BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków w obrębie geodezyjnym Huta, w rejonie ulic Poznańskiej, Radomskiej i Wolności

 

Czarnków, dnia 8 września 2020 r.

 

OGŁOSZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków w obrębie geodezyjnym Huta, w rejonie ulic Poznańskiej, Radomskiej i Wolności.

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293, ze zmianami), zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U.  z 2020 r. poz. 283 ze zmianami.) oraz w wykonaniu Uchwały Nr XI/97/2019 Rady Gminy Czarnków z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków w obrębie geodezyjnym Huta, w rejonie ulic Poznańskiej, Radomskiej i Wolności,

 

- WÓJT GMINY CZARNKÓW zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu

 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków w obrębie geodezyjnym Huta, w rejonie ulic Poznańskiej, Radomskiej i Wolności.

 

Projekt w/w planu miejscowego zostanie wyłożony do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 16 września 2020 r. do 14 października 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64 – 700 Czarnków, w godz. od 8.00-15.00 pokój nr 15.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28 września 2020 r. o godz. 11ºº w siedzibie Urzędu Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, w Sali nr 21, piętro I.

 

Projekt zmiany planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie również do wglądu w w/w terminie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czarnków na stronie internetowej http://www.bip.czarnkowgmina.pl w pozycji Ogłoszenia/Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne.

 

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym i koniecznością zachowania dystansu społecznego informuję, że w Sali nr 21 może znajdować się jednorazowo nie więcej niż 20 osób. Ponadto obowiązuje zakrywanie ust i nosa maską lub przyłbicą oraz dokonanie dezynfekcji rąk.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. 2020 r., poz. 283 ze zmianami) oraz art. 29, art. 40, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.), każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

 

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Czarnków, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 października 2020 r.

Pisma należy kierować na adres Urzędu Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64 – 700 Czarnków lub za pomocą poczty elektronicznej na adres urzadatczarnkowgmina [dot] pl (), bądź przez elektroniczną skrzynkę podawczą: epuap.gov.pl.

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Czarnków ul. Rybaki 3, 64 – 700 Czarnków, który przetwarza te dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. ustawy               z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz na podstawie udzielonej zgody. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w zakresie w jakim stanowi o tym przepis prawa. W pozostałych przypadkach jest dobrowolne. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, tj. realizacji partycypacji społecznej w procesie planistycznym oraz –             w przypadku danych, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa – w celu wynikającym z treści tej zgody. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a w określonych prawem sytuacjach – prawo do żądania usunięcia danych osobowych i prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu także prawo do cofnięcie udzielonej zgody w dowolnym momencie. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. W razie pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, należy kontaktować się Wójtem Gminy Czarnków za pomocą adresu urzadatczarnkowgmina [dot] pl (). Szczegółowe zapisy klauzuli informacyjnej dostępne są na stronie internetowej  http://bip.czarnkowgmina.pl.

 

                                                                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                                                               /-/ Bolesław Chwarścianek

DOKUMENTACJA DO POBRANIA

 

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Czarnków
Data wytworzenia informacji: 08.09.2020 13:45:43
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 16.09.2020 14:28:49
Data publikacji informacji: od 08.09.2020 13:45:43
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
16.09.2020 14:28:49 Michał Iwanicki edycja strony
08.09.2020 13:45:43 Michał Iwanicki strona została dodana