Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

 PLAN ZAMÓWIEŃ NA ROK 2021

 

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok

2

0

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja nr

 

 

 

1

 

 

 

 

 

zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.03.2021  nr 1

 

 

(aktualizacja Planu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu [...] nr [...])1)

 

Zamawiający:

Nazwa:  Gmina Czarnków

Krajowy numer identyfikacyjny:2)

7632091377

Adres:    Rybaki 3  

Miejscowość:   Czarnków

Kod pocztowy:  64-700

Kraj: Polska

Adres strony internetowej: czarnkowgmina.pl

Adres poczty elektronicznej: urzadatczarnkowgmina [dot] pl

Numer telefonu kontaktowego: +48 67 255 22 27

Rodzaj zamawiającego:3)       Zamawiający publiczny | jednostka sektora finansów publicznych | jednostka samorządu terytorialnego

 

_____________________________________

1) Należy wypełnić w przypadku aktualizacji Planu postępowań o udzielenie zamówień.

2) Numer NIP lub REGON.

3) Zamawiający publiczni, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy, oraz ich związki albo inny zamawiający. Należy wskazać rodzaj zamawiającego spośród następującej listy:

1)      jednostka sektora finansów publicznych: organ władzy publicznej, w tym organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej), organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał, jednostka samorząd
terytorialnego, związek jednostek samorządu terytorialnego, związek metropolitalny, jednostka budżetowa, samorządowy zakład budżetowy, agencja wykonawcza, instytucja gospodarki budżetowej, państwowy fundusz
celowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz zarządzane przez nie fundusze, Narodowy Fundusz Zdrowia, samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, uczelnia
publiczna, Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne, państwowe i samorządowe instytucje kultury, inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu
wykonywania zadań publicznych;

2)      inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej;

3)      związki podmiotów, o których mowa w pkt 1 i 2;

4)      inny zamawiający (proszę określić).

                 

 

 

1. Zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne

 

Pozycja Planu

Przedmiot zamówienia

Przewidywany tryb albo procedura
udzielenia zamówienia4)

Orientacyjna wartość
zamówienia5)

Przewidywany termin wszczęcia
postępowania6)

Informacje dodatkowe7)

Informacja na temat
aktualizacji8)

1

2

3

4

5

6

7

1. ROBOTY BUDOWLANE

1.1.1

 

Budowa zjazdu publicznego wraz z placem manewrowym na działkę o nr ewidencyjnym 25/3 w m. Sarbia

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

185 000,00 zł

III – IV kwartał

 

 

1.1.2

 

Przebudowa drogi gminnej , ulicy Parkowej w Gębicach

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

598 373,72 zł

III kwartał

 

 

1.1.3

 

Budowa drogi gminnej w Kuźnicy Czarnkowskiej, ul. Różana, ul. Parkowa ul .Pocztowa, ul. Akacjowa (w systemie zaprojektuj i wybuduj)PROW 2014-2020

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

1 896 700,00 zł

I kwartał

 

 

1.1.4

 

Budowa dodatkowego oświetlenia drogowego w m. Brzeźnie na ul. Gębickiej

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

112 200,00 zł

III kwartał

 

 

1.1.5

Rozbudowa sali wiejskiej w Mikołajewie II etap

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

187 000,00 zł

II – III kwartał

 

 

1.1.6

 

Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Gębice

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

496 600,00 zł

II-III kwartał

 

 

2. DOSTAWY

1.2.1

 

 Zakup samochodu pożarniczego  ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Gajewo

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

243 900,00 zł

II kwartał

 

 

1.2.2

 

 Dostawa opału dla Gminy Czarnków na sezon grzewczy I półrocze 2021 r.

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

70 200,00 zł

I kwartał

 

 

1.2.3

 

Dostawa opału dla Gminy Czarnków na sezon grzewczy II półrocze 2021 r.

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

74 800,00 zł

IV kwartał

 

 

3. USŁUGI

1.3.1

 

Świadczenie usług transportowych – przewozy uczniów Gminy Czarnków w roku szkolnym 2021/2022

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

819 000,00 zł

III kwartał

 

 

 

____________________________________

4) Należy wskazać spośród następującej listy tryb albo procedurę udzielania zamówień:

1)       tryb podstawowy – bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy);

2)       tryb podstawowy – negocjacje fakultatywne (art. 275 pkt 2 ustawy);

3)       tryb podstawowy – negocjacje obligatoryjne (art. 275 pkt 3 ustawy);

4)       partnerstwo innowacyjne;

5)       negocjacje bez ogłoszenia;

6)       zamówienie z wolnej ręki;

7)       konkurs;

8)       umowa ramowa.

5) Należy podać kwotę bez podatku od towarów i usług.

6) Należy wskazać w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym w danym roku kalendarzowym.

7) Zamawiający może zamieścić inne dodatkowe informacje dotyczące np. wstępnych konsultacji rynkowych, innowacyjnych zamówień, zrównoważonych zamówień (uwzględniających aspekty społeczne, aspekty środowiskowe).

8) Należy wskazać, czy aktualizacja polega na: zmianie, dodaniu lub rezygnacji z pozycji planu.

 

 

2. Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne

 

Pozycja Planu

Przedmiot zamówienia

Przewidywany tryb albo procedura
udzielenia zamówienia9)

Orientacyjna wartość
zamówienia10)

Przewidywany termin wszczęcia
postępowania11)

Informacje dodatkowe12)

Informacja na temat
aktualizacji13)

1

2

3

4

5

6

7

1. ROBOTY BUDOWLANE

2.1.1

 

 

 

 

 

 

2.1.2

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

2. DOSTAWY

2.2.1

 

 

 

 

 

 

2.2.2

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

3. USŁUGI

2.3.1

 

Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 8.200.000,00zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Czarnków w 2021 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

 

Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na  podstawie: art. 132 ustawy

1 845 000,00 zł

III kwartał

 

 

2.3.2

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________

9) Należy wskazać spośród następującej listy tryb albo procedurę udzielania zamówień:

1)       przetarg nieograniczony;

2)       przetarg nieograniczony;

3)       negocjacje z ogłoszeniem;

4)       dialog konkurencyjny;

5)       partnerstwo innowacyjne;

6)       negocjacje bez ogłoszenia;

7)       zamówienie z wolnej ręki;

8)       konkurs;

9)       umowa ramowa;

10)    dynamiczny system zakupów.

10) Należy podać kwotę bez podatku od towarów i usług.

11) Należy wskazać w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym w danym roku kalendarzowym.

12) Zamawiający może zamieścić inne dodatkowe informacje dotyczące np. wstępnych konsultacji rynkowych, innowacyjnych zamówień, zrównoważonych zamówień (uwzględniających aspekty społeczne, aspekty środowiskowe).

13) Należy wskazać, czy aktualizacja polega na: zmianie, dodaniu lub rezygnacji z pozycji planu.

 

 PLAN ZAMÓWIEŃ NA ROK 2020

 

 


Plan postępowań o udzielenie zamówień - 2019 rok - część 2
l.p. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane - RB
Usługi - U
Dostawy - D
Przewidywany tryb lub 
inna procedura zamówienia
Orientacyjna wartość
zamówienia
Przewidywany
termin wszczęcia postępowania
1 Kredyt długoterminowy U przetarg nieograniczony 1 500 000,00 zł III-IV kw. 2019 r.
2 Budowa drogi gminnej nr ewid. dz. 738/4 w Romanowie Dolnym z włączeniem do drogi 1209P, wraz z dokumentacją techniczną RB przetarg nieograniczony 150 000,00 zł I kw. 2019 r.
3 Budowa zjazdu z drogi powiatowej 1209P na drogę gminną 738/8 w Romanowie Dolnym, wraz z dokumentacją techniczną RB przetarg nieograniczony 50 000,00 zł I kw. 2019 r.
4 Przebudowa drogi gminnej w m. Ciszkowo (droga dojazdowa do działek mieszkaniowych przy ul. Czarnkowskiej) RB przetarg nieograniczony 150 000,00 zł I-II kw. 2019 r.
5 Przebudowa włączenia drogi gminnej do drogi wojewódzkiej w miejscowości Gajewo wraz z dokumentacją techniczną RB przetarg nieograniczony 80 000,00 zł I-II kw. 2019 r.
6 Budowa chodnika ul. Pilska w Hucie RB przetarg nieograniczony 80 000,00 zł I-II kw. 2019 r.

 

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Czarnków
Data wytworzenia informacji: 12.01.2017 15:30:20
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 02.03.2021 13:41:25
Data publikacji informacji: od 12.01.2017 15:30:20
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
02.03.2021 13:41:25 Michał Iwanicki edycja strony
02.03.2021 13:39:05 Michał Iwanicki edycja strony
21.01.2020 13:45:25 Michał Iwanicki edycja strony
11.03.2019 11:17:11 praktykant edycja strony
11.03.2019 11:12:37 praktykant edycja strony
11.03.2019 11:11:29 praktykant edycja strony
12.01.2018 14:45:25 Michał Iwanicki edycja strony
12.01.2017 15:30:20 Michał Iwanicki strona została dodana