BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków dla działki o nr ewid. 257/40 i części działki o nr ewid. 257/45 w obrębie geodezyjnym Brzeźno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

                                            Czarnków, dnia 26 kwietnia 2022 r.

IGROŚ.6721.1.2.3.2022           

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków dla działki o nr ewid. 257/40 i części działki o nr ewid.257/45 w obrębie geodezyjnym Brzeźno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

               

                Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 39 i art. 40, w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Czarnków uchwały Nr LII/389/2022 z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków dla działki o nr ewid. 257/40 i części działki o nr ewid. 257/45 w obrębie geodezyjnym Brzeźno.

Przedmiotem sporządzenia niniejszego planu jest określenie zasad zagospodarowania i zabudowy obszaru położonego we wsi Brzeźno.

                Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego projektu planu miejscowego i do prognozy oddziaływania na środowisko.

Wnioski należy składać w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w siedzibie Urzędu Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków (e-mail: urzadatczarnkowgmina [dot] pl),   w terminie do dnia 25 maja 2022 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zmianami) wnioski mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wnioski rozpatrzone zostaną przez Wójt Gminy Czarnków.

                                                                                        WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                                             /-/ Bolesław Chwarścianek

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

  1. Dane osobowe podawane są w celu składania wniosków do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane do archiwum w Urzędzie Gminy Czarnków jako dokumenty kategorii „A”, zgodnie z przepisami dot. archiwizacji dokumentów.
  2. Administratorem podanych danych osobowych jest Wójt Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków.
  3. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy, niepodanie danych osobowych skutkuje pozostawieniem uwagi bez rozpoznania.
  4. Składający wniosek ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  5. Składający wniosek ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  6. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j Dz. U. z 2022 r. poz. 503).
  7. Składający wniosek ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania podanych danych osobowych, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego wniosek.
  8. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Czarnków: e-mail: : kontaktatsmart-standards [dot] com () lub jmrowickaatpoczta [dot] onet [dot] pl (), tel. 602 241 239

 

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Czarnków
Data wytworzenia informacji: 25.04.2022 14:45:36
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 25.04.2022 14:47:04
Data publikacji informacji: od 26.04.2022 07:45:37
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
25.04.2022 14:45:36 Michał Iwanicki strona została dodana