BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg ustny ograniczony dla właścicieli dziełek przyległych na sprzedaż działki położonej w obrębie wsi ROMANOWO DOLNE, gmina Czarnków

Czarnków, dnia 18 maja 2021 roku

IGROŚ.6840.2.2020

 

Wójt Gminy Czarnków

O G Ł A S Z A:

przetarg  ustny ograniczony dla właścicieli dziełek przyległych

 na sprzedaż  działki położonej w obrębie wsi  ROMANOWO DOLNE , gmina Czarnków

 

  • Nieruchomość oznaczona w księdze wieczystej w Sądzie Rejonowym w Trzciance – Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie – Kw Nr PO2T/00018166/4.
  • Oznaczona w ewidencji gruntów jako: działka nr 258 o pow. – 0,4370 ha
  • Działka nr 258 w Romanowie Dolnym  Romanowie Dolnym w chwili obecnej nie posiada aktualnego przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.  W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą nr  L/354/2010 z dnia 24.09.2010 roku ze zmianami- uchwała nr XIX/166/2012 Rady Gminy Czarnków z dnia 26.04.2012 r., uchwała  nr XX/175/2012 Rady Gminy Czarnków z dnia 27.06.2012 r.  uchwała  nr LV/429/2018 Rady Gminy Czarnków z dnia 30.05.2018 r.  i uchwała  nr LIX/464/2018 Rady Gminy Czarnków z dnia 27.09.2018 r. działka nr 258 położona jest na  obszarze C2- strefa zalewowa rzeki Noteć, na obszarze chronionego krajobrazu „Dolina Noteci” oraz obszarów Natura 2000 – z ograniczeniem do zabudowy .
  • Nieruchomość położona jest  w strefie łąk nadnoteckich  obrębu Romanowo Dolne. Działka położona jest w odległości 1,1 km od szosy relacji Czarnków –Ujście. Kształt regularny, teren podmokły. Zachodnią granicę działki wyznacza Kanał Romanowski. Działka  nie posiada dostępu do drogi publicznej. Dojazd drogą gruntową o nawierzchni trawiastej.

 

  • Cena wywoławcza – 10.000,00 złotych

 

Sprzedaż  nieruchomości zwolniona  z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz.106 ze zm.).

Działka nr 258 w Romanowie Dolnym nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami oraz ograniczeniami i ciężarami w księdze wieczystej Kw Nr  PO2T/00018166/4.

Przetarg odbędzie się w dniu 22 czerwca 2021 roku o godz. 900 w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnkowie ul. Rybaki 3- sala nr 5.

Wadium w wysokości – 2.000,00 złotych należy wpłacać na konto Urzędu Gminy Czarnków – Bank Spółdzielczy w Czarnkowie Nr 758951-0009-0000-0954-2000-0150, z wpłatą /wpływem nie później niż do dnia 16 czerwca 2021 roku. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień, w którym kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Gminy.

Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia i płatna jest jednorazowo najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.

O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca powiadomiony będzie nie później niż w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

W przypadku uchylenia się wyłonionego w przetargu nabywcy działki od zawarcia aktu notarialnego lub nie stawienia się w wyznaczonym przez Zbywającego terminie bez uzasadnionej przyczyny – wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Uzasadnienie wyboru formy przetargu

Ograniczony przetarg na powyższą nieruchomość następuje z powodu możliwości nabycia tej działki przez właścicieli działek przyległych z uwagi na brak dostępu  do drogi publicznej.

Szczegółowe informacje o w/w przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnkowie – Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – pok. Nr 15 lub telefonicznie pod nr (067) 255-58-24.

Wójt Gminy Czarnków zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych, uzasadnionych przyczyn.

 

DJ/DJ

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Czarnków
Data wytworzenia informacji: 18.05.2021 12:31:54
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 18.05.2021 12:33:32
Data publikacji informacji: od 18.05.2021 12:31:55
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
18.05.2021 12:31:54 Michał Iwanicki strona została dodana