BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wydanej decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr IGROŚ.6220.1.13.2021 dla budowy suszarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 35/10 w Kuźnicy Czarnkowskiej, gmina Czarnków.

IGROŚ.6220.1.13.2021

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 22 grudnia 2021 r.

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (j.t. Dz. U. z  2021r. poz. 247 ze zm.)

 

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI,

 

że w dniu 25.11.2021 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr IGROŚ.6220.1.13.2021 dla przedsięwzięcia polegającego na

budowie suszarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 35/10 w Kuźnicy Czarnkowskiej, gmina Czarnków.     

 

W związku z powyższym, istnieje możliwość zapoznania się z treścią powyższej decyzji, dokumentacją sprawy oraz z uzgodnieniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki  Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy oraz z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora  Sanitarnego w Czarnkowie, w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 12 (II piętro, tel. 67 349 56 66), w terminie 30 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

W załączeniu decyzja Wójta.

 

                                                                     WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek

 

 

 

Niniejsze ogłoszenie zamieszcza się na tablicach ogłoszeń

i na stronie internetowej : bip.czarnkowgmina.pl,

na okres: od 22 grudnia 2021 roku do 21 stycznia 2022 roku

 


 

                                                                                                         Czarnków, dnia  25 listopada 2021 r.

IGROŚ.6220.1.13.2021

Za dowodem doręczenia

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

 

            Na podstawie  art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 1), art. 75 ust.1 pkt 4) oraz art. 80 ust.1 i art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 1  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z  2021 r. poz. 247 ze zm.), a także § 2 ust. 1 pkt 47  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (j.t. Dz.U. z 2019 roku, poz. 1839) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 roku  poz. 735 ze zm.) po :

  • rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.11.2020 r.:

XOGO  Sp. z o.o.

Pl. Pocztowy 24B

64-980 Trzcianka

            w sprawie wydania decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  

            polegającego na budowie suszarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid.

            35/10, obręb Kuźnica Czarnkowska, gm. Czarnków.

       -    przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

 

ustalam

środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie suszarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 35/10, obręb Kuźnica Czarnkowska, gm. Czarnków.

Określam :

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

    Planowane przedsięwzięcie polega na budowie suszarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą na

    działce o nr ewid. 35/10, obręb Kuźnica Czarnkowska, gm. Czarnków.

 

2. Istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania

    przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości 

    przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów

    sąsiednich:

2.1. Na terenie zakładu poprzez suszenie przetwarzać odpady inne niż niebezpieczne o kodzie 19 08

       05 -ustabilizowane komunalne osady ściekowe w maksymalnej ilości wynoszącej do7500 Mg/rok.

2.2. Komunalne osady ściekowe magazynować w wydzielonej części budynku, stanowiącej magazyn

       substratu w szczelnym, zamkniętym zbiorniku i/lub w szczelnym zamkniętym kontenerze.

2.3. Powstające w wyniku przetwarzania osuszone osady ściekowe magazynować w wydzielonej

       części hali, luzem na szczelnym podłożu, a następnie jako odpady o kodach 19 08 05 –

       ustabilizowane komunalne osady ściekowe lub 19 12 10 - odpady palne (paliwo alternatywne) lub

       jako produkt po utracie statusu odpadu przekazywać podmiotom zewnętrznym zgodnie z

       przepisami szczegółowymi.

2.4. Powietrze z I etapu suszenia oczyszczać w kompleksie urządzeń oczyszczających składających się

       kolejno z cyklonu, chłodnicy oraz deszczownicy. Po oczyszczeniu powietrze odprowadzać do

       atmosfery wylotem z deszczownicy zlokalizowanym na wysokości min. 4,7 m n.p.t.

2.5. Do deszczownicy dozować roztwór mający na celu redukcję substancji złowonnych na poziomie

       minimum 90 %.

2.6. Ścieki z deszczownicy powstające w momencie wymiany roztworu kierować bezpośrednio do

       zbiornika wozu asenizacyjnego i wywozić do oczyszczalni ścieków.

2.7. Planowany kocioł o maksymalnej nominalnej mocy cieplnej 560 kW zasilać olejem opałowym

         lekkim lub innym paliwem charakteryzującym się takimi samymi lub mniejszymi wskaźnikami

          emisji substancji do powietrza.

2.8. Urządzenia konserwować zgodnie z zaleceniami producenta.

 

 

2.9. Na terenie zakładu nie spalać wysuszonych osadów ściekowych.

2.10. Ruch pojazdów ciężkich, pracę ładowarki prowadzić wyłącznie w porze dnia tj. w godz. 6.00-

         22.00.

2.11. W trakcie realizacji oraz likwidacji przedsięwzięcie zaopatrzyć w przenośne toalety (posiadające

         szczelne zbiorniki na ścieki socjalno-bytowe). Zgromadzone ścieki wywozić do oczyszczalni

         ścieków.

2.12. W trakcie eksploatacji przedsięwzięcia ścieki bytowe gromadzić w bezodpływowym zbiorniku.

         Zgromadzone ścieki wywozić do oczyszczalni ścieków.

2.13. W trakcie eksploatacji powstałe ścieki przemysłowe odprowadzać do zbiornika, a następnie

          wywozić do oczyszczalni ścieków.

2.14. Zakład na etapie realizacji i eksploatacji wyposażyć w sorbenty właściwe w zakresie ilości i

         rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych.

2.15. Odcieki ze zbiornika substratu gromadzić w zbiorniku na odcieki i wywozić do oczyszczalni

         ścieków.

2.16. Zbiornik na olej termalny ustawić na tacy/zbiorniku, który będzie pełnił funkcję awaryjną. W

         przypadku ewentualnego wycieku, rozlany olej przekazać uprawnionej firmie do

         unieszkodliwienia.

2.17. Wody opadowe i roztopowe odprowadzać do planowanego systemu kanalizacji deszczowej,

         przed odprowadzeniem do odbiornika wody podczyszczać w separatorach substancji

         ropopochodnych.

2.18. Zaopatrzenie w wodę realizować z sieci wodociągowej,

2.19  Należy przewidzieć zadrzewienie/ zakrzewienie terenu lokalizacji przedsięwzięcia

         gatunkami zimozielonymi roślin.

 

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w  dokumentacji

    wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art.72 ust.1 , w szczególności w projekcie

    budowlanym, w przypadku decyzji, o których mowa w art. 72 ust.1 pkt 1, 10, 14, 18, 23, 26 i

    27:

   3.1.Substraty do suszenia magazynować w zadaszonym, szczelnym zbiorniku o wysokości ok. 1,5m,

         zlokalizowanym w magazynie substratu. Zbiornik uszczelnić membraną. W przypadku

         zapełnienia zbiornika, substraty przechowywać w szczelnych, zamkniętych kontenerach

         przewozowych, ustawionych w magazynie substratu.

   3.2.We wszystkich pomieszczeniach produkcyjno-magazynowych zakładu zastosować szczelną,

         odporną na działanie stosowanych/magazynowanych substancji posadzkę.

   3.3. W planowanej do realizacji suszarni osadów zastosować centralę systemu wentylacji, cyklon,

         chłodnicę i deszczownicę o poziomach mocy akustycznej nie wyższych niż 85 dB każde.

   3.4. Cyklon, deszczownicę oraz chłodnicę posadowić na szczelnej płycie obudowanej szczelnymi

         krawężnikami. Ewentualne wycieki zbierać i zapewnić ich wywóz do oczyszczalni ścieków.

 

4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu

    do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia

    poważnych awarii w rozumieniu ustawy z 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska.

    Nie dotyczy.

 

5. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w

    odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie w sprawie

    transgranicznego oddziaływania na środowisko. Nie dotyczy.

 

6. Gotowość instalacji do wychwytywania dwutlenku węgla  w przypadku instalacji do spalania

    paliw w celu wytwarzania energii elektrycznej, o elektrycznej mocy znamionowej nie

    mniejszej niż  300 MW. Nie dotyczy.

 

7. Nie stwierdzam konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

 

II   Nie stwierdzam konieczności wykonania kompensacji przyrodniczej.

 

III Nakłada się obowiązek monitoringu. 

      W terminie nie dłuższym niż miesiąc od rozpoczęcia eksploatacji planowanej inwestycji

      wykonać kontrolne pomiary poziomów hałasu na najbliższych terenach objętych ochroną

      akustyczną zgodnie z przepisami szczegółowymi w tym zakresie. Wyniki pomiarów 

      przedstawić Wójtowi Gminy Czarnków, Staroście Czarnkowsko - Trzcianeckiemu,

      Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu i Wielkopolskiemu       

      Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w terminie 14 dni od dnia ich

      wykonania. W przypadku wystąpienia przekroczenia akustycznych standardów jakości

      środowiska w terminie 3 miesięcy zaprojektować i zastosować zabezpieczenia

      akustyczne ograniczające emisję hałasu do środowiska. Skuteczność zastosowanych

      rozwiązań potwierdzić niezwłocznie kolejnymi pomiarami poziomów hałasu. Wyniki

      przeprowadzonych pomiarów wraz z opisem dokonanych korekt niezwłocznie.

      przedstawić ww. organom.

  Należy prowadzić monitoring planowanego przedsięwzięcia  w zakresie:

   - ilości zużywanej wody oraz ilości odprowadzanych ścieków,

   - prowadzić ewidencję ilościową i jakościową wytwarzanych odpadów.

 

IV  Nie stwierdzam konieczności przeprowadzenia oceny odziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania  decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10. 14 i 18 z zastrzeżeniem pkt 4a i 4b ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale    społeczeństwa w ochronie środowiska      oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

 

U Z A S A D N I E N I E

 

W dniu 23.11.2020 r. do Wójta Gminy Czarnków został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie suszarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 35/10, obręb Kuźnica Czarnkowska, gm. Czarnków.

Obszar, na którym planuje się inwestycję nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Planowane przedsięwzięcie, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 47 rozporządzenia Rady Ministrów z 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839) zalicza się do przedsięwzięć, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  jest obligatoryjny

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 roku, poz. 735 ze zm.) zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania.

Zgodnie z art. 77 ust.1  pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z  2021r. 247 ze zm.), dalej ustawy ooś, Wójt Gminy Czarnków wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Bydgoszczy o uzgodnienie warunków realizacji powyższego przedsięwzięcia oraz wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie o opinię przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Poznaniu przesłało sprawę do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu do załatwienia  według właściwości.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie w dniu 14.01.2021 r. wydał opinię sanitarną nr ON.NS.9011.280.2020 – zaopiniował w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie suszarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 35/10, obręb Kuźnica Czarnkowska, gm. Czarnków.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie ocenił przedłożony raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko pod kątem spełnienia warunków formalnych określonych w art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz czy analizowane przedsięwzięcie we wszystkich aspektach ochrony środowiska, a w szczególności w aspekcie sanitarno - higienicznym, nie przekracza norm dopuszczonych obowiązującymi przepisami.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie stwierdza, że planowane  przedsięwzięcie może znacząco oddziaływać na środowisko oraz zdrowie i życie ludzi ze względu na zagrożenie ze strony nadmiernej emisji gazów i pyłów do powietrza, emisje hałasu do otoczenia, wytwarzanie ścieków socjalno - bytowych oraz odpadów. Aktualnie na terenie biogazowni eksploatowane są następujące źródła emisji do powietrza: zorganizowane - 2 wloty spalin z agregatu kogeneracyjnego i pochodni awaryjnej, a po realizacji przedsięwzięcia dodatkowo będzie emitował zanieczyszczenie kocioł na biopaliwo i wylot z deszczownicy oraz emisji niezorganizowanej wynikającej z ruchu pojazdów ciężarowych oraz ładowarki spalinowej. Głównym źródłem hałasu na terenie planowanego przedsięwzięcia będą: punktowe centrale systemy wentylacji oraz zespół urządzeń do kompleksu suszarniczego, źródła liniowe stanowiące pojazdy lekkie i ciężkie oraz źródła obszarowe stanowiące zespół urządzeń kogeneracji.

Analiza wykazała, że instalacja nie przekracza dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na terenach ochrony akustycznej (tereny zabudowy mieszkaniowej ) oraz emisji pyłów i zanieczyszczeń powietrza (pyłu, dwutlenku azotu, amoniaku, tlenku węgla, dwutlenku siarki, węglowodorów), jednak są to tylko dane szacunkowe. Na sposób i czas rozprzestrzeniania zanieczyszczeń do powietrza, zapachu oraz hałasu będą miały wpływ: temperatura powietrza, opady, zmiany ciśnienia atmosferycznego prędkość i kierunek wiatru, szorstkość terenu (roślinność i zagospodarowanie przestrzenne), pochłanianie zanieczyszczeń przez podłoże suche, wymywanie zanieczyszczeń przez opady atmosferyczne oraz kumulacja zanieczyszczeń wynikające z eksploatacji inwestycji. Ze względu na charakter i planowaną lokalizację w sąsiedztwie już istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (najbliżej położona zabudowa jest w odległości 215 m na południowy - zachód od granicy z działką inwestora) stwierdzono, iż działalność inwestycji może skutkować pogorszeniem komfortu życia mieszkańców. Dokładne oszacowanie emisji pyłów i zanieczyszczeń powietrza może być trudne i zmienne, gdyż zależy od wielu warunków.

Pomimo, iż analiza przedłożonych informacji wykazała, że zostaną zachowane dopuszczalne parametry jakości środowiska Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie w przypadku zrealizowania inwestycji proponuje objecie stałą kontrolą planowane przedsięwzięcie monitorując: wielkość emisji gazów i pyłów do powietrza, kontrolując ilości zużywanej wody oraz ilości odprowadzanych ścieków, ewidencję ilościową i jakościową wytwarzanych odpadów Zaleca się wykonywanie co dwa lata pomiarów hałasu oraz pomiarów stężenia amoniaku i dwutlenku azotu na granicy obszarów, na których zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa. Należy przewidzieć maksymalne zadrzewienie/ zakrzewienie terenu lokalizacji przedsięwzięcia gatunkami zimozielonymi roślin.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem z dnia 01.02.2021 r.  poprosił Wójta Gminy Czarnków o informację na temat faktycznego zagospodarowania terenów wokół planowanego przedsięwzięcia oraz przedłużył termin załatwienia sprawy do 03.03.2021r.   

Pismem z dnia 02.02.2021 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy wezwał Wójta Gminy Czarnków do przekazania wyjaśnień, informacji zawartych w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W dniu  22.02.2021 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu wezwał Pełnomocnika spółki XOGO do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz w dniu 01.03.2021 r. przedłużył termin załatwienia sprawy. Pełnomocnik spółki XOGO wniósł o udzielenie prolongaty terminu złożenia uzupełnienia  raportu do 31.03,2021 r., a następnie do 14,04,2021 r..

W dniu 01.04.2021 r, Pełnomocnika spółki XOGO przesłał częściową odpowiedź na wezwanie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy.

Pełnomocnik zobowiązał się do przesłania odpowiedzi na pozostałe pytania w terminie do 14.04,2021r..

Odpowiedź na część pytań została przesłana do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy w dniu 01.04.2021 r..

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy wyraził zgodę na przedłużenie terminu złożenia wyjaśnień do dnia 16.04.2021 r..

Pełnomocnik spółki XOGO ponownie wniósł o udzielenie prolongaty terminu złożenia uzupełnienia  raportu do 30,04,2021 r..

W dniu 10.05.2021 r. do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy zostało przesłane uzupełnienie raportu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu przedłużył termin załatwienia sprawy do 05.07.2021 r.  

W dniu 07.06.2021 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy uzgodnił warunki realizacji w/w przedsięwzięcia oraz:

1. określił warunki realizacji planowanego przedsięwzięcia:

1.1. w trakcie realizacji oraz likwidacji przedsięwzięcie zaopatrzyć w przenośne toalety (posiadające szczelne zbiorniki na ścieki socjalno-bytowe). Zgromadzone ścieki wywozić do oczyszczalni ścieków;

1.2, w trakcie eksploatacji przedsięwzięcia ścieki bytowe gromadzić w bezodpływowym zbiorniku. Zgromadzone ścieki wywozić do oczyszczalni ścieków;

1.3. w trakcie eksploatacji powstałe ścieki przemysłowe odprowadzać do zbiornika, a następnie wywozić do oczyszczalni ścieków;

1.4. zakład na etapie realizacji i eksploatacji wyposażyć w sorbenty właściwe w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych;

1.5. substraty do suszenia magazynować w zadaszonym, szczelnym zbiorniku o wysokości ok. 1,5 m, zlokalizowanym w magazynie substratu. Zbiornik uszczelnić membraną. W przypadku zapełnienia zbiornika, substraty przechowywać w szczelnych, zamkniętych kontenerach przewozowych, ustawionych w magazynie substratu;

1.6. odcieki ze zbiornika substratu gromadzić w zbiorniku na odcieki i wywozić do oczyszczalni ścieków;

1.7. zbiornik na olej termalny ustawić na tacy/zbiorniku, który będzie pełnił funkcję awaryjną. W przypadku ewentualnego wycieku, rozlany olej przekazać uprawnionej firmie do unieszkodliwienia;

1.8. wody opadowe i roztopowe odprowadzać do planowanego systemu kanalizacji deszczowej, przed odprowadzeniem do odbiornika wody podczyszczać w separatorach substancji ropopochodnych;

1.9. zaopatrzenie w wodę realizować z sieci wodociągowej;

2. nie stwierdził potrzeby:

2.1. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę;

2.2. przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia.

Powyższe warunki zostały uwzględnione w niniejszej decyzji.

W dniu  18.06.2021 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu wezwał Pełnomocnika spółki XOGO do ponownego uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Termin załatwienia sprawy został przedłużony.

W dniu 06.07.2021 r, Pełnomocnika spółki XOGO przesłał wyjaśnienia do przedmiotowego raportu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu przedłużył termin załatwienia sprawy do 6 września 2021 r..

W dniu 16.08.2021 r. postanowieniem nr WOO-I.4221.286.2020.ES.8 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu uzgodnił w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie suszarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 35/10, obręb Kuźnica Czarnkowska, gm. Czarnków.

I. Określił następujące warunki realizacji ww. przedsięwzięcia:

1. Na terenie zakładu poprzez suszenie przetwarzać odpady inne niż niebezpieczne o kodzie 19 08 05 - ustabilizowane komunalne osady ściekowe w maksymalnej ilości wynoszącej do 7500 Mg/rok.

2. Komunalne osady ściekowe magazynować w wydzielonej części budynku, stanowiącej magazyn substratu w szczelnym, zamkniętym zbiorniku i/lub w szczelnym zamkniętym kontenerze.

3. Powstające w wyniku przetwarzania osuszone osady ściekowe magazynować w wydzielonej części hali, luzem na szczelnym podłożu, a następnie jako odpady o kodach 1908 05 - ustabilizowane komunalne osady ściekowe lub 19 12 10 - odpady palne (paliwo alternatywne) lub jako produkt po utracie statusu odpadu przekazywać podmiotom zewnętrznym zgodnie z przepisami szczegółowymi.

4. We wszystkich pomieszczeniach produkcyjno-magazynowych zakładu zastosować szczelną, odporną na działanie stosowanych/magazynowanych substancji posadzkę.

5. Powietrze z I etapu suszenia oczyszczać w kompleksie urządzeń oczyszczających składających się kolejno z cyklonu, chłodnicy oraz deszczownicy. Po oczyszczeniu powietrze odprowadzać do atmosfery wylotem z deszczownicy zlokalizowanym na wysokości min. 4,7 m n.p.t.

6. W planowanej do realizacji suszarni osadów zastosować centralę systemu wentylacji, cyklon, chłodnicę i deszczownicę o poziomach mocy akustycznej nie wyższych niż 85 dB każde.

7. Cyklon, deszczownicę oraz chłodnicę posadowić na szczelnej płycie obudowanej szczelnymi krawężnikami. Ewentualne wycieki zbierać i zapewnić ich wywóz       do

oczyszczalni ścieków.

8. Do deszczownicy dozować roztwór mający na celu redukcję substancji złowonnych na poziomie minimum 90 %.

9. Ścieki z deszczownicy powstające w momencie wymiany roztworu kierować bezpośrednio do zbiornika wozu asenizacyjnego i wywozić do oczyszczalni ścieków.

10. Planowany kocioł o maksymalnej nominalnej mocy cieplnej 560 kW zasilać olejem opałowym lekkim lub innym paliwem charakteryzującym się takimi samymi lub mniejszymi wskaźnikami emisji substancji do powietrza.

11 Urządzenia konserwować zgodnie z zaleceniami producenta.

12. Na terenie zakładu nie spalać wysuszonych osadów ściekowych.

13. Całość wód opadowych i roztopowych zebranych z terenu przedsięwzięcia zagospodarowywać w jego granicach zgodnie z przepisami szczegółowymi przywracając w maksymalnym zakresie naturalny, gruntowy charakter ich odpływu.

14. Ruch pojazdów ciężkich, pracę ładowarki prowadzić wyłącznie w porze dnia tj. w godz. 6.00-22.00.

II. Nie stwierdzam konieczności ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Powyższe warunki zostały uwzględnione w niniejszej decyzji.

 

Na podstawie art. 33 ustawy ooś, Wójt Gminy Czarnków podał do publicznej wiadomości informacje: o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla powyższego przedsięwzięcia, o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie, przedmiocie decyzji, o organach właściwych do wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, opinii i uzgodnień, o możliwości zapoznania się z dokumentacją w tym z raportem, miejscu i sposobie składania uwag i wniosków w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia.  Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnków  wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie  Urzędu Gminy Czarnków, w miejscu planowanego przedsięwzięcia na tablicach ogłoszeń w Kuźnicy Czarnkowskiej, na stronie internetowej bip.czarnkowgmina.pl.

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły do Wójta Gminy Czarnków żadne uwagi dotyczące planowanego przedsięwzięcia.

Na podstawie art. 10 § 1 KPA zawiadomiono strony postępowania  o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami oraz o możliwości wniesienia ewentualnych uwag w sprawie toczącego się postępowania. Uwagi  nie zostały wniesione.

Planowane przedsięwzięcie obejmować będzie budowę suszarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o numerze ewidencyjnym 35/10 w Kuźnicy Czarnkowskiej, w obrębie istniejącego zakładu produkującego biopaliwo jakim jest biogaz (istniejący zespół biogazowni). Powierzchnia istniejących obiektów kubaturowych oraz terenów utwardzonych istniejącego przedsięwzięcia wynosi 2747,9 m2. Natomiast planowany obiekt wraz z infrastrukturą towarzyszącą zajmie dodatkowe ok. 3500 m2. W ramach przedsięwzięcia na działce powstanie budynek magazynowo-produkcyjny o powierzchni 900 m2, składający się z: części biurowo-techniczno-magazynowej, magazynu substratu (produktu wejściowego), części obróbki (procesu przetwarzania) i magazynu produktu gotowego (produktu wyjściowego). Ponadto w ramach przedsięwzięcia planuje się wykonanie płyty betonowej o powierzchni 100 m2, która ma służyć przeładunkowi substratów przywożonych do istniejącej biogazowi (nie będzie związana z planowaną suszarnią) oraz przewiduje się wykonanie utwardzeń pieszo-jezdnych o powierzchni 2500 m2.

Istniejąca instalacja służąca produkcji biogazu składa się z dwóch zbiorników żelbetowych. W zbiornikach (komorach) zachodzą następujące procesy: komora I - fermentacja właściwa, do której podawane są świeże substraty (gnojowica oraz kiszonka z kukurydzy), gdzie zachodzi proces fermentacji w warunkach mezofilnych, w wyniku której wydziela się biogaz, który następnie spalany jest w systemie kogeneracji w generatorach prądotwórczych, komora II - substrat, który przeszedł proces fermentacji zostaje przepompowany do drugiego zbiornika gdzie oczekuje na pobranie z instalacji i wywiezienie poza teren biogazowni. W związku z zastosowaną technologią wytwarzania energii elektrycznej, w systemie kogeneracji powstają również duże ilości ciepła tzw. odpadowego. Dlatego aby wykorzystać tą energię, wnioskodawca planuje realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie suszarni, w której odbywałoby się suszenie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05. Suszeniu poddawanych będzie do 7500 Mg/rok odpadów o kodzie 19 08 05. Wciągu doby przetwarzanych będzie 20 - 24 Mg osadów ściekowych. Odpady przewidziane do suszenia będą pochodziły z miejskiej oczyszczalni ścieków w Trzciance. Inwestor dopuszcza w przyszłości również możliwość suszenia innych rodzajów odpadów oraz doposażenia instalacji w granulator. Jednakże jak wskazał, na ten zakres inwestycji uzyska odrębną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

Proces suszenia miałby następować dwuetapowo. W I etapie suszenia planowane jest wykorzystanie linii do suszenia mas gęstych, w skład której wejdzie:

- suszarnia (model KJG-30) o wydajności ok. 500 kg/h wsadu mokrego umożliwiająca w

pierwszym etapie wysuszenie osadu z poziomu ok. 80 % wilgotności do około 40 %„

- pompa obiegowa kotła - wirowa, wysokotemperaturowa z uwzględnieniem startu na zimno,

w której medium byłby olej termalny. Temperatura maksymalna na poziomie 300°C. Całość

zamontowana na stalowej podstawie,

- zawór odcinający zaporowy przed i za pompą obiegową oraz osadnik siatkowy.

- automatyka w zakresie: szafa elektryczna zamontowana przy kotle, czujniki temperatury, termostat maksymalnej temperatury oleju, termostat sterujący temperaturą, cyfrowy termometr z wyświetlaczem, różnicowy wyłącznik ciśnieniowy, termostat zabezpieczający, przyłącze czujnika minimalnego poziomu oleju w zbiorniku zbiorczym, wyłącznik główny, wyłącznik palnika, wyłącznik pompy obiegowej, alarm w przypadku niskiego poziomu oleju w zbiorniku zbiorczym,

- zbiornik wyrównawczy o objętości V = 0,6m3, wyposażony w czujnik niskiego poziomu oleju,

- zbiornik magazynowy oleju o V = 1,5m3 ,

 - układ napełniania/opróżniania oleju. Układ zaworów wraz z pompą zębata z silnikiem elektrycznym do napełniania oraz ewentualnego opróżniania i uzupełniania oleju w instalacji z olejem termicznym.

Na cele II etapu suszenia planowane jest zastosowanie suszarni SS-suwakowej wyposażonej w 1 moduł o powierzchni suszącej 28 m2. Suszarnia pozwoliłaby na zredukowanie z wilgotności osadu na poziomie 40 % do 15%-20%. Wydajność 1 modułu to ok. 4-5m3 wsadu mokrego (1m3 = 300-350 kg). W analizowanym przypadku czynnikiem grzewczym będzie ciepło pochodzące z układu kogeneracji biogazowi.

Zasada działania tego typu suszarni polega na oddawaniu ciepła do ruchomego stołu, na którym leży suszony produkt. Wewnątrz przechodzi gorące powietrze do 90°C. Dzięki unikalnej konstrukcji stołu suszącego - ciepło jest oddawane do wewnątrz stołu i ogrzewa suszony produkt wdmuchiwanym gorącym powietrzem. Materiał suszony jest dokładnie obracany na wszystkie strony tak, że nie jest to suszenie tylko powierzchniowe. Pierwszym punktem regulacji wydajności jest grubość warstwy suszonej, którą można dowolnie regulować. Drugim punktem regulacji wydajności jest temperatura pieca. Dzięki zastosowaniu dwóch typów urządzeń w procesie technologicznym możliwe będzie skrócenie czasu przebywania porcji osadu w suszarni KJG-30, a co za tym idzie podwojenie jej wydajności.

            Do I etapu suszenia podawanie osadu będzie zachodziło automatycznie za pomocą podajnika ślimakowego. Natomiast do etapu II osad będzie podawany automatycznie z 1 etapu za pomocą taśmociągu. Osad będzie sprzedawany luzem bądź w big-bagach. Szacuje się, że wartość opałowa wysuszonych osadów wynosić będzie ok. 11,5 - 13,5 MJ. Wnioskodawca zakłada, że rocznie produkować będzie ok. 4875 Mg wysuszonych osadów ściekowych.

Dodatkowo poza obiektem suszarni (tj. na zewnątrz) planuje się zlokalizowanie następujących elementów instalacji, które będą służyły ograniczaniu ewentualnych emisji zanieczyszczeń do powietrza:

- odpylającego cyklonu, który odciągać będzie parę z wewnętrznej części suszarni i zarazem zatrzymywać większe frakcje,

- chłodnicy, której zadaniem będzie obniżenie temperatury odciągniętej pary,

- deszczownicy, w której zachodzić będzie skraplanie pozostałej pary.

Wnioskodawca przedstawił rodzaje, ilości i sposób gospodarowania odpadami na poszczególnych etapach inwestycji, tj. realizacji, eksploatacji i likwidacji. Na ww. etapach będą wytwarzane odpady, zarówno niebezpieczne, jak i inne niż niebezpieczne. Część odpadów będzie wytwarzana przez firmy świadczące usługi w myśl definicji określonej w art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.). Na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że w zakładzie zachowana będzie hierarchia sposobów postępowania z odpadami. Z raportu wynika, że na terenie zakładu przetwarzane będą odpady inne niż niebezpieczne o kodzie 19 08 05 - ustabilizowane komunalne osady ściekowe w maksymalnej ilości wynoszącej do 7500 Mg/rok. Odpady przed przetwarzaniem magazynowane będą w magazynie substratu w szczelnym zbiorniku. Na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że w wyniku procesu przetwarzania - suszenia powstawać będą odpady o kodach 19 08 05 - lub 19 12 10 - lub produkt w przypadku utraty statusu odpadu, które magazynowane będą w wydzielonej części hali, luzem na szczelnym podłożu, a następnie przekazywane będą podmiotom zewnętrznym zgodnie z przepisami szczegółowymi. Powyższe założenia wpisano jako warunki realizacji planowanej inwestycji, gdyż pozwolą one na zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego przed ewentualnymi zanieczyszczeniami. Wnioskodawca w uzupełnieniu odniósł się do zapisów art. 25 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, co pozwala stwierdzić, że zakład będzie spełniał wymagania w nim wskazane, dotyczące czasu i ilości magazynowanych na terenie zakładu odpadów oraz monitoringu wizyjnego miejsc ich magazynowania. Przy założeniu, że wnioskodawca będzie realizował planowane przedsięwzięcie zgodnie z zapisami w raporcie i warunkami niniejszej decyzji nie będzie naruszać przepisów w zakresie gospodarki odpadami.

W ramach postępowania przeprowadzono ocenę oddziaływania funkcjonowania planowanego zakładu na środowisko gruntowo-wodne. Z raportu wynika, że przedsięwzięcie będzie zaopatrywane w wodę z sieci wodociągowej. Woda będzie zużywana głównie na cele socjalno-bytowe. Ścieki bytowe będą magazynowane w szczelnym zbiorniku bezodpływowym i wywożone do oczyszczalni ścieków. Na terenie planowanej suszarni będą powstawały ścieki przemysłowe powstające w momencie wymiany roztworu w deszczownicy. Ścieki te będą kierowane bezpośrednio do zbiornika wozu asenizacyjnego, którym zostaną przetransportowane do oczyszczalni ścieków. Planowany sposób zagospodarowania ścieków przemysłowych jest zgodny z przepisami i bezpieczny dla środowiska i znalazł odzwierciedlenie w warunkach decyzji.

Wody opadowe i roztopowe z terenu zakładu mają być zbierane, oczyszczane w separatorze substancji ropopochodnych i odprowadzane do ziemi po uzyskaniu przez wnioskodawcę stosownego pozwolenia wodnoprawnego. Przyjęte rozwiązania w zakresie zagospodarowania wód opadowych i roztopowych powinny spełniać wymagania prawne na dzień wydania postanowienia określone w rozporządzeniu ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311). Ponieważ planowany sposób zagospodarowania ww. wód minimalizuje utratę naturalnej retencji i przywraca w maksymalnym zakresie naturalny, gruntowy charakter ich odpływu jako warunek przedsięwzięcia wpisano obowiązek zagospodarowania całości wód opadowych i roztopowych zebranych z terenu przedsięwzięcia w jego granicach.

Ponadto, z uwagi na bezpieczeństwo środowiska gruntowo-wodnego zobowiązano wnioskodawcę, aby we wszystkich pomieszczeniach produkcyjno-magazynowych zakładu zastosował szczelną, odporną na działanie stosowanych/magazynowanych substancji posadzkę oraz, aby cyklon, deszczownicę i chłodnicę posadowił na szczelnej płycie obudowanej szczelnymi krawężnikami i zapewnił wywóz ewentualnych wycieków do oczyszczalni ścieków.

Z analizy zgromadzonej dokumentacji wynika, że planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w obrębie jednostki hydrogeologicznej 1 aQ/Tr II, gdzie głównym użytkowym poziomem wodonośnym jest poziom czwartorzędowy. Z uwagi na to, iż jest to rejon o niskiej odporności na zanieczyszczenia, przy małej miąższości utworów izolujących, wydzielono tutaj wysoki stopień zagrożenia. Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w granicach dwóch Głównych Zbiorników Wód Podziemnych - zbiornika nr 138 Pradolina Toruń-Eberswalde (Noteć) i zbiornika o nr 127 „Subzbiornik Złotów-Piła-Strzelce Krajeńskie". Najbliższe ujęcie wód podziemnych zlokalizowane jest w odległości około 240 m na północny-zachód od planowanego przedsięwzięcia. Ujęcie to nie posiada wyznaczonej strefy ochrony pośredniej. Wnioskodawca w raporcie zaznaczył, że prace związane z budową suszarni prowadzone będą powyżej poziomu zalegania zwierciadła wód gruntowych.

Mając na uwadze planowane rozwiązania chroniące środowisko gruntowo-wodne nie przewiduje się znacząco negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na wody podziemne.

Z informacji przedstawionych w raporcie wynika, że istniejący zakład otoczony jest od strony północnej i południowej głównie zadrzewieniami oraz polarni uprawnymi, dalej również występują tereny leśne. Natomiast od strony wschodniej zlokalizowana jest żwirownia, a po stronie zachodniej znajdują się zabudowania gospodarcze. Najbliższe tereny podlegające ochronie akustycznej, wymienione w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112 t.j.) - tereny zabudowy mieszkaniowej zlokalizowane są w odległości ok. 215 m w kierunku południowo - zachodnim od granic terenu inwestycji. W raporcie ww. tereny zakwalifikowano do kategorii terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Obszar działki o numerze ewidencyjnym 35/10 w m. Kuźnica Czarnkowska nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Źródłami hałasu na terenie zakładu są obecnie urządzenia instalacji do produkcji biogazu. W związku z realizacją przedsięwzięcia pojawią się nowe źródła hałasu - elementy zespołu suszarni do suszenia ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, niezbędne do funkcjonowania przedsięwzięcia, czynne w porze dnia i w porze nocy. Punktowymi źródłami hałasu będą: centrala systemu wentylacji, cyklon, chłodnica i deszczownica. Poziom mocy akustycznej każdego z urządzeń wyniesie 85 dB. Jak wyjaśniono w uzupełnieniu do raportu stosowane na terenie zakładu urządzenia nie są urządzeniami standardowymi, produkowanymi seryjnie, specjalnie dobranymi pod parametry pracującej biogazowni, dlatego brak danych katalogowych określających ich parametry akustyczne. Z tego powodu urządzenia istniejące zostały opomiarowane i poziom mocy akustycznej urządzeń przyjęto na podstawie pomiarów własnych. Wartości uwzględnione w raporcie potraktowano jako maksymalne.

Ponadto kubaturowym źródłem hałasu będą komory suszarnicze. Poziom hałasu wewnątrz komór nie przekroczy 85 dB przy izolacyjności akustycznej ścian zewnętrznych równej 17 dB.

Źródłami hałasu na terenie planowanego przedsięwzięcia jest i będzie także ruch pojazdów oraz praca ładowarki. W ciągu najniekorzystniejszych 8 godzin pory dnia natężenie ruchu pojazdów ciężarowych wynosić będzie do 9 pojazdów, w tym 4 pojazdy obsługujące część istniejącą oraz 5 pojazdów związanych z planowanym przedsięwzięciem. Ładowarka pracować będzie do 2 godzin. Ruch pojazdów ciężarowych i ładowarki odbywać się będzie tylko w porze dnia.

Dla przedstawionych powyżej źródeł hałasu i warunków pracy w raporcie wykonano obliczenia rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku i wyznaczono poziom hałasu emitowanego przez zakład do środowiska. Oceniono także oddziaływanie skumulowane związane z funkcjonowanie pobliskiej żwirowni. Wykazano, że na granicy najbliższych terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej poziom hałasu wyniesie maksymalnie 24,2 dB w porze dnia i 20,0 dB w porze nocy. Oznacza to, że działalność zakładu nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu.

W celu dotrzymania standardów jakości środowiska nałożono na Inwestora warunki dotyczące zastosowania urządzeń o ściśle określonym poziomie mocy akustycznej i zapewnienia konserwacji tych urządzeń. Zalecono także aby ruch pojazdów odbywał się tylko w porze dnia.

W raporcie i w uzupełnieniach do niego przedstawiono oddziaływanie przedmiotowego przedsięwzięcia na stan jakości powietrza po jego realizacji. Aktualnie na terenie działki nr 35/10 obręb Kuźnica Czarnkowska znajduje się biogazownia gdzie eksploatowane są następujące zorganizowane źródła emisji do powietrza: 2 wyloty spalin z agregatu kogeneracyjnego, pochodnia awaryjna. Po zrealizowaniu przedsięwzięcia w nowej części zakładu, którą stanowić będzie suszarnia, pojawią się następujące źródła emisji substancji do powietrza: wylot z deszczownicy, kocioł na lekki olej opałowy o mocy cieplnej 500 kW i sprawności 90 % - nominalna moc cieplna 560 kW (kocioł będzie stosowany na pierwszym etapie suszenia w suszarni łopatkowej KJG-30). Ponadto źródłem emisji będzie również spalanie paliw w silnikach pojazdów oraz ładowarki poruszających się po terenie inwestycji. Deszczownica stanowić będzie ostatni element instalacji, do której kierowane będą wszystkie zanieczyszczenia gazowe z procesu technologicznego i jej wylot będzie stanowił źródło emisji substancji do powietrza z I etapu suszenia. Deszczownicę będzie poprzedzał cyklon oraz chłodnica. W deszczownicy będzie dozowany specjalny roztwór chemiczny (2% środka do dezodoryzacji + 98 % wody), który umożliwi przeprowadzanie procesu absorpcji chemicznej, czyli pochłaniania gazów złowonnych przez ciecz. Na potrzeby analizy założono skuteczność tej metody na poziomie 90 %. Magazynowanie odpadów przeznaczonych do przetwarzania spełniać będzie wymogi rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 września 2030 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz.U. 2020, poz. 1742). Komunalne osady ściekowe magazynowane będą w wydzielonej części budynku, stanowiącej magazyn substratu. Magazyn substratu nie będzie posiadał wentylacji mechanicznej ani grawitacyjnej. W celu wietrzenia zaplanowano pozostawienie wolnej przestrzeni pomiędzy dachem, a ścianami bocznymi. Jednakże w dokumentacji uznano, że magazyn nie będzie stanowił źródła emisji, gdyż osady ściekowe będą magazynowane w szczelnym, zamkniętym zbiorniku i/lub w szczelnym zamkniętym kontenerze. Powyższe założenia wpisano jako warunki realizacji inwestycji. Ponadto jak wskazano w dokumentacji maksymalny czas magazynowania odpadów ściekowych przed przetwarzaniem będzie wynosił do 2 dni. Magazynowanie ilości odpadów, które wystarczyłyby na ponad 7 dni produkcji w opinii wnioskodawcy nie znajduje uzasadnienia zarówno pod względem ekonomicznym, jak i technologicznym (zakład musiałby dysponować olbrzymią powierzchnia magazynową).

Z uwagi na fakt, iż w sąsiedztwie znajduje się istniejąca żwirownia, przeanalizowano skumulowane oddziaływanie tego przedsięwzięcia z planowaną suszarnią i istniejącą biogazownią. Wykonano w tym celu dodatkową analizę rozprzestrzeniania substancji w powietrzu dla oddziaływań skumulowanych. Dane na temat wielkości emisji i źródeł emisji związanych ze żwirownią (koparka, ładowarka, ruch ciężarówek) przyjęto zgodnie z założeniami, których dokonano na etapie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego przedsięwzięcia. Z wykonanych obliczeń rozprzestrzeniania substancji w powietrzu wynika, iż wielkości emisji z ww. źródeł emisji, zarówno dla samej suszarni i biogazowni, jak i oddziaływania skumulowanego, poza terenem tych inwestycji nie będą powodować przekroczenia wartości odniesienia substancji w powietrzu oraz dopuszczalnych częstości przekroczeń określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87) oraz, że będą dotrzymane standardy jakości powietrza określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. W sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2021 r. poz. 845).

Z uwagi na założenia przyjęte w raporcie do obliczeń, zobowiązano wnioskodawcę aby powietrze z I etapu suszenia oczyszczał w kompleksie urządzeń oczyszczających składających się kolejno z cyklonu, chłodnicy oraz deszczownicy, a po oczyszczeniu powietrze odprowadzał do atmosfery wylotem z deszczownicy zlokalizowanym na wysokości min. 4,7 m n.p.t. Ponadto zobowiązano go do tego, aby do deszczownicy dozował roztwór mający na celu redukcję substancji złowonnych na poziomie minimum 90 %„ gdyż o taki procent zredukowano wielkość emisji, która będzie odprowadzana wylotem z deszczownicy. Dodatkowo wnioskodawca zaznaczył, że w planowanym kotle o maksymalnej nominalnej mocy cieplnej 560 kW spalać będzie olej opałowy lekki, co ze względu na założenia przyjęte do analizy, wpisano jako warunek realizacji inwestycji. Dopuszczono również możliwość zastosowania innych paliw charakteryzujących się takimi samymi lub mniejszymi wskaźnikami emisji substancji do powietrza oraz wskazano, aby na terenie inwestycji nie spalać wysuszonych osadów ściekowych.

Mając na uwadze lokalizację poza obszarami zagrożonymi powodzią i terenami osuwiskowymi, biorąc pod uwagę rodzaj przedsięwzięcia, ryzyko wystąpienia katastrof naturalnych i budowlanych jest niewielkie. Przedsięwzięcie będzie dostosowane do zmieniających się warunków klimatycznych i możliwych zdarzeń ekstremalnych takich jak fale upałów, długotrwałe susze, ekstremalne opady, gwałtowne burze i wiatry, fale chłodu i intensywne opady śniegu, zamarzanie i odmarzanie. Planowane rozwiązania techniczne i technologiczne ograniczą wpływ przedsięwzięcia na klimat na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji.

Zakład nie będzie należał do zakładów, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.U. z 2016 poz. 138).

Planowane przedsięwzięcie nie będzie stanowiło instalacji wymagającej uzyskania pozwolenia zintegrowanego, o których mowa w art. 201 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.).

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowaną będzie poza granicami obszarów chronionych. W odległości ok. 700 m od miejsca realizacji przedsięwzięcia znajduje się obszar specjalnej ochrony ptaków Nadnoteckie Łęgi PLB300003 oraz specjalny obszar ochrony siedlisk Dolina Noteci PLH300004. W sąsiedztwie zakładu znajdują się zadrzewienia, pola uprawne oraz tereny leśne. Natomiast od strony wschodniej zlokalizowana jest żwirownia, a w kierunku zachodnim znajdują się zabudowania gospodarcze. Zgodnie z informacjami zawartymi w raporcie oraz jego uzupełnieniu teren przeznaczony pod planowaną inwestycje porośnięty jest roślinnością zielną. W trakcie kontroli terenowej przeprowadzonej 29 lipca 2020 r. na terenie przeznaczonym pod inwestycję nie stwierdzono występowania chronionych gatunków roślin. Ponadto w związku z realizacja przedsięwzięcia nie przewiduje się wycinki drzew. Biorąc powyższe pod uwagę nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności gatunków chronionych, rzadkich lub ginących oraz ich siedliska. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedlisk, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, ani pogorszenia integralności obszarów Natura 2000 lub powiązania z innymi obszarami. Ponadto, z uwagi na położenie w krajobrazie rolniczym w otoczeniu obszarów wiejskich, przedmiotowe przedsięwzięcie nie wpłynie na krajobraz, nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie będzie wpływać na korytarze ekologiczne i funkcję ekosystemu.

Ze względu na szczegółowy i jednoznaczny opis planowanej do zastosowania technologii oraz stosowanych środków mających na celu minimalizację negatywnego oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, nie stwierdzono konieczności ponownego przeprowadzenia oceny jego oddziaływania na środowisko, w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś.

Ponadto, ze względu na lokalizację w dużej odległości od granic państwa oraz zakres oddziaływania inwestycji nie stwierdzono również konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

W dokumentacji przeanalizowano warunki realizacji inwestycji z zapisami rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2014 r., w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1131, z dnia 2 kwietnia 2014 r.), zmienionego rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 17 lipca 2017 r. (Dz. Urz. Kuj.-Pom. poz. 3012, z dnia 19 lipca 2017 r.). Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, że zakres planowanego przedsięwzięcia nie narusza ustaleń ww. rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Przedsięwzięcie znajduje się w obszarze dorzecza Odry, w obrębie jednolitej części wód powierzchniowych JCWP RW6000181887389 o nazwie Rudnica, która posiada status naturalnej części wód. Jej aktualny stan został oceniony jako dobry, a ocenę ryzyka określono jako niezagrożoną

nieosiągnięciem celów środowiskowych. Celem tej JCWP jest utrzymanie dobrego stanu ekologicznego i dobrego stanu chemicznego. Zlewnia nie jest monitorowana.

Przedmiotowe zamierzenie zostanie usytuowane na obszarze jednolitej części wód podziemnych oznaczonych numerem PLGW600034. Stan ilościowy dla tego obszaru określono jako dobry, a stan chemiczny jako słaby. Ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych dla tej JCW zostało określone jako zagrożone. Celem środowiskowym jest uzyskanie dobrego stanu chemicznego oraz utrzymanie dobrego stanu ilościowego. Przedmiotowa zlewnia jest monitorowana

Mając na względzie charakter i skalę oddziaływania, zastosowane rozwiązania i technologie oraz przy założeniu realizacji określonych w sentencji warunków mających ograniczyć negatywne oddziaływanie przedsięwzięcia na etapie jego realizacji i eksploatacji, stwierdza się brak możliwości znaczącego oddziaływania na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód i nie stwierdza się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia, stwarzającego zagrożenie dla realizacji celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, i art. 59 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r, - Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry", przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 poz. 1967).

Przedsięwzięcie nie będzie położone na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, ani na terenach chronionych w myśl art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z zm.).

Teren inwestycji jest zlokalizowany na obszarze Głównych Zbiornika Wód Podziemnych nr 138 Pradolina Toruń—Eberswalde (Noteć).

Teren inwestycji jest zlokalizowany poza strefami ochronnymi ujęć wód. Najbliżej położone w stosunku do planowanej inwestycji jest komunalne ujęcie wód podziemnych składające się z dwóch studni z utworów czwartorzędowych, o głębokości 65 m. Jest ono zlokalizowane w odległości około 240 m w kierunku północno-zachodnim od granicy inwestycji i według autora raportu podczas realizacji i eksploatacji inwestycji nie przewiduje się ujemnego wpływu na wody podziemne pierwszego oraz głębszych poziomów.

W przeprowadzonej analizie oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko wzięto pod uwagę wszystkie zebrane dokumenty w sprawie.

 

Wnikliwie rozważając całość sprawy oraz biorąc pod uwagę uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód  Polskich w Bydgoszczy i opinię Powiatowego Inspektor Sanitarny w Czarnkowie orzeczono jak w sentencji.

 

P O U C Z E N I E

Zgodnie z art. 127 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) Kodeks postępowania administracyjnego Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, ul. Dzieci Polskich 26, 64-920 Piła za pośrednictwem organu wydającego niniejszą decyzję, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, zgodnie z  art. 127a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego strona może zrzec się prawa do wniesienie odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania. Zgodnie z art. 130 §4 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

 

 

Załącznik:

  • charakterystyka przedsięwzięcia.

 

Otrzymują:

1. Pełnomocnik: P. Adam Dymek

    ul. Mostowa 9, 64-800 Chodzież,

2. XOGO  Sp. z o.o.

    Pl. Pocztowy 24B, 64-980 Trzcianka,

3. P. Michał Dolata

4. P. Agnieszka Dolata

5. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy

    w Poznaniu, 61-701 Poznań, ul. Fredry 12,

6. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

    w Poznaniu, ul. J.H. Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań,

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

    w Czarnkowie, ul. Zamkowa 8, 64-700 Czarnków,

3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

    Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy

    Al. Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz.

SSz                                                                             

                                                                                      

                                                                                                    ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI

                                                                                                            O ŚRODOWISKOWYCH

                                                                                                            UWARUNKOWANIACH

                                                                                                            NR IGROŚ.6220.1.13.2021

                                                                                                            Z DNIA 25.11.2021 r.

 

 

CHARAKTERYSTYKA   PRZEDSIĘWZIĘCIA

 

Nazwa przedsięwzięcia:

 

budowie suszarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 35/10, obręb Kuźnica Czarnkowska, gm. Czarnków.

 

Planowane przedsięwzięcie obejmuje budowę suszarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o numerze ewidencyjnym 35/10 w Kuźnicy Czarnkowskiej, w obrębie istniejącego zakładu produkującego biopaliwo jakim jest biogaz (istniejący zespół biogazowni). Powierzchnia istniejących obiektów kubaturowych oraz terenów utwardzonych istniejącego przedsięwzięcia wynosi 2747,9 m2. Natomiast planowany obiekt wraz z infrastrukturą towarzyszącą zajmie dodatkowe ok. 3500 m2. W ramach przedsięwzięcia na działce powstanie budynek magazynowo-produkcyjny o powierzchni 900 m2, składający się z: części biurowo-techniczno-magazynowej, magazynu substratu (produktu wejściowego), części obróbki (procesu przetwarzania) i magazynu produktu gotowego (produktu wyjściowego). Ponadto w ramach przedsięwzięcia planuje się wykonanie płyty betonowej o powierzchni 100 m2, która ma służyć przeładunkowi substratów przywożonych do istniejącej biogazowi (nie będzie związana z planowaną suszarnią) oraz przewiduje się wykonanie utwardzeń pieszo-jezdnych o powierzchni 2500 m2.

Istniejąca instalacja służąca produkcji biogazu składa się z dwóch zbiorników żelbetowych. W zbiornikach (komorach) zachodzą następujące procesy: komora I - fermentacja właściwa, do której podawane są świeże substraty (gnojowica oraz kiszonka z kukurydzy), gdzie zachodzi proces fermentacji w warunkach mezofilnych, w wyniku której wydziela się biogaz, który następnie spalany jest w systemie kogeneracji w generatorach prądotwórczych, komora II - substrat, który przeszedł proces fermentacji zostaje przepompowany do drugiego zbiornika gdzie oczekuje na pobranie z instalacji i wywiezienie poza teren biogazowni. W związku z zastosowaną technologią wytwarzania energii elektrycznej, w systemie kogeneracji powstają również duże ilości ciepła tzw. odpadowego. Dlatego aby wykorzystać tą energię, wnioskodawca planuje realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie suszarni, w której odbywałoby się suszenie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05. Suszeniu poddawanych będzie do 7500 Mg/rok odpadów o kodzie 19 08 05. Wciągu doby przetwarzanych będzie 20 - 24 Mg osadów ściekowych. Odpady przewidziane do suszenia będą pochodziły z miejskiej oczyszczalni ścieków w Trzciance. Inwestor dopuszcza w przyszłości również możliwość suszenia innych rodzajów odpadów oraz doposażenia instalacji w granulator. Jednakże jak wskazał, na ten zakres inwestycji uzyska odrębną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

Proces suszenia ma następować dwuetapowo. W I etapie suszenia planowane jest wykorzystanie linii do suszenia mas gęstych, w skład której wejdzie:

- suszarnia (model KJG-30) o wydajności ok. 500 kg/h wsadu mokrego umożliwiająca w

pierwszym etapie wysuszenie osadu z poziomu ok. 80 % wilgotności do około 40 %„

- pompa obiegowa kotła - wirowa, wysokotemperaturowa z uwzględnieniem startu na zimno,

w której medium byłby olej termalny. Temperatura maksymalna na poziomie 300°C. Całość

zamontowana na stalowej podstawie,

- zawór odcinający zaporowy przed i za pompą obiegową oraz osadnik siatkowy.

- automatyka w zakresie: szafa elektryczna zamontowana przy kotle, czujniki temperatury, termostat maksymalnej temperatury oleju, termostat sterujący temperaturą, cyfrowy termometr z wyświetlaczem, różnicowy wyłącznik ciśnieniowy, termostat zabezpieczający, przyłącze czujnika minimalnego poziomu oleju w zbiorniku zbiorczym, wyłącznik główny, wyłącznik palnika, wyłącznik pompy obiegowej, alarm w przypadku niskiego poziomu oleju w zbiorniku zbiorczym,

- zbiornik wyrównawczy o objętości V = 0,6m3, wyposażony w czujnik niskiego poziomu oleju,

- zbiornik magazynowy oleju o V = 1,5m3 ,

 - układ napełniania/opróżniania oleju. Układ zaworów wraz z pompą zębata z silnikiem elektrycznym do napełniania oraz ewentualnego opróżniania i uzupełniania oleju w instalacji z olejem termicznym.

Na cele II etapu suszenia planowane jest zastosowanie suszarni SS-suwakowej wyposażonej w 1 moduł o powierzchni suszącej 28 m2. Suszarnia pozwoliłaby na zredukowanie z wilgotności osadu na poziomie 40 % do 15%-20%. Wydajność 1 modułu to ok. 4-5m3 wsadu mokrego (1m3 = 300-350 kg). W analizowanym przypadku czynnikiem grzewczym będzie ciepło pochodzące z układu kogeneracji biogazowi.

Zasada działania tego typu suszarni polega na oddawaniu ciepła do ruchomego stołu, na którym leży suszony produkt. Wewnątrz przechodzi gorące powietrze do 90°C. Dzięki unikalnej konstrukcji stołu suszącego - ciepło jest oddawane do wewnątrz stołu i ogrzewa suszony produkt wdmuchiwanym gorącym powietrzem. Materiał suszony jest dokładnie obracany na wszystkie strony tak, że nie jest to suszenie tylko powierzchniowe. Pierwszym punktem regulacji wydajności jest grubość warstwy suszonej, którą można dowolnie regulować. Drugim punktem regulacji wydajności jest temperatura pieca. Dzięki zastosowaniu dwóch typów urządzeń w procesie technologicznym możliwe będzie skrócenie czasu przebywania porcji osadu w suszarni KJG-30, a co za tym idzie podwojenie jej wydajności.

            Do I etapu suszenia podawanie osadu będzie zachodziło automatycznie za pomocą podajnika ślimakowego. Natomiast do etapu II osad będzie podawany automatycznie z 1 etapu za pomocą taśmociągu. Osad będzie sprzedawany luzem bądź w big-bagach. Szacuje się, że wartość opałowa wysuszonych osadów wynosić będzie ok. 11,5 - 13,5 MJ. Wnioskodawca zakłada, że rocznie produkować będzie ok. 4875 Mg wysuszonych osadów ściekowych.

Dodatkowo poza obiektem suszarni (tj. na zewnątrz) planuje się zlokalizowanie następujących elementów instalacji, które będą służyły ograniczaniu ewentualnych emisji zanieczyszczeń do powietrza:

- odpylającego cyklonu, który odciągać będzie parę z wewnętrznej części suszarni i zarazem zatrzymywać większe frakcje,

- chłodnicy, której zadaniem będzie obniżenie temperatury odciągniętej pary,

- deszczownicy, w której zachodzić będzie skraplanie pozostałej pary.

 

 

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Czarnków
Data wytworzenia informacji: 22.12.2021 14:22:01
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 22.12.2021 14:26:58
Data publikacji informacji: od 22.12.2021 14:22:01
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
22.12.2021 14:22:01 Michał Iwanicki strona została dodana