BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach w toku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy placu manewrowego wraz z miejscami postojowymi chodnikiem na terenie części działki o nr ewid. 25/3

IGROŚ.6733.1.1.2022

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 4 maja 2022 roku

   Na podstawie art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu (j.t. Dz. U. z 2022 roku, poz. 503 ze zm.)

 

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI,

że w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia:

budowa placu manewrowego wraz z miejscami postojowymi chodnikiem na terenie części działki o nr ewid. 25/3 położonej w miejscowości Sarbia, gmina Czarnków.

- lokalizacja  przedmiotowej inwestycji została uzgodniona z następującymi organami:

  1. Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Czarnkowie- uzgodnienie   pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych - postanowienie Nr  ON.NS.9011.11.66.2022 z dnia 29.03.2022 roku.
  2. Starostą Czarnkowsko-Trzcianeckim w odniesieniu do gruntów  wykorzystywanych na cele rolne w rozumieniu przepisów o gospodarce   nieruchomościami – postanowienie nr GN.673.88.2022.ACN z dnia 05.04.2022 r.
  3. Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Poznaniu - uzgodnienie dokonane w trybie art. 53 ust.5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, poprzez niezajęcie stanowiska  w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania od Wójta Gminy Czarnków projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  4. Wielkopolskim Urzędem Ochrony Zabytków Delegatura w Pile w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków- uzgodnienie dokonane w trybie art. 53 ust.5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, poprzez niezajęcie stanowiska  w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania od Wójta Gminy Czarnków projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

 

W związku z tym, do niniejszego obwieszczenia dołącza się kserokopie dwóch postanowień w celu zapoznania się z ich treścią.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń.

 

WÓJT GMINY CZARNKÓW

/-/ Bolesław Chwarścianek

 

       

Niniejsze ogłoszenie zamieszcza się na tablicach ogłoszeń

i na stronie internetowej www.bip.czarnkowgmina.pl na okres:

od 4 maja 2022 roku do 18 maja 2022 roku.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Czarnków
Data wytworzenia informacji: 04.05.2022 14:04:50
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 04.05.2022 14:06:55
Data publikacji informacji: od 04.05.2022 14:04:50
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
04.05.2022 14:04:50 Michał Iwanicki strona została dodana