile  w zakresie melioracji wodnych – postanowienie z dnia 23.11.2021 r. nr BD.ZPU.2.522.1676.2021.DS.
 5. Wielkopolskim Urzędem Ochrony Zabytków Delegatura w Pile w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków- uzgodnienie dokonane w trybie art. 53 ust.5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, poprzez niezajęcie stanowiska  w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania od Wójta Gminy Czarnków projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 6. Zarządem Dróg Powiatowych w Czarnkowie - uzgodnienie dokonane w trybie art. 53 ust.5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, poprzez niezajęcie stanowiska  w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania od Wójta Gminy Czarnków projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

Strony postępowania, w tym właściciele nieruchomości, na których będzie lokalizowana przedmiotowa inwestycja nie wniosły uwag i zastrzeżeń do przedmiotowej inwestycji w okresie trwania postępowania. Wobec powyższego orzekam jak w sentencji.

Pouczenie

Do budowy można przystąpić po uzyskaniu pozwolenia na budowę, o które należy wystąpić do Starostwa Powiatowego w Czarnkowie.

 

Zgodnie z art. 127 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) Kodeks postępowania administracyjnego od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, ul. Dzieci Polskich 26, 64-920 Piła za pośrednictwem organu wydającego niniejszą decyzję, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, zgodnie z  art. 127a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania. Zgodnie z art. 130 §4 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

 

Załączniki:

Część graficzna decyzji na kopii

mapy zasadniczej.

 

Otrzymują:

 1. Gmina Czarnków

ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków,

 1. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Oddział Terenowy w Poznaniu

ul. Fredry 12, 61-701 Poznań,

 1. Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie

ul. Gdańska 56, 64-700 Czarnków,

 1. a/a

Do wiadomości:

       - Marszałek Województwa Wielkopolskiego

          Aleja Niepodległości 34, 61-714 Poznań.

SSz

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Czarnków
Data wytworzenia informacji: 22.12.2021 15:13:54
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 22.12.2021 15:16:08
Data publikacji informacji: od 22.12.2021 15:13:55
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
22.12.2021 15:13:54 Michał Iwanicki strona została dodana