BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Rodzaje egzaminów i testów

 

EGZAMIN GIMNAZJALNY DLA UCZNIÓW KOŃCZĄCYCH GIMNAZJUM 

Egzamin gimnazjalny obejmuje wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów nauczanych w trzecim i wcześniejszych etapach edukacyjnych. Egzamin ma formę pisemną .Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum, ale nie określa się minimalnego wyniku jaki zdający powinien uzyskać , toteż egzaminu nie można nie zdać. Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części: humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i części dotyczącej języka obcego nowożytnego. Egzamin odbywa się w kwietniu .Prace egzaminacyjne sprawdzają wykwalifikowani egzaminatorzy według jednolitych kryteriów. Po sprawdzeniu prac ustala się wyniki egzaminacyjne w następujących sześciu zakresach:

 • język polski
 • historia i wiedza o społeczeństwie
 • matematyka
 • przedmioty przyrodnicze
 • język obcy nowożytny na poziomie podstawowym
 • język obcy nowożytny na poziomie rozszerzonym
 • Każdy zdający otrzymuje zaświadczenie o szczegółowych wynikach swojego egzaminu.

Egzamin gimnazjalny dla uczniów kończących gimnazjum

 • Jest powszechny i obowiązkowy
 • Przeprowadzany w maju i organizowany w gimnazjum.
 • Egzamin sprawdzany jest poza szkołą przez egzaminatorów okręgowych komisji egzaminacyjnych
 • Informację o wynikach otrzymują: uczeń i macierzyste gimnazjum

 

 


 

SPRAWDZIAN  DLA UCZNIÓW KOŃCZĄCYCH  SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ

Sprawdzian obejmuje wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do trzech kluczowych przedmiotów nauczanych na dwóch pierwszych etapach edukacyjnych tj. języka polskiego , matematyki i języka obcego nowożytnego. Zadania z języka polskiego i matematyki mogą być oparte na tekstach lub informacjach z zakresu historii lub przyrody. Sprawdzian ma formę pisemną. Przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej , ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki uczeń powinien uzyskać, Dlatego sprawdzianu nie można nie zdać. Sprawdzian składa się z dwóch części: części obejmującej język polski i matematykę i części obejmującej zadania z języka obcego nowożytnego. W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzymuje zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu.

Sprawdzian dla uczniów kończących szkołę podstawową

Przeprowadza się w macierzystej szkole ucznia lub – w sytuacjach awaryjnych - w innej placówce wskazanej przez właściwą Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Za organizację i przeprowadzenie sprawdzianu w danej szkole jest odpowiedzialny Przewodniczący Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego.

Wyniki sprawdzianu ustala powołany przez Dyrektora Komisji Okręgowej zespół egzaminatorów wpisanych do ewidencji. Wynik sprawdzianu to suma punktów za wykonanie zadań “otwartych” i “zamkniętych”- ustalony wynik nie wpływa na ukończenie szkoły.

Każdy uczeń otrzymuje zaświadczenie z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o uzyskanych przez siebie szczegółowych wynikach sprawdzianu.

 

Data wytworzenia informacji: 19.12.2003 13:54:12
Osoba wprowadzająca informację: -
Data ostatniej modyfikacji: 03.04.2019 11:22:07
Data publikacji informacji: od 19.12.2003 13:54:12
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
03.04.2019 11:22:07 emilia_sm edycja strony
03.04.2019 11:22:07 emilia_sm edycja strony
03.04.2019 11:22:07 emilia_sm edycja strony
08.02.2019 14:49:42 Administrator Systemu Administrator Systemu edycja strony
08.02.2019 14:48:12 Administrator Systemu Administrator Systemu edycja strony
07.12.2015 11:05:46 Michał Iwanicki edycja strony
19.12.2003 13:54:12 - strona została dodana