BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków – dla działek o nr ewid. 652/5 i 643/9 położonych w obrębie geodezyjnym Kuźnica Czarnkowska

Czarnków, dnia 8 lutego 2022 roku

WÓJT GMINY CZARNKÓW

IGROŚ.6720.1.1.4.2021

 

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków – dla działek o nr ewid. 652/5 i 643/9 położonych w obrębie geodezyjnym Kuźnica Czarnkowska

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. 2021 poz. 741 ze zm.) oraz art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. 2021 r. poz. 2373 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Czarnków uchwały Nr XLII/325/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków - dla działek o nr ewid. 652/5 i 643/9 położonych w obrębie geodezyjnym Kuźnica Czarnkowska.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące sporządzenia ww. zmiany studium. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, w terminie 21 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Jednocześnie stosownie do art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. 2021 r. poz. 2373 ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do ww. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz informuje, że wnioski mogą być składane w formach przewidzianych w art. 40 wyżej cytowanej ustawy.

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Czarnków ul. Rybaki 3, 64 – 700 Czarnków, który przetwarza te dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz na podstawie udzielonej zgody. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w zakresie w jakim stanowi o tym przepis prawa. W pozostałych przypadkach jest dobrowolne. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, tj. realizacji partycypacji społecznej w procesie planistycznym oraz – w przypadku danych, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa – w celu wynikającym z treści tej zgody. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a w określonych prawem sytuacjach – prawo do żądania usunięcia danych osobowych i prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu także prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. W razie pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, należy kontaktować się Wójtem Gminy Czarnków za pomocą adresu urzadatczarnkowgmina [dot] pl (). Szczegółowe zapisy klauzuli informacyjnej dostępne są na stronie internetowej  http://bip.czarnkowgmina.pl.

 

WÓJT GMINY CZARNKÓW

/-/ Bolesław Chwarścianek

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Czarnków
Data wytworzenia informacji: 08.02.2022 14:43:36
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 08.02.2022 14:44:46
Data publikacji informacji: od 08.02.2022 14:43:36
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
08.02.2022 14:43:36 Michał Iwanicki strona została dodana