BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w obrębie wsi Średnica, gmina Czarnków

Czarnków, dnia 18 maja 2021 roku

IGROŚ.6840.8.2020

 

Wójt Gminy Czarnków

O G Ł A S Z A:

przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż  działki położonej w obrębie wsi Średnica, gmina Czarnków

 

  • Nieruchomość oznaczona w księdze wieczystej w Sądzie Rejonowym w Trzciance – Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie – Kw Nr PO2T/00041659/7.
  • Oznaczona w ewidencji gruntów jako:  działka nr 114/1  o  pow. 0,1395 ha
  • Działka nr 114/1 w Średnicy nie posiada aktualnego przeznaczenia w planie, ponieważ nie jest objęta żadnym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka położona jest na obszarze D1 - teren przyrodniczy puszczy, w przeważającej części teren lasów, do których mają zastosowanie przepisy o lasach, o ochronie przyrody i Prawa wodnego. Dla istniejącej zabudowy rozproszonej zachowuje się istniejące funkcje zabudowy zagrodowej i dopuszcza się zmianę na cele zabudowy mieszkaniowej lub rekreacji indywidualnej, z zakazem lokalizacji zabudowy produkcyjnej, magazynów, baz i składów; uzupełnienie zabudowy dopuszcza się na wyznaczonym terenie wsi Średnica.
  • Nieruchomość położona jest w strefie rozproszonej zabudowy zagrodowej i terenów rolno- leśnych wsi Średnica, w odległości ok. 700 m od szosy relacji Jędrzejewo-Biernatowo. Nieruchomość położona jest w strefie uzbrojenia w energie elektryczną i wodociąg wiejski, jednakże budynek nie jest podłączony do wodociągu (końcówka przyłącza przy ścianie zewnętrznej budynku). Woda czerpana ze studni zlokalizowanej na działce Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym i  gospodarczym. Budynki przeznaczone są  do rozbiórki.

 

  • Cena wywoławcza:  55.000,00 złotych   

 

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT zgodnie z art.43 ust.1 pkt 10a lit.a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.106 ze zm.).

Powyższa działka nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami oraz ograniczeniami i ciężarami w księdze wieczystej Kw nr PO2T/00018354/9.

Przetarg odbędzie się w dniu 22 czerwca 2021 roku o godz.1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnkowie ul. Rybaki 3- sala nr 5.

Wadium w wysokości: 10.000,00 złotych należy wpłacać na konto Urzędu Gminy Czarnków – Bank Spółdzielczy w Czarnkowie Nr 758951-0009-0000-0954-2000-0150,  z  wpływem  nie  później  niż  do  dnia 16 czerwca 2021 roku. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień, w którym kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Gminy.

Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia i płatna jest jednorazowo najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego. Koszty zawarcia aktu  notarialnego  ponosi nabywca.

O terminie zawarcia  umowy notarialnej nabywca powiadomiony będzie nie później niż w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia  przetargu.

W przypadku uchylenia się wyłonionego w przetargu nabywcy działki od zawarcia aktu notarialnego lub nie stawienia się w wyznaczonym przez Zbywającego terminie bez uzasadnionej przyczyny – wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowe informacje o w/w przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnkowie – Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – pok. Nr 15 lub telefonicznie pod nr (67) 255-58-24.

Wójt Gminy Czarnków zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych, uzasadnionych przyczyn.

 

DJ/DJ

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Czarnków
Data wytworzenia informacji: 18.05.2021 12:34:13
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 18.05.2021 12:43:59
Data publikacji informacji: od 18.05.2021 12:34:13
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
18.05.2021 12:34:13 Michał Iwanicki strona została dodana