BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała budżetowa na rok 2006

Uchwała Nr XXXVI / 277 / 05

 

Rady Gminy Czarnków

 

z dnia   28 grudnia 2005 r.

 

 

 

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok.

        

 

 

            Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, , pkt 9 lit. „d ”  ,  pkt  10,    ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  ( Dz. U. z 2001r.   Nr 142,  poz. 1591    zm. 2002r. Nr 23 poz. 220,  Nr 62 poz.  558,  Nr  113,  poz. 984,  Nr 153, poz. 1271,   Nr 214, poz. 1806 z 2003r.   Nr 80, poz. 717,  Nr 162, poz. 1568 , z 2004r.   Nr 102, poz. 1055,  Nr 116, poz. 1203 z 2005 roku  Nr  172,  poz. 1441, Nr 175 poz. 1457)

art.110 ,  art.116 ust.1 ,  art.122,   art.124 ,    art.128 ust.2       ustawy z dnia  26 listopada 1998r.  o finansach publicznych   (Dz. U. z 2003r.  Nr  15 poz., 148 ,  Nr 45, poz.391, 

 Nr 65, poz. 594  , Nr 96, poz. 874 , Nr  166,  poz.1611,  Nr 189, poz. 1851 z 2004r. Nr 19, poz.177,  Nr 93, poz.890,  Nr 123, poz.1291,  Nr 121, poz. 1264,  Nr 210, poz.2135,  Nr 273, poz. 2703, z 2005 roku   Nr 14, poz. 114,   Nr 64, poz. 565)

i art.  420 ustawy z dnia  27 kwietnia  2001r. Prawo ochrony środowiska  ( Dz. U. z 2001 roku Nr  62 , poz. 627  zm. Nr  115, poz. 1229, z  2002r.  Nr  74., poz. 676,  Nr  113, poz. 984 ,  Nr  233, poz. 1957 , z roku 2003   Nr  46, poz. 392 ,  Nr 80, poz. 717 i 721 ,

  Nr  175, poz. 1693 ,  Nr 190, poz. 1865, z 2004r. Nr 19 ,poz.177,  Nr 49, poz.464,  Nr 70, poz.631,  Nr 121, poz.1263)  Rada Gminy Czarnków uchwala co następuje :

 

 

 § 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości  18.922.118 zł – załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały

w tym:

 

 

-        dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  realizację zadań  bieżących  z zakresu  administracji rządowej  oraz innych  zadań  zleconych  gminie  2.473.490zł – załącznik Nr 3  do niniejszej uchwały

 

 

 

 

 

 

 

 

Str. 2.

 

§ 2.   Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości  22.014.005 zł. - załącznik Nr 2

 do niniejszej uchwały.

w tym:    

 wydatki na realizację zleconych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  w   kwocie   2.473.490 zł.-załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały

     W wydatkach ustalonych w §  2  wyodrębnia się :

a)      wydatki bieżące w kwocie  16.984.653 zł

w tym na:

 

 

-        wynagrodzenia w kwocie  7.397.407 zł    ( §  4010 , 4040 ,4100, 4170 )

-           pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.485.991 zł  ( §  4110, 4120  ) 

-           dotacje z budżetu w kwocie 388.313 zł   -  załącznik Nr  6 do niniejszej uchwały.

 

 

     b )   wydatki majątkowe w kwocie  5.029.352 zł  - załącznik  Nr 4 do niniejszej uchwały

 

 

§ 3. W budżecie tworzy się:

-        rezerwę ogólną w kwocie   98.300zł

-        rezerwy celowe na odprawy z tyt. przejścia na emeryturę  lub rentę w kwocie  130.746zł

 

 

§ 4. 1. Określa się wykaz inwestycji realizowanych przez gminę  w roku budżetowym oraz

            limity  wydatków  na wieloletnie programy  inwestycyjne   zgodnie z zał. Nr  5 do

             niniejszej uchwały

2. Określa się  wydatki na programy i projekty ze środków funduszy  strukturalnych

     i Funduszu Spójności – zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały .

 

 

§ 5. Ustala  się  deficyt budżetowy w kwocie 3.091.887 zł

Przychody i  rozchody związane z sfinansowaniem  deficytu przedstawia załącznik

Nr  8  do niniejszej uchwały

 

 

 

 

Str. 3

§ 6.Ustala się dochody w kwocie  115.200zł.  z tytułu wydawania zezwoleń na

 sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie 112.200zł   na realizację

 gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych , oraz

 wydatki na zwalczanie narkomanii w kwocie  3.000zł

 

 

§ 7. Określa się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego - Gminnego Zakładu

             Usług Wodnych i Melioracyjnych w Czarnkowie z siedzibą w Brzeźnie w tym :

             dotacja  przedmiotowa ustalona do kosztów zrzutu ścieków  ( do 1 m 3 ) 

             -załącznik  Nr  9 do niniejszej  uchwały.

 

 

§ 8. Określa się plany przychodów i wydatków funduszy celowych:

-        Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej -załącznik . Nr 10  do niniejszej  uchwały.

 

 

§ 9. 1. Ustala się wielkość dotacji przedmiotowej dla Rejonowych  Związków  Spółek

 

            Wodnych – jednostek  niezaliczonych do sektora finansów publicznych na cele

 

             publiczne związane z realizacją  zadań  gminy   w kwocie 50.000zł

 

      2. Ustala się  dotację  podmiotową  dla instytucji kultury w kwocie 212.954zł

 

 

§ 10. Ustala się dochody i wydatki  związane  z realizacją  zadań  z zakresu administracji 

            rządowej i innych  zadań  zleconych  jednostkom samorządu  terytorialnego

             ustawami             zgodnie z zał. Nr  11 do uchwały.

 

 

§ 11. 1. Upoważnia się Wójta Gminy  do:

1) zaciągania kredytów  i pożyczek  oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie

      występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu  do wysokości 300.000zł

2)      zaciągania długu  oraz do spłaty zobowiązań gminy do kwot wykazanych w budżecie

      na 2006r.

3)      zaciągania  samodzielnie  zobowiązań  do kwoty 350.000 zł

 

 

 

 

                                      Str. 4.

4)      dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu planowanych

       wydatków bieżących , w tym  wynagrodzeń  i pochodnych , z wyjątkiem  dotacji,

       między  rozdziałami i paragrafami w ramach  działu  klasyfikacji budżetowej.

 

 

5) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków bieżących z wyjątkiem

      wynagrodzeń,  pochodnych  od wynagrodzeń  kierownikom jednostek budżetowych .

 

 

§ 12. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych gminy zgodnie z zał. Nr  12

 

 

 

 

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy  Czarnków

 

 

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem  01.01.2006r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa  Wielkopolskiego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

do uchwały Rady Gminy Czarnków

 

Nr  XXXVI / 277/05

 

Z dnia 28 grudnia 2005r.

 

 

 

W sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok.

 

 

 

Wójt Gminy Czarnków  Zarządzeniem  Nr 201 /I / 2005r. z dnia 14 listopada  2005r.  ustalił projekt budżetu na 2006 rok. 

Dokonano autopoprawki  do projektu budżetu ,  która została  przedłożona  Radnym Gminy Czarnków oraz  szczegółowo  została omówiona  na posiedzeniu  Komisji  Rady Gminy Czarnków .

Autopoprawki do projektu budżetu dokonano  w wyniku uchwalenia  stawek podatków lokalnych , oraz  zakwalifikowania się     6 złożonych  projektów o do współfinansowanie  w ramach  Sektora  programu  Operacyjnego „ Restrukturyzacja  i modernizacja sektora  żywnościowego  oraz  rozwój  obszarów  wiejskich  2004-2006 priorytet  Zrównoważony  rozwój  obszarów  wiejskich , Działanie 2.3 „ Odnowa  wsi i zachowanie  i ochrona  dziedzictwa  kulturowego”. – uchwała  Nr 2388/2005 Zarządu  Województwa  Wielkopolskiego z dnia 9 grudnia 2005r. oraz  Pisma  z  Urzędu  Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  Departament  Rozwoju  Regionalnego  Nr  DW-II-1/3047/SPOROL/11,218,17,18,12, 19. Ponadto zgodnie z Pismem  Wojewody Wielkopolskiego  Nr  FB.I-6.3011-833/05  przeniesiono  na 2006rok kwotę 85.621zł  stanowiącą  cześć  dotacji z budżetu państwa  na realizację  projektu pn.  Budowa sieci  kanalizacyjnej  dla wsi Śmieszkowo  Nr  Z/2.30/III/3.1/80/04  w ramach  Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju  Regionalnego

Autopoprawka  dochodów  obejmuje   zwiększenie o kwotę 705.636zł, natomiast  wydatków  budżetowych   zwiększenie o kwotę   273.383zł .

Ww. autopoprawka  została przedstawiona  na Sesji Rady Gminy Czarnków .

 

 

            Do  dnia  uchwalenia budżetu  na 2006 rok  nie wpłynęły  zawiadomienia  o ostatecznych  kwotach  dotacji na zadania zlecone  i subwencji . Wobec powyższego  budżet  na 2006 rok  po uwzględnieniu autopoprawki  do projektu budżetu  został uchwalony  w kwotach – dochody budżetowe  18.922.118zł ,   natomiast wydatki w kwocie 22.014.005zł.

Przy  opracowaniu  budżetu  uwzględniono  wskaźniki określone  w Piśmie Ministra Finansów  Nr ST3-4820-46/2005r. tj.

·        Prognozowany  średnioroczny  wskaźnik cen towarów  i usług  kompensacyjnych w wysokości 101,5%,

·        Średnioroczny  wskaźnik  wzrostu  wynagrodzeń w państwowej  sferze  budżetowej  w wysokości 101,5%

·        Składki na Fundusz Pracy  w wysokości 2,45%podstawy  wymiaru.

Ponadto zachowano  relację deficytu budżetowego w stosunku do dochodów, w wysokości nie przekraczającej 20% - zgodnie z Pismem Ministra Finansów  Nr ST1-4800-538/2005/.

Udział  w podatku dochodowym  od osób fizycznych, oraz  wysokość subwencji  przyjęto do projektu budżetu   w wysokości określonej w Piśmie Ministra Finansów Nr ST3-4820-46/2005.

Wysokość dotacji na zadania zlecone oraz na dofinansowanie zadań własnych przyjęto zgodnie z Pismem Wojewody Wielkopolskiego  Nr FB.I-3.3010-78/05 oraz  Pismem  Krajowego Biura Wyborczego Delegatura  w Pile  Nr DPL 0301-2/06/05.

     

Przy ustalaniu wielkości dochodów z podatków lokalnych ; podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od środków transportowych , podatku od posiadania psów do  budżetu na  2006r. - uwzględniono stawki  podatkowe  ustalone  przez Radę Gminy Czarnków  na  2006r. następującymi uchwałami :

uchwałą Rady Gminy Czarnków  Nr XXXIV  / 259 / 05  z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie  stawek podatku od posiadania psów ,uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XXXIV / 260/ 05 z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości, uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XXXIV / 261/05 z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie podatku od  środków transportowych.

Podatek  leśny  przyjęto   w wielkości  wynikającej ze średniej ceny  sprzedaży drewna  uzyskana za III kw 2005r.  ogłoszona w Monitorze Polskim , oraz podatek  rolny z ceny skupu żyta     uzyskanej z III kw 2005roku .

Wielkość dochodów z mienia komunalnego w zakresie sprzedaży ustalono w oparciu o planowane sprzedaże , złożone wnioski o sprzedaż , rozłożone należności z tytułu nabycia nieruchomości na raty .

Dochody  z tytułu  dzierżawy gruntów,  najmu  ustalono do budżetu na  2006r. w oparciu o  zawarte umowy .

Dochody z tytułu wieczystego  użytkowania i zarządu  przyjęto wg stanu na dzień

31 października 2005r.

 

Przy opracowaniu  budżetu na  2006rok  zastosowano  klasyfikację  budżetową  obowiązującą od roku 2005  wprowadzoną  Rozporządzeniem  Ministra  Finansów  z dnia 20 września 2004r.w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów  i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych  ( Dz. U. Nr 209, poz. 2132 ze zmianami  )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCHODY BUDŻETOWE

 

 

 

 

 

 

 

Dotacje :

 

 

 

            Dotacje do   budżetu  na  2006rok  przyjęto ogółem  w wysokości  3.031.544zł :

 w tym :  zadania zlecone  2.473.490zł .

Poszczególne dotacje  ustalono w wielkościach  wnikających  z  Decyzji :

 Krajowego  Biura  Wyborczego  Delegatura Wojewódzka w Pile Nr DPL 0301-2/06/05.

   w kwocie   1.690 zł na zadania  związane z  prowadzeniem stałego rejestru  wyborców , 

Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3010-78/05 w   kwocie 2.875.753zł  w tym    zadania zlecone w kwocie  2.471.800zł

Poszczególne  dotacje na zadania zlecone   ustalono w wysokości  :

 

 

Dział  750 Rozdz.  75011   Urzędy  Wojewódzkie  w kwocie  73.900zł ,

Dział 754 Rozdz. 75414    Obrona cywilna  w kwocie  400 zł

Dział 852 rozdz. 85212 świadczenia rodzinne, zaliczka  alimentacyjna  oraz składki na ubezpieczenia emerytalne  i rentowe z ubezpieczenia  społecznego w kwocie 2.305.000zł

Dział 852 rozdz. 85213- składki  na ubezpieczenia  zdrowotne  opłacane  za osoby  pobierające  niektóre  świadczenia  z pomocy społecznej  oraz niektóre świadczenia  rodzinne w kwocie 12.500zł,

Dział 852 rozdz. 85214   Zasiłki  i pomoc  w naturze , oraz składki  na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  w kwocie   80.000zł ,

Poszczególne  dotacje na zadania  własne  ustalono w wysokości  :

Dział 852 rozdz. 85214  zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 238.000zł

Dział 852 rozdz. 85219 ośrodki pomocy społecznej w kwocie 142.300zł.

Dział 852 rozdz. 85295 pozostała działalność w kwocie 23.653zł

Subwencje :

 

           

            Subwencję ogólną   przyjęto  do  budżetu  na  2006r.  w wysokości  8.916.105 zł   zgodnie z Pismem Ministra Finansów Nr ST3-  4820-46/2005  w tym:

Rozdz. 75801 Część oświatowa  subwencji ogólnej  dla  jednostek  samorządu terytorialnego  w kwocie  5.766.310zł 

W rozdz. 75807 Część wyrównawcza  subwencji  ogólnej  dla gmin  w kwocie 3.149.795zł  w tym :

  kwota podstawowa w wysokości  2.066.356zł  i  kwota  uzupełniająca  1.083.439zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dochody własne  :

 

 

 

            Dochody własne  skalkulowano  do    budżetu na  2006r. w  wysokości   6.974.469 zł.

Dochody podatkowe  ustalono przy  zastosowaniu stawek określonych uchwałami Rady Gminy Czarnków na 2005 na XXIII Sesji  Rady Gminy Czarnków w dniu 29 listopada 2004r.

 

 

 

 

Dochody wg źródła przedstawia  poniższa  tabela .

 

 

 

L.p.

Wyszczególnienie

 

Projekt  budżetu na  2006r.

 

Budżet  na 2006rok

 

%

 

(  4  :  3 )

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

1.

 

Dotacje  celowe z budżetu  państwa oraz z Wojewódzkiego  Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i  dotacje  z gmin)

w tym :

zadania zlecone

2.915.423

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.473.490

3.031.544

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.473.490

 

103,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,0

 

2.

 

Subwencja ogólna

w tym :

część  wyrównawcza

część  oświatowa

część rekompensująca

 

 

8.916.105

 

 

3.149.795

5.766.310

8.916.105

 

 

 

3.149.795

 

5.766.310

 

100,0

 

 

 

100,0

 

100,0

 

3.

 

Dochody własne

 

 

6.384.954

6.974.469

 

109,2

 

 

 

Ogółem

 

18.216.482

 

18.922.118

 

103,9

 

 

 

           

 

 

             

 

Dochody  budżetowe  :

 

 

 

           

 

 

 

 

 

Dochody w działach przyjętych  w  budżecie  gminy  na 2006 rok  w porównaniu do  projektu budżetu  na 2006 rok  przedstawia poniższa tabela :

 

                                                                                                                                 (w zł )

 

 

Lp.

 

Dział

 

Wyszczególnienie

 

Projekt budżetu na 2006rok

 

Budżet na 2006 rok

 

%

 

( 5:4 )

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

1

010

Rolnictwo  i łowiectwo

29.200

799.928

2739,48

2

020

Leśnictwo

3.240

3.240

100,0

3.

600

Transport i łączność

10.000

10.000

100,0

4

700

Gospodarka  mieszkaniowa

920.352

920.352

100,0

5

710

Działalność usługowa

5.000

5.000

100,0

6

750

Administracja publiczna

94.520

94.520

100,0

7

751

Urzędy  naczelnych organów Władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1.690

1.690

100,0

8

754

Bezpieczeństwo publiczne  i ochrona przeciwpożarowa

400

400

100,0

9

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych  jednostek  nieposiadających  osobowości  prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

5.168.932

5.073.340

98,15

10

758

Różne  rozliczenia

8.921.105

8.921.105

100,0

11

801

Oświata i wychowanie

175.590

175.590

100,0

12

852

Pomoc społeczna

2.801.453

2.801.453

100,0

13

854

Edukacyjna opieka  wychowawcza

48.000

48.000

100,0

14

900

Gospodarka  komunalna i ochrona  środowiska

37.000

67.500

182,43

15

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

0

0

 

 

16

926

Kultura fizyczna i sport

0

0

 

 

 

 

 

 

Razem :

 

18.216.482

 

18.922.118

 

103,87

 

 Dochody  w poszczególnych  działach ustalono  w wysokości  :

 

 

 

Dział   010 Rolnictwo i łowiectwo

 

            Do budżetu na 2006rok ustalono dochody w kwocie 799.928 zł w tym  w :

 

Rozdz.  01010 dochody w kwocie 110.121zł - :jako planowane wpłaty mieszkańców wsi Śmieszkowo  na budowę sieci kanalizacyjnej w kwocie 24.500 zł, oraz zgodnie z Pismem  Wojewody Wielkopolskiego  Nr  FB.I-6.3011-833/05  zaplanowano  na 2006rok kwotę 85.621zł  stanowiącą  cześć  dotacji z budżetu państwa  na realizację  projektu pn.  Budowa sieci  kanalizacyjnej  dla wsi Śmieszkowo  Nr  Z/2.30/III/3.1/80/04  w ramach  Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju  Regionalnego. W rozdz. 01036 w § 6298 przyjęto  kwotę 685.107zł  jako  współfinansowanie  w ramach  Sektora  programu  Operacyjnego „ Restrukturyzacja  i modernizacja sektora  żywnościowego  oraz  rozwój  obszarów  wiejskich  2004-2006 priorytet  Zrównoważony  rozwój  obszarów  wiejskich, Działanie 2.3 „ Odnowa  wsi i zachowanie  i ochrona  dziedzictwa  kulturowego”. –zgodnie z  uchwałą  Nr 2388/2005 Zarządu  Województwa  Wielkopolskiego z dnia 9 grudnia 2005r. oraz  Pisma  z  Urzędu  Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  Departament  Rozwoju  Regionalnego  Nr  DW-II-1/3047/SPOROL/11,218,17,18,12, 19. 

W rozdz. 01095 ustalono dochody w § 0750 w  kwocie 4.700zł z tytułu dzierżawy gruntów rolniczych.

 

 

Dział  020 Leśnictwo .

 

            W rozdz. 02002 nadzór nad gospodarką leśną -zaplanowano dochody w kwocie 3.240 zł jako dochody z  dzierżawy  gruntów  na obwody łowieckie- wpłaty przez  Koła Łowickie.

 

 

 

Dział 600 Transport i łączność .

 

            Do  budżetu na 2006r. przyjęto dochody w kwocie 10.000zł – opłata za zajęcie pasa drogowego.

 

 

Dział 700 Gospodarka  mieszkaniowa .

 

            Do budżetu na 2006r.   przyjęto dochody w kwocie  920.352zł  w tym :

 

W rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej   dochody przyjęto w wysokości 150.405zł  w tym :

 

            czynsze  za lokale mieszkalne oraz  przynależne budynki gospodarcze  w kwocie 130.700 zł

 

            wpływy z tytułu dostarczania  energii cieplnej i w kwocie 18.855zł

 

            pozostałe odsetki w kwocie 850zł, 

 

W rozdz. 70005 Gospodarka  gruntami i nieruchomościami -  ustalono dochody  w wysokości 769.947zł  w tym  :

·        wpływy z opłat za zarząd   i  wieczyste użytkowanie    w kwocie  8.351zł  w tym :

    wieczyste  użytkowanie  osoby prawne  i osoby fizyczne w  kwocie 7.470zł ,

 

zarząd – grunty  w kwocie     881  zł

 

·                           dochody  z  najmu i dzierżawy  składników  majątkowych stanowiących mienie

 

 komunalne gminy Czarnków  w kwocie  69.000zł  z czego

 

przypada na :

 

czynsze  za lokale  użytkowe  w kwocie   47.921 zł,

 

wpływy  z usług  do  budżetu  przyjęto w kwocie 21.079zł -   za  dostarczanie  energii cieplnej

 

·                               Wpływy z odpłatnego nabycia   prawa  własności  w kwocie  658.146zł  w tym :

 

1.      grunty - działki budowlane w kwocie  434.648zł  w tym :

działka  Nr.90 /1  Huta -  kwota  8.000 zł ( negocjacje),

 

działka Nr 86/4 Huta – kwota 9.000zł,

 

działka Nr 520 Huta  - kwota 4.400zł,

 

działka Nr 521 Huta  - kwota 4.500zł,

 

działka Nr 260/12 Walkowice  - kwota 21.291zł,

 

działka Nr 204/3 Sarbia  - kwota 6.565zł,

 

działka Nr 49/5 Gajewo – kwota 6.365zł,

 

działka Nr 1121/1Gajewo – kwota 1.214zł,

 

działka Nr 305/3 Komorzewo – kwota 7.055zł,

 

działka Nr 603/5 Jedrzejewo – kwota 3.122 zł,

 

działka Nr 36 Białężyn – kwota 123.000zł,

 

działka Nr 371/4 Kuźnica Czarnkowska- kwota  37.039zł,

 

działka Nr 74/3 Zofiowo- kwota 3.356zł,

 

działka Nr 74/4i5 Zofiowo- kwota 7.259zł,

 

działka Nr 185/3 Góra – kwota 59zł,

 

działka Nr 1163 Romanowo Dolne – kwota 21.000zł,

 

działka Nr 284 Kuźnica Czarnkowska  - kwota 50.000zł,

 

działka Nr 286 Kuźnica Czarnkowska – kwota 50.000zł,

 

działka Nr 451/1 Kuźnica Czarnkowska – kwota 50.000zł,

 

działka Nr 300/3 Sarbka – kwota 3.000zł,

 

działka Nr 36 Huta – kwota 3.960zł,

 

działka Nr 172/7 Gębice – kwota 8.963zł,

 

działka Nr 765/u Jędrzejewo – kwota 1.500zł,

 

działka Nr 276/1 Walkowice – kwota 4.000zł

 

 

 

2. Planowaną sprzedaż budynków i lokali ustalono w kwocie  208.868zł w tym   :

 

lokale  w Jędrzejewie  Piaski 43 w kwocie 32.046zł,

 

lokale Jędrzejewo  37  w kwocie 39.625 zł,

 

lokale w Czarnkowie stanowiące mienie gminy Czarnków w kwocie 55.175zł,

 

lokale w Hucie w kwocie 15.393zł,

 

nieruchomość zabudowana w Komorzewie  Dz. Nr 305/4 w kwocie 4.629 zł,

 

nieruchomość  zabudowana Jędrzejewo nr 50  w kwocie 22.000zł,

 

nieruchomość zabudowana Bukowiec Nr 18 w kwocie 15.000zł,

 

nieruchomość zabudowana Sarbka 42 w kwocie 25.000zł,

 

3. Wpłaty z tytułu sprzedaży w latach ubiegłych na raty w kwocie 14.630zł

 

 

 

Dział 710 Działalność usługowa

            W rozdz. 71035  zaplanowano dochody w kwocie 5.000zł. z wpływu z opłat za miejsca na cmentarzach  komunalnych oraz opłata za  korzystanie z domów przedpogrzebowych.

 

 

Dział 750  Administracja  publiczna

 

 

            Do   budżetu na  2006r. ustalono  dochody  w kwocie  94.520zł  w tym :

 

 w rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie zaplanowano dochody w kwocie 75.100zł w tym :dotacja na zadania zlecone w kwocie 73.900zł, oraz dochody  w § 2360 w kwocie 1.200 zł ( 5 % od kwoty 24.000zł)

 w rozdz. 75023  ustalono dochody w kwocie 19.420zł z czego w w § 0970  ustalono dochody z  Powiatowego Urzędu Pracy jako refundację wydatków związanych z planowanym zatrudnieniem  na pracach interwencyjnych  w kwocie 5.120zł, oraz w § 0830 ustalono dochody  z tytułu usług  w kwocie 12.000zł i w § 0920 w kwocie 2.300zł.

 

 

Dział  751  Urzędy  naczelnych organów  władzy  państwowej, kontroli  i

                                   ochrony prawa  oraz sądownictwa 

 

 

 

            Do  budżetu na  2006r.  ustalono dotację w kwocie 1.690zł zgodnie z  Pismem Krajowego Biura  Wyborczego  Delegatura  w Pile  Nr DPL.0301-2/06/05

 

 

 

Dział  754 Bezpieczeństwo  publiczne i ochrona  przeciwpożarowa

 

 

            W rozdz. 75414  obrona cywilna  -  do  budżetu  na  2006r.  przyjęto dotację  na zadania zlecone  kwocie 400zł zgodnie z Pismem  Wojewody Wielkopolskiego  Nr FB.I-3.3010-78/05.

 

 

 

Dział 756 Dochody od osób  prawnych, od osób  fizycznych i od innych jednostek  nie

 

 posiadających osobowości  prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 

 

 

 

            Do budżetu  na 2006r. dochody ustalono w kwocie  5.073.340zł.

W poszczególnych rozdziałach  dochody ustalono  :

Rozdz. 75601 w § 0350 – dochody ustalono w kwocie 8.500 zł .  Dochody ustalono w wysokości  niższej  jak planowano na 2005r, oraz w § 0910 kwotę 100zł.

W rozdz. 75615  ustalono dochody w kwocie 1.587.510zł ustalono:

 

 

§ 0310 podatek  od nieruchomości – do budżetu na 2006r.  dochody ustalono  w kwocie 1.242.193 zł. Do ustalenia  dochodów do  budżetu  na 2006r.  przyjęto powierzchnie użytkowe  wykazane w informacjach wg stanu na 31 października  2005r, dokonane zmiany ,  stawki podatku ustalone przez Radę Gminy Czarnków  uchwałą  Nr XXXIV / 260/05 z dnia  24 listopada 2005r.

 

 

§ 0320  podatek  rolny – do projektu  budżetu na  2006r. wysokość dochodów  w kwocie  84.473zł  ustalono  :

przyjęto stawkę podatku rolnego od  1 hektara przeliczeniowego  ustaloną  przez Radę Gminy Czarnków. Na  2006 rok  przyjęto cenę skupu żyta  uzyskana z III kw 2005r. 

            Ponadto przy  ustaleniu dochodów do  budżetu na 2006r.  z podatku rolnego  uwzględniono wielkość ulg ustawowych  wynikających z Decyzji  obejmujących rok 2006.

 

 

§ 0330 – podatek leśny – dochody do  budżetu na 2006rok w kwocie 256.598zł  ustalono  w oparciu o cenę drewna  uzyskaną przez nadleśnictwa  za pierwsze trzy kwartały roku 2005 ogłoszoną w Monitorze Polskim Nr  62, poz. 868.

 

 

 

§ 0340 podatek od środków transportowych   ustalony   do  budżetu w kwocie 2.980zł  obliczono w oparciu  o stan  pojazdów wynikający z ewidencji Urzędu Gminy na dzień 31 października 2004r.,  oraz stawki  podatku  od środków transportowych uchwalone   przez Radę Gminy Czarnków uchwałą Nr XXXIV/ 261/05 z dnia 24 listopada 2005r.

 

 

§ 0910 odsetki  od nieterminowych wpłat z tytułu  podatków i opłat  przyjęto do  budżetu w kwocie 1.266zł.  Do ustalenia  w/w kwoty dochodów  uwzględniono stan  należności  budżetowych  w zakresie podatku od nieruchomości , podatku rolnego , oraz podatku od środków transportowych.

 

 

W rozdz. 75616  ustalono dochody w kwocie 1.281.922zł zgodnie z  obowiązującą klasyfikacją 

od 01 stycznia 2005r. w poszczególnych  paragrafach ustalono:

 

 

§0310 podatek  od nieruchomości – do budżetu na 2006r.  dochody ustalono  w kwocie 817.121zł. Do ustalenia  dochodów do  budżetu  na 2006r.  przyjęto powierzchnie użytkowe  wykazane w informacjach wg stanu na 31października 2005r,  stawki podatku ustalone przez Radę Gminy Czarnków  uchwałą  Nr Xxxiv /260/05 z dnia 24 listopada 2005r.

 

Przy ustaleniu dochodów  do  budżetu na 2006rok – grunty  pod budynkami sklasyfikowane  wg klasy  gruntów , w  2005r. zgodnie z ustawą zostały  oznaczone jako grunty „ B ”. 

 

 

§ 0320  podatek  rolny – do  budżetu na  2006r. wysokość dochodów  w kwocie 241.678zł  ustalono  :

przyjęto stawkę podatku rolnego od  1 hektara przeliczeniowego  ustaloną  przez Radę Gminy Czarnków . Na  2006 rok  przyjęto cenę skupu żyta  uzyskana z III kw 2005r

            Ponadto przy  ustaleniu dochodów do  budżetu na 2006r.  z podatku rolnego  uwzględniono wielkość ulg ustawowych  wynikających z Decyzji  obejmujących  2006rok.

 

 

§ 0330 – podatek leśny – dochody do budżetu na  2006rok w kwocie  12.579zł  ustalono  w oparciu o cenę drewna  uzyskaną przez nadleśnictwa  za pierwsze trzy kwartały roku 2005  ogłoszoną w Monitorze Polskim Nr  62, poz. 868.

 

 

 

§ 0340 podatek od środków transportowych   ustalony   do  budżetu w kwocie 95.200zł  obliczono w oparciu  o stan  pojazdów wynikający z ewidencji Urzędu Gminy na dzień 31 października 2005r. oraz stawki  podatku  od środków transportowych uchwalone   przez Radę Gminy Czarnków uchwałą Nr XXXIV / 261/05 z dnia 24 listopada 2005r.

 

 

§ 0360 podatek od spadków i darowizn – do  budżetu na  2006r.  przyjęto dochody w wysokości 15.000zł .  Dochody  na 2006r. zaplanowano w wysokości planowanych dochodów na 2005r.

 

 

§ 0370 podatek od posiadania psów – do budżetu na 2006r. przyjęto dochody w kwocie  6.944zł.  Do ustalenia  w/w kwoty przyjęto  stawkę podatku od posiadania psów  uchwaloną  uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XXXIV/ 259/05 z dnia 24 listopada 2005r.

 

 

§  0450 wpływy  z opłaty  administracyjnej  za czynności  urzędowe  przyjęto w kwocie 2.000zł tj. w niższej wysokości niż zaplanowano dochody na 2005r.

 

 

§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych   do budżetu zaplanowano dochody w wysokości 83.000zł.

 

 

§ 0910 odsetki  od nieterminowych wpłat z tytułu  podatków i opłat  przyjęto do  budżetu w kwocie 8.400zł.  Do ustalenia  w/w kwoty dochodów  uwzględniono stan  należności  budżetowych  w zakresie podatku od nieruchomości , podatku rolnego , oraz podatku od środków transportowych.

 

 

W rozdz. 75618  do  budżetu na  2006r. przyjęto kwotę 211.100zł w tym :

 

 

§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej ustalono w wysokości 15.500zł i w  wyższej wysokości jak zaplanowano dochody na  2005r.,

 

 

§ 0460 wpływy  z opłaty  eksploatacyjnej  do   budżetu ustalono w kwocie 71.900zł.

Dochody do budżetu na  2006r. ustalono w niższej wysokości jak na 2005rok

§ 0480 wpływy z opłat  za zezwolenie  na sprzedaż  alkoholu  przyjęto w kwocie 115.200zł.

 

 

§ 0490 wpływy  z innych  lokalnych  opłat  pobieranych  przez jednostki  samorządu  na podstawie  odrębnych  ustaw  zaplanowano  w kwocie 8.000 zł jako planowane dochody z tytułu   specyfikacji Istotnych  Warunków  Zamówień Publicznych (art. 42 pkt.2  ustawy z dnia 09.02.2004r. – Prawo Zamówień Publicznych Dz. U. Nr 19 poz. 177 ),

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – zaplanowano dochody w kwocie 500zł.

W rozdz. 75621  do budżetu  ustalono dochody w kwocie 1.978.208zł  w tym :

 

 

§ 0010 podatek dochodowy  od osób  fizycznych ustalono w kwocie 1.962.208zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3-4820-46/2005 , oraz w

§ 0020 podatek dochodowy  od osób prawnych  ustalono w kwocie 16.000zł.

Dochody  podatkowe oraz  opłaty  ustalone  do   budżetu

na  2006r. w porównaniu  do projektu  budżetu na 2006 rok przedstawia  poniższa tabela

           

L .p

 

Wyszczególnienie

 

Projekt budżet na 2006rok

 

Budżet na 2006r.

 

%

 

( 4  : 3  )

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

1

Podatek  rolny

349.249

326.151

93,39

2.

Podatek od nieruchomości

2.131.808

2.059.314

96,60

3.

Podatek leśny

269.177

269.177

100

4.

Podatek od środków transportowych

98.180

98.180

100,0

5.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

1.962.208

1.962.208

100,0

6.

Udział w podatku od osób prawnych

16.000

16.000

100,0

7.

Podatek od spadków i darowizn

15.000

15.000

100,0

8.

Wpływy z opłaty skarbowej

15.500

15.500

100,0

9.

Podatek od  czynności cywilnoprawnych

83.000

83.000

100,0

10.

Podatek od posiadania  psów

6.944

6.944

100,0

11.

Podatek opłacany w formie  karty podatkowej

8.500

8.500

100,0

12.

Opłata eksploatacyjna

71.900

71.900

100,0

13.

 

Wpływy z opłat  za zezwolenie  na sprzedaż alkoholu

 

115.200

 

115.200

 

100,0

 

14.

 

Odsetki  od nieterminowych wpłat  z tytułu  podatków  i opłat.

 

10.266

 

10.266

 

100,0

 

15

 

Wpływy z  innych opłat lokalnych  pobieranych przez  jednostki  samorządu  terytorialnego na podstawie odrębnych  ustaw

 

8.000

 

8.000

 

100,0

 

16

 

Wpływy  z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe

 

2.000

 

2.000

 

100,0

 

 

 

Ogółem

 

5.162.932

 

5.067.340

 

98,15

 

 

 

 

 

Podstawowe dochody podatkowe (podatek rolny , podatek leśny , podatek od nieruchomości)zaplanowane w  budżetu na 2006r. w porównaniu na należności wykazanych  za pierwsze półrocze 2005r.  przedstawia  poniższa tabela   -

 

 

Wyszczególnienie

 

Plan na dzień 30.06.2005r.

 

Należności

 

po uwzględnieniu  dokonanych przypisów i odpisów  na 2005r. 

 

 

 

 Budżetu na   2006r.

 

Stanowi

 

%

 

kolumna

 

( 4:3)

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

Podatek rolny § 0320

474.669

520.477

326.151

62,66

Podatek od nieruchomości § 0310

1.877.451

1.941.651

2.059.314

106,06

Podatek od środków transportowych  §0340

91.397

105.313

98.180

93,23

Podatek leśny § 0330

242.533

247.185

269.177

108,89

 

 

            Jak wynika z powyższej tabeli  zaplanowane dochody  podatkowe na 2006r.  nie są przeszacowane i  realne do wykonania.

 

 

 

Dział 758 Różne rozliczenia

 

 

            Do  budżetu  ustalono dochody w kwocie 8.921.105zł .

W poszczególnych   rozdz. ustalono dochody ;

Rozdz. 75801 Część oświatowa  subwencji ogólnej  dla  jednostek  samorządu terytorialnego  w kwocie  5.766.310zł  zgodnie z Pismem Ministra Finansów Nr  ST3-4820-46/2005

W rozdz. 75807 Część wyrównawcza  subwencji  ogólnej  dla gmin  w kwocie 3.149.795zł  zgodnie z Pismem  Ministra Finansów, Nr  ST3-4820-46/2005 z czego  kwota podstawowa wynosi 2.066.356zł  i  kwota  uzupełniająca  1.083.439zł.

 

 

Dział  801 Oświata i wychowanie

 

 

Do budżetu na 2006r.  ustalono dochody w kwocie 175.590zł .

W poszczególnych rozdz. zaplanowano dochody :

w rozdz. 80104 przedszkola - do budżetu na 2006rok ustalono  dochody w kwocie 160.590zł  jako wpłaty rodziców , oraz  dotacja zgodnie z zawartym  Porozumieniem z gminą Wieleń  w kwocie 3.480zł .

W rozdz. 80113 w kwocie 15.000zł  zaplanowano   dochody z tytułu   przewozu  dzieci z  Zielonowa gm. Wieleń  do szkoły w Jędrzejewie .

 

 

Dział  852  Pomoc społeczna 

 

 

Do  budżetu na 2006r.   ustalono dochody w kwocie  2.801.453zł . Ustalone dochody stanowią dotacje na zadania zlecone i na zadania własne, które  przyjęto do  budżetu na 2006r.w wielkościach określonych przez Wojewodę Wielkopolskiego  Pismem  Nr FB.I-3.3010-78/05.

 W budżecie  na  2006r.  nie zaplanowano  dochodów  z odpłatnych  usług opiekuńczych , ponieważ w 2005r. na terenie  gminy Czarnków  żadna z osób  nie   korzystała  z usług opiekuńczych.

 

 

Dział 854 Edukacyjna  opieka  wychowawcza

 

 

            Do  budżetu na  2006r.  ustalono dochody w kwocie 48.000zł, które stanowią  planowane dochody z usług w świetlicach  szkolnych .

 

 

 

Dział 900 gospodarka  komunalna  i ochrona  środowiska 

 

 

            Do budżetu na  2006r. przyjęto dochody w kwocie 67.500zł. W poszczególnych rozdz. dochody ustalono :

 

 

W rozdz. 90001   ustalono dochody  w kwocie 65.000zł w tym :

§ 2310   dotacje  celowe  otrzymane  z gminy  na zadania  bieżące realizowane  na podstawie

porozumień  miedzy  jednostkami  samorządu terytorialnego w kwocie 65.000zł. obejmującej 

dotację przedmiotową  dla zakładu budżetowego z  gminy  Lubasz w kwocie 35.000zł ( brutto),

 gmina Ryczywół  w kwocie 30.000zł ( brutto) .

 W  załącznik Nr 9 do uchwały Rady Gminy Czarnków  Nr XXXVI / 277/05 z dnia  28 grudnia

2005r. sprawie  uchwalenia budżetu na 2006rok- Zestawienie przychodów  i wydatków 

Gminnego  Zakładu  Usług Wodnych i Melioracyjnych wykazana kwota 72.297zł  stanowi 

kwotę dotacji netto natomiast  w załączniku Nr 2 do ww. uchwały – wydatki budżetowe w

Dziale 900 rozdz. 90001 § 2650  przyjęto  wielkość dotacji  77.359 zł tj. brutto .

 

 

 

 

W rozdz. 90020 zaplanowano dochody w kwocie  2.500zł  jako  wpłaty opłaty produktowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYDATKI BUDŻETOWE:

 

 

 

 

 

            Ustalone wydatki do budżetu na   2006r. w porównaniu do projektu budżetu na 2006 rok  w/g   rodzaju  przedstawia  poniższe zestawienie  :

 

 

 

 

 

L.p

 

Wyszczególnienie

Projekt budżetu na 2006rok

 

Budżet na 2006 rok

 

%

 

( 4   : 3 )

 

Stanowi  % w ogółem wydatkach

 

budżecie

 

2006 rok

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

1.

 

Wydatki majątkowe

 

4.876.431,00

 

5.029.352,0

 

103,14

 

22,85

 

2

 

Wydatki bieżące`

 

w tym :

 

16.864.191,00

 

16.984.653,0

 

100,71

 

77,15

 

 

 

Wynagrodzenia

7.393.407,00

7.397.407,0

100,0

33,60

.

Pochodne od wynagrodzeń

1.485.991,00

1.485.991,0

100,0

6,75

.

Dotacje

367.389,00

388.313,0

105,70

1,76

.

Pozostałe wydatki

7.617.404,00

7.712.942,0

101,25

35,04

 

 

Ogółem

 

21.740.622,00

 

22.014.005

 

101,26

 

X

 

 

 

 

 

            Wydatki majątkowe przyjęte do  budżetu na 2006rok w porównaniu do projektu budżetu na 2006rok stanowią  103,14%.

 

 

 

 

            Wydatki majątkowe przyjęte do  budżetu stanowią 22, 85 %  ogółem wydatków, natomiast wydatki bieżące stanowią 77,15% .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poniższe zestawienie przedstawia zaplanowane wydatki

w   budżecie  na 2006r  w porównaniu

do projektu budżetu na 2006r.

            ( w zł)

Lp.

 

Dział

 

Wyszczególnienie

 

Projekt budżetu

 

na  2006r.

 

Budżet na 2006 rok

 

%

 

( 5:4 )

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

1

010

Rolnictwo  i łowiectwo

1.250.516

1.524.280

121,89

2

020

Leśnictwo

8.000

8.000

100,0

3

600

Transport i łączność

1.078.000

1.078.000

100,0

4

700

Gospodarka  mieszkaniowa

421.300

521.300

123,74

5

710

Działalność usługowa

121.000

121.000

100,0

6

750

Administracja publiczna

2.485.271

2.485.271

100,0

7

751

Urzędy  naczelnych  organów władzy państwowej, kontroli  i ochrony prawa oraz sądownictwa

1.690

1.690

100,0

8

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa

99.200

99.200

100,0

9

756

Dochody od osób  prawnych, od osób  fizycznych i od innych  jednostek  nieposiadających  osobowości  prawnej  oraz wydatki związane z ich poborem

85.700

85.700

100,0

10

757

Obsługa  długu  publicznego

150.000

150.000

100,0

11

758

Różne  rozliczenia

98.300

98.300

100,0

12

801

Oświata i wychowanie

10.217.271

10.217.271

100,0

13

851

Ochrona  zdrowia

115.200

115.200

100,0

14

852

Pomoc społeczna

3.203.456

3.203.456

100,0

15

854

Edukacyjna opieka  wychowawcza

420.829

420.829

100,0

16

900

Gospodarka  komunalna i ochrona  środowiska

1.412.435

1.312.054

92,89

17

921

Kultura  i ochrona  dziedzictwa narodowego

393.054

393.054

100,0

18

926

Kultura fizyczna i sport

179.400

179.400

100,0

 

 

 

 

Razem :

 

21.740.622

 

22.014.005

 

101,25

 

 

 

 

 

W   budżecie   na 2006r.  w poszczególnych działach  wydatki  ustalono :

 

 

  

 

Dział  010 Rolnictwo i łowiectwo .

 

 

 

        

            W dziale 010 do budżetu na  2006r.   ustalono wydatki w kwocie 1.524.280zł , które stanowią   6,92 % ogółu  wydatków .

W poszczególnych  rozdziałach  przyjęto  do realizacji zadania :

 

 

W rozdz. 01008 melioracje  wodne –do budżetu  ustalono wydatki w kwocie 80.000zł z czego przypada na :

§ 2630  kwota 50.000 zł  stanowi dotację przedmiotową  dla jednostek  niezaliczanych do sektora  finansów publicznych przeznaczoną  na realizację zadań  w zakresie  konserwacji   urządzeń  melioracyjnych wykonywanych przez rejonowe  Związki Spółek Wodnych . Szczegółowy podział  kwoty dotacji nastąpi  zgodnie z ustalonymi zasadami przez Radę Gminy Czarnków .

§ 4270 zakup usług  remontowych  w  budżecie  ustalono  kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na remont urządzeń  melioracyjnych  na gruntach  mienia komunalnego gminy Czarnków .

 

 

W rozdz. 01010  budżetu  ustalono wydatki w kwocie 362.966 zł  z czego  przypada na :

§ 4270 zakup usług remontowych w kwocie 17.000zł , § 6050  wydatki inwestycyjne  jednostek  budżetowych  kwota 260.345 zł.

Zgodnie z limitami wydatków na  wieloletnie programy inwestycyjne na 2006r. zaplanowano do realizacji zadania :

Program : Zabezpieczenie mieszkańców gminy w podstawowe czynniki medialne

Cel programu : zaspokojenie zbiorowych potrzeb i ochrona środowiska

 

Zadania :

 

1.      Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Śmieszkowie ,

 

2.      Dokumentację techniczną na sieć  kanalizacji  sanitarnej we wsiach  Sarbia – Sarbka,  Białężyn

 

3.      Budowa sieci  wodociągowej Jędrzejewo – Jesionowo

 

 

 

W rozdz. 01030 izby rolnicze -zaplanowano  wydatki w kwocie 6.523zł  co stanowi 2% zaplanowanych dochodów z podatku rolnego .

 

 

W rozdz. 01036 restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich zaplanowano wydatki w kwocie 1.064.791zł  z czego  przypada na  § 6058  kwota 685.107zł  , oraz § 6059 kwota 379.684zł. zgodnie z  limitami na wieloletnie programy inwestycyjne 

 

 

W rozdz. 01095  pozostała działalność  do budżetu  ustalono  kwotę 10.000zł  w § 4300  na konkurs  pn. „Piękna wieś ” kwotę 8.000zł , oraz zakup  materiałów i wyposażenia w kwocie 2.000zł .

 

 

 

 

 

 

Dział 020  Leśnictwo .

 

 

 

 

 

             W budżecie na 2006r. ustalono wydatki w kwocie 8.000 zł  co stanowi  0,04 %  ogółu wydatków  budżetowych .  Ustalone  wydatki w   budżecie  na 2006r. obejmują  zadania : uzupełnienie  drzewostanu , oraz  na zabiegi pielęgnacyjne  w lasach .

 

 

 

Dział 600  Transport i łączność  .

 

 

 

 

 

             W  budżecie   na 2006r.  ustalono  kwotę 1.078.000zł , która stanowi 4,90%  ogółem  wydatków . W ustalonej kwocie  przyjęto  do realizacji  zadania :

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8.000zł na zakup żużla , oraz materiałów

niezbędnych do  utrzymania dróg w okresie zimowym tj. piasek , sól )

§ 4270 zakup  usług remontowych  - do  budżetu na 2006r.  przyjęto kwotę 90.000zł na 

remonty  bieżące dróg gminnych tj. żużlowanie , równanie  itp.

§ 4300 zakup  usług pozostałych – do budżetu na 2006r.  przyjęto kwotę  30.000 zł  na  

usługi związane z  ustawieniem znaków drogowych , odśnieżaniem itp.

§ 6058  wydatki inwestycyjne  jednostek  budżetowych  zgodnie z wieloletnim programem

inwestycyjnym zaplanowano  wydatki w kwocie  712.500 zł, oraz w § 6059 w kwocie 237.500zł  na zadania  pn. zmiana nawierzchni  dróg  gminnych .

 

 

Dział 700 Gospodarka  mieszkaniowa .

 

 

 

            W  budżecie  na  2006rok  ustalono wydatki w kwocie  521.300zł  co stanowi  2,37 %  ogółu wydatków.

 W rozdz. 70004  Różne  jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej  do  budżecie na  2006r.  ustalono wydatki w kwocie  289.800 zł  na wydatki związane z  utrzymaniem  budynków mieszkalnych -  gminnych.

§  4170 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6.000zł,

§ 4210 zakup materiałów  i wyposażenia  w   budżecie  ustalono wydatki w kwocie 36.000zł na zakup opału ,

§  4260 zakup energii  w  budżecie  na 2006r. ustalono wydatki w kwocie  17.200 zł  na energię związaną z oświetleniem klatek schodowych, oraz  terenu przed budynkami , wody i gazu.

§ 4270 zakup usług remontowych  do  budżetu ustalono wydatki w kwocie 120.600zł   na wykonanie remontów w budynkach gminnych. Główną poz. stanowią remonty  dachów.

§ 4300 zakup  usług pozostałych – do  budżetu na  2006r., przyjęto  kwotę 108.000 zł   na wywóz nieczystości stałych , płynnych , usługi kominiarskie  itp.

§ 4430 różne opłaty i składki – do budżetu na  2006r.  zaplanowano wydatki w kwocie 2.000zł z przeznaczeniem na  ubezpieczenia majątkowe   budynków  gminnych i inne  opłaty.

W rozdz. 70005 gospodarka  gruntami i  nieruchomościami  - w   budżecie na 2006r. zaplanowano wydatki w kwocie 231.500zł z przeznaczeniem na :

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – zaplanowano wydatki w kwocie 28.000zł z przeznaczeniem na zakup  tabliczek z nazewnictwem ulic, oraz zakup opału do budynków gminnych stanowiące lokale użytkowe.

§ 4270 zakup usług remontowych – zaplanowano wydatki w kwocie 20.000zł na remonty lokali użytkowych.

§ 4300 zakup  usług  pozostałych –zaplanowano wydatki w kwocie 159.000zł  z przeznaczeniem na zadania :

            usługi kominiarskie, wywóz nieczystości z lokali użytkowych , wydatki  związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży itp.

§ 4430  różne  opłaty  i składki -  do budżetu ustalono wydatki w kwocie 1.500zł,

§ 4480 podatek od nieruchomości – zaplanowane wydatki w kwocie 18.000zł  stanowią podatek od nieruchomości nie wydzierżawionych z mienia  komunalnego.

§ 6060  odpłatne przyjęcie gruntów na mienie komunalne gminy Czarnków w budżecie  ustalono w kwocie  5.000zł.z przeznaczeniem  na  odpłatne przejęcie gruntów na mienie komunalne  w przypadku  budowy  obwodnicy  miasta Czarnków , która  ma częściowo przebiegać w granicy gminy Czarnków.

 

 

Dział  710  Działalność  usługowa  .

 

 

 

            W rozdz. 71004 plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano wydatki w kwocie 60.000zł –  opracowanie  planu dla jednej wsi.

 

W rozdz. 71035 cmentarze - zaplanowano wydatki w kwocie 61.000zł  w tym na : bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych – wywóz nieczystości , energia oraz

 

w § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  zaplanowano wydatki w kwocie 30.000zł zgodnie z limitami na wieloletnie programy inwestycyjne na zadanie pn. wymianę pokrycia dachowego oraz rozbudowę domu  przedpogrzebowego w Sarbce.

 

 

 

Dział  750 Administracja publiczna .

 

 

 

W   budżecie  na  2006r. zaplanowano  wydatki w kwocie 2.485.271zł , które stanowią 11,29% ogółu wydatków .

 

W poszczególnych rozdziałach ustalono wydatki :

 

W rozdz. 75011 „Urzędy wojewódzkie ” zaplanowano wydatki  na  3, 7 etatu – zadania zlecone  w kwocie  143.122zł . Ustalona dotacja  na zadania zlecone  wynosi 73.900zł , pozostałą kwotę 69.222zł zaplanowano ze środków własnych .

Przy ustaleniu  wydatków  przyjęto  planowany wzrost wynagrodzeń  101,5 % , dodatkowe  roczne wynagrodzenie , które ustalono w oparciu o planowane  wykonanie wynagrodzeń osobowych za 2005rok. Pochodne od wynagrodzeń ustalono  w odniesieniu do  planowanych wynagrodzeń  osobowych  oraz dodatkowego  wynagrodzenia rocznego. Natomiast  wydatki rzeczowe ustalono  w wielkości zabezpieczającej  niezbędne potrzeby.

Odpis na  zakładowy fundusz świadczeń  socjalny ustalono  przyjmując podstawę  planowane wynagrodzenie w kwocie 2.007zł  co stanowi odpis podstawowy (37,5%.) w kwocie 752,63zł.

W I kwartale  2006r.  po ogłoszeniu podstawy naliczenia odpisu  na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zostanie dokonana korekta.

 

 

W rozdz. 75022 „Rady  gmin ” zaplanowano wydatki w kwocie  78.314zł. Z czego przypada na  :

§ 3030 różne  wydatki  na rzecz osób  fizycznych  zaplanowane wydatki w kwocie 72.814zł, zgodnie z następującym wyliczeniem :

planowana liczba Sesji Rady Gminy  11,

planowana liczba posiedzeń ; komisja rewizyjna  - liczba posiedzeń 3, komisja  społeczna   - liczba posiedzeń  11 , komisja  budżetu , rozwoju gospodarczego , ochrony środowiska i rolnictwa  liczba posiedzeń 11.

Podstawę obliczenia wysokości diet przyjęto  kwotę 899,10zł tj.  minimalne wynagrodzenie  obowiązujące od dnia 01 stycznia 2006r. Rozporządzenie  Rady Ministrów z dnia 13 września 20005r.  w sprawie  wysokości minimalnego  wynagrodzenia za pracę w 2006r.(Dz. U. nr 177, poz. 1469). 

Ponadto  w/w paragrafie zabezpieczono wydatki na dietę dla  Przewodniczącego Rady Gminy .

Pozostałe wydatki zaplanowane w § 4210, 4300  w łącznej kwocie 5.500 zł stanowią wydatki  rzeczowe dotyczące  Rady Gminy .

Po zatwierdzeniu „planu  pracy” Komisji  Stałych  Rady Gminy Czarnków,  w/w poz.  zostaną urealnione.

W rozdz. 75023 Urzędy  gmin zaplanowano wydatki w kwocie  2.252.835zł

W poszczególnych  paragrafach zaplanowano :

 

 

§ 3020 nagrody i wydatki  osobowe  nie zaliczane  do wynagrodzeń  zaplanowano w kwocie 3.350zł na ekwiwalenty  za korzystanie z odzieży własnej przez pracowników  Urzędu Gminy , oraz  pracowników zatrudnionych na robotach publicznych .

§ 4010 wynagrodzenia  osobowe  pracowników  kwota 1.329.046zł . Przy ustalaniu  wydatków  uwzględniono wzrost wynagrodzeń o 1,5% ,    zatrudnienie  osób na pracach interwencyjnych   średni stan na  2006r. w ilości 5 osób. Ponadto uwzględniono zmianę w 2006r.  wysokości  dodatku za lata pracy , oraz dla  4 osób nagrody jubileuszowe  przypadające  na  2006r. , oraz zwiększenie zatrudnienia o 1 etat .

§ 4040  dodatkowe  wynagrodzenie roczne  kwota 74.535zł . Przy ustaleniu  uwzględniono  planowane  wykonanie wynagrodzeń osobowych za 2005rok ( po wyłączeniu  z podstawy  wynagrodzeń Wójta Gminy , Z-cy Wójta ,Sekretarza., Skarbnika ) x 8,5 % .

§ 4110 składki  na ubezpieczenia społeczne  kwota 228.597zł,

§  4120 składki  na Fundusz Pracy  kwota  34.069zł,

§ 4140 wpłaty  na Państwowy  Fundusz  Rehabilitacji Osób  Niepełnosprawnych  kwota  2.000zł,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie  17.000zł ( umowy – zlecenia)

§ 4210 zakup  materiałów  i wyposażenia  kwota 150.000zł  na zakup  artykułów  biurowych , wyposażenia , druków itp.

§ 4260 zakup  energii  zaplanowano w kwocie 39.000zł,

§ 4270 zakup  usług remontowych zaplanowano w kwocie  78.000zł (  na remont  parkingu wokół Urzędu Gminy  58.000zł , oraz 20.000zł z przeznaczeniem na :   konserwację , oraz  naprawę sprzętu komputerowego i  maszyn biurowych  w tym  remont Serwera.

§ 4300 zakup  usług pozostałych  zaplanowano  w kwocie  155.000zł  na  usługi telefoniczne , opłaty pocztowe,  szkolenia , aktualizację  oprogramowania  komputerowego ,wywozu nieczystości stałych , itp.

Główną poz. w zaplanowanych wydatkach stanowią  wydatki związane z opłatami pocztowymi , telefonicznymi , opłatami za korzystanie z licencji  na programy  komputerowe, oraz korzystanie z aktualizacji  bazy lex.

§ 4410 podróże służbowe krajowe  w kwocie 28.500zł,

§ 4420 podróże  służbowe zagraniczne  w kwocie 1.100zł

§ 4430 różne opłaty i składki w kwocie 26.400zł

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń  socjalnych  zaplanowano w kwocie  35.850zł.

Jako podstawę naliczenia w/w odpisu przyjęto planowane  wynagrodzenie w kwocie 2.007zł, co stanowi 37,5% 752,63zł na jednego zatrudnionego. Ponadto  zaplanowano odpis dla emerytów i rencistów w wysokości  6,25%  od planowanego wynagrodzenia tj. 2.007zł  co stanowi 125,44zł.

§ 4810 rezerwy – utworzono rezerwę celową  na odprawę emerytalną . W 2006roku  dwie osoby ( w

tym : jedna z robót publicznych  nabędzie prawo do przejścia na emeryturę.

§ 6060 wydatki na zakupy  inwestycyjne  jednostek  budżetowych – zaplanowano kwotę 30.000zł z

przeznaczeniem na  zakup lub modernizację Serwera, co wynika  z konieczności 

wprowadzeniem elektronicznej obsługą Urzędu.

W rozdz. 75075 promocja  jednostek  samorządu terytorialnego – zaplanowano wydatki w kwocie 11.000zł  na :

§ 4210  zakup materiałów  i wyposażenia – kwota 6.000zł,

§ 4300 zakup usług pozostałych  w kwocie 5.000zł.

Główna  poz. stanowi wydanie  folderu  gminy Czarnków.  W wyniku  realizacji inwestycji  w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnej, grunty  - działki budowlane  stają się bardziej atrakcyjne dla  mieszkańców  miasta Czarnków i inwestorów. Promocja  tych  miejscowości jest szczególnie ważna dla pozyskania  nabywców działek i  zainteresowanie  inwestorów  do tworzenia nowych  podmiotów gospodarczych na terenie gminy Czarnków.

.

 

 

Dział  751 Urzędy  naczelnych  organów  władzy państwowej, kontroli i ochrony  prawa oraz sądownictwa 

 

 

 

            W  budżecie   na  2006r. zaplanowano wydatki w kwocie 1.690zł co stanowi 0,01 %  ogółu wydatków .Wielkość zaplanowanych wydatków wynika z przyznanej dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem  na   prowadzenie  i aktualizację rejestrów  wyborców.

 

 

 

Dział 754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona  przeciwpożarowa.

 

 

 

            W   budżecie  na  2006r. zaplanowano wydatki w kwocie  99.200zł  co stanowi  0,45% ogółu wydatków. W rozdz. 75414  zaplanowano  zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej w kwocie 400zł zgodnie z przyznaną  dotacją .

W rozdz. 75412 ochotnicze  straże pożarne  zaplanowano wydatki w kwocie 98.800zł  na wydatki  ochotniczych straży pożarnych  działających na terenie gminy.  W przypadku  zmiany  organizacyjnej  ochotniczych straży pożarnej gminy Czarnków  nastąpi  zmiana w budżecie  w 2006r.

 

 

 Dział 756  Dochody od osób  prawnych , od osób  fizycznych  i od innych jednostek nie

 

posiadający  osobowości prawnej oraz  wydatki związane z ich poborem

 

           

W  budżecie  na 2006r. w rozdz. 75647 zaplanowano wydatki w kwocie 85.700zł obejmujące wydatki związane  z  poborem  podatków . Zaplanowane  wydatki w § 3030 różne  wydatki  na rzecz osób  fizycznych w kwocie 47.700zł  dotyczą diet  dla sołtysów  za czynności nie objęte  prowizją.

W  § 4100 w kwocie 21.000zł zaplanowano wydatki z tytułu

W § 4210 zakup materiałów i wyposażenia  zaplanowano wydatki w kwocie 7.000zł na zakup  druków

i artykułów biurowych.

W § 4300 zaplanowano wydatki w kwocie 9.000zł  na opłaty pocztowe  związane z poborem

podatków.( wysyłka  upomnień , wezwań do zapłaty i tytuły egzekucyjne do  Urzędów

Skarbowych poza miastem  Czarnków)

Natomiast  zaplanowane wydatki w § 4430  w kwocie 1.000zł zaplanowano na ubezpieczenia majątkowe gotówki  przechowywanej przez Inkasentów , oraz  na czas  przewozu gotówki .

 

 

 

Dział 757 Obsługa  długu  publicznego .

 

 

 

            W  budżecie   na  2006r. zaplanowano wydatki w kwocie 150.000zł co stanowi 0,68%- jako  odsetki  od kredytów  bankowych w tym  w § 8070 zaplanowano  kwotę 135.000zł, oraz w § 8079 w kwocie 15.000zł.

Gmina Czarnków w związku z realizacja zadań inwestycyjnych współfinansowanych z funduszy strukturalnych zamierza  korzystać z kredytu na prefinansowanie, którego to oprocentowanie jest  bardzo niskie.

 

 

Dział 758 Różne rozliczenia

 

 

            W  budżecie   na 2006r. zaplanowano rezerwę ogólną  w kwocie 98.300zł , która stanowi 0,45% ogółu wydatków i nie przekracza 1 % wydatków.

 

 

Dział 801 Oświata i wychowanie

             W budżecie  na  2006r.  zaplanowano wydatki w kwocie 10.217.271zł  co stanowi 46,41% ogółem  wydatków .

W poszczególnych rozdz. zaplanowano :

W rozdz. 80101  szkoły podstawowe zaplanowano wydatki w kwocie 4.438.741zł

 

 

-         § 2320 dotacje  celowe  przekazane dla  powiatu  na zadania  bieżące realizowane na podstawie porozumień  ( umów )  między jednostkami samorządu w kwocie  48.000zł z przeznaczeniem  na pokrycie bieżących kosztów  Szkoły Podstawowej w Gębicach  mieszczącej się w Szkole Specjalnej w Gębicach.

-         § 3020 –nagrody i wydatki osobowe  niezaliczane  do wynagrodzeń  ustalono w kwocie 154.951zł  w tym :

            dodatek wiejski  i mieszkaniowy

 

            fundusz zdrowotny w kwocie

 

            ekwiwalent bhp w kwocie

 

            ekwiwalent  za mleko  dla palaczy

 

-         §3240 stypendia  dla uczniów w kwocie 2.000 zł.

-         § 3260 inne  formy pomocy dla uczniów w kwocie 2.000zł

-         § 4010 wynagrodzenia osobowe  w kwocie 2.712.756zł  ustalono  przyjmując :

wynagrodzenia  osobowe  dla nauczycieli, wynagrodzeń obsługi zaplanowano w  kwocie 2.712.756 zł ( po uwzględnieniu  planowanej podwyżki  wynagrodzeń o 1,5 % ), fundusz  nagród w wysokości  1 %  planowanych  rocznych  wynagrodzeń  osobowych   przeznaczeniem  na wypłaty  nagród – zgodnie   art. 49.1.  ustawy z dnia  26 stycznia 1982 Karta nauczyciela ( Dz.U. nr 118,poz. 1112 z roku 2003) , nagród  jubileuszowych dla 8 osób , awansu zawodowego  w wysokości 1 % ,  zastępstw, urlopów na  poratowanie zdrowia  w wysokości  2% , oraz  zasiłki  na zagospodarowanie  dla 4 nauczycieli.

-         § 4040 dodatkowe  wynagrodzenie roczne   w kwocie 213.198zł

-         § 4110 składki  na ubezpieczenia społeczne w kwocie 518.085 zł

-         § 4120 składki  na Fundusz Pracy  w kwocie 73.090zł

-         § 4140 wpłaty  na Państwowy  Fundusz  Rehabilitacji Osób  Niepełnosprawnych w kwocie 3.000zł,

-         § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  w kwocie 17.881zł ( umowy – zlecenia)

-         § 4210 zakup  materiałów i wyposażenia  w kwocie 160.000 zł.- w tym główna poz. stanowi  opał

-         § 4240 zakup  pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 19.000zł,

-         § 4260 zakup energii w kwocie 60.000zł – w tym  energia  i gaz

-         § 4270 zakup  usług  remontowych  w kwocie 115.000zł

-         § 4300 zakup  usług pozostałych  w kwocie 75.400 zł,

-         § 4350 zakup usług  dostępu do sieci internetu  w kwocie 5.000zł,

-         § 4410 podróże  służbowe  krajowe w kwocie 11.330zł,

-         § 4430 różne  opłaty  i składki  w kwocie 15.450 zł,

-          § 4440 odpisy na zakładowy  fundusz świadczeń  socjalnych w kwocie 183.776zł  .

-         § 4810 rezerwy  zaplanowano w wysokości 43.824zł. Rezerwę  celową utworzona  na odprawy z tytułu przejścia na emeryturę .

-         § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne  jednostek  budżetowych – zaplanowano kwotę 5.000zł.

W rozdz. oddziały  przedszkolne w szkołach podstawowych – zaplanowano  wydatki w kwocie 50.367zł  w tym :

§3020 nagrody  i wydatki  osobowe  niezaliczane do wynagrodzeń   kwocie  2.529zł,

            § 4010  wynagrodzenia  osobowe pracowników  kwocie  31.077zł,

            § 4040 dodatkowe  wynagrodzenie  roczne w kwocie  2.355zł,

            § 4110 składki  na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5.769zł,

            § 4120 składki na Fundusz Pracy  w kwocie 821zł,

            § 4210 zakup  materiałów  wyposażenia  w kwocie  1.800zł,

            § 4240 zakup  pomocy  naukowych, dydaktycznych książek  w kwocie 300zł,

            § 4260 zakup  energii w kwocie 1.450zł,

            § 4270 zakup  usług remontowych kwocie 900zł ,

            § 4300 zakup  usług pozostałych w kwocie  1.200zł,

            § 4410 podróże służbowe  krajowe  w kwocie 100zł

            § 4430 różne opłaty i składki  w kwocie  120zł

            § 4440 odpisy na zakładowy  fundusz  świadczeń  socjalnych  w kwocie 1.946zł

W rozdz. 80104   przedszkola - zaplanowano wydatki w kwocie 1.883.311zł .

W poszczególnych paragrafach zaplanowano :

            §3020 nagrody  i wydatki  osobowe  niezaliczane do wynagrodzeń   kwocie  66.329zł,

            § 4010  wynagrodzenia  osobowe pracowników  kwocie 1.047.183zł,

            § 4040 dodatkowe  wynagrodzenie  roczne w kwocie 85.144zł,

            § 4110 składki  na ubezpieczenia społeczne w kwocie 210.265zł,

            § 4120 składki na Fundusz Pracy  w kwocie 29.825zł,

            § 4140 wpłaty  na państwowy  Fundusz Rehabilitacji Osób  niepełnosprawnych w kwocie

500zł,

            § 4170 wynagrodzenia bezosobowe  w kwocie 30.465zł

            § 4210 zakup  materiałów  wyposażenia  w kwocie  59.600zł,

            § 4220 zakup  środków żywności  w kwocie  123.627zł,

            § 4240 zakup  pomocy  naukowych, dydaktycznych książek  w kwocie 10.800zł,

            § 4260 zakup  energii w kwocie 46.150zł,

            § 4270 zakup  usług remontowych kwocie  30.700zł ,

            § 4300 zakup  usług pozostałych w kwocie 35.000zł,

            § 4410 podróże służbowe  krajowe  w kwocie  5.820zł

            § 4430 różne opłaty i składki  w kwocie  4.980zł

            § 4440 odpisy na zakładowy  fundusz  świadczeń  socjalnych  w kwocie 71.663zł

            § 4810 rezerwy  w kwocie  25.260zł.

 

 

W  rozdz. 80110  Gimnazja – zaplanowano wydatki w kwocie  3.282.085zł  na :

 

-               § 3020   nagrody  i wydatki  osobowe  niezaliczane  do wynagrodzeń  w kwocie 53.266zł  obejmujące wydatki  w zakresie  wypłaty : dodatków  mieszkaniowych  , dodatków wiejskich, funduszu  zdrowotnego, ekwiwalentu bhp,  oraz dla palaczy za mleko.

 

§ 3240 stypendia  dla uczniów zaplanowano w kwocie 2.000zł

 

            § 4010 wynagrodzenia  osobowe  pracowników w kwocie  952.107zł,

 

            § 4040 dodatkowe  wynagrodzenie roczne  w kwocie 76.707zł,

 

            § 4110 składki  na ubezpieczenia  społeczne  w kwocie 187.500zł,

 

            § 4120 składki na  Fundusz Pracy  w kwocie  27.088zł,

 

            § 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw. w kwocie 500zł,   § 4170 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5.585zł,

 

            § 4210 zakup  materiałów  i wyposażenia  w kwocie 59.800zł,

 

            § 4240 zakup  pomocy  naukowych, dydaktycznych  i  książek  w kwocie 11.000 zł,

 

            § 4260 zakup  energii  w kwocie 21.600zł,

 

            § 4270 zakup  usług remontowych  w kwocie 20.000 zł,

 

            § 4300 zakup usług pozostałych  w kwocie 26.000 zł,

 

            § 4350 Zakup usług dostępu do sieci  internet  w kwocie 4.520zł,

 

            § 4410 podróże  służbowe krajowe  w kwocie 6.000 zł,

 

            § 4430 różne  opłaty  i składki  w kwocie  5.100 zł,

 

            § 4440 odpisy  na zakładowy  fundusz świadczeń  socjalnych  kwocie 68.112zł,

 

            § 4810 rezerwy  w kwocie  11.300zł –  rezerwę utworzona na odprawy  emerytalne

 

 

 

                        Na 2006r.  zgodnie z limitami  na wieloletnie programy inwestycyjne  przyjęto  do realizacji zadanie  w ujęte w programie  rozbudowa obiektów  oświatowych  pn. Rozbudowa Publicznego Gimnazjum w Gębicach i budowa sali gimnastycznej  w łącznej kwocie 1.738.900zł w tym :

 

W § 6058  wydatki  inwestycyjne  jednostek budżetowych  w kwocie 1.304.175zł. – gmina  Czarnków

 

 ubiega się  o pozyskanie  środków z  funduszy strukturalnych ZPORR, stanowi to 75 %.

 

§ 6059 wydatki inwestycyjne  jednostek  budżetowych  w kwocie 434.725zł stanowiące równowartość 25% wartości,  co stanowi  planowany udział środków własnych i budżetu państwa .

 

 Rozpoczęcie realizacji tego zadania uzależnione jest od  pozyskania dofinansowania ze środków  funduszy strukturalnych.

 

§ 6060 wydatki  na zakupy  inwestycyjne  jednostek  budżetowych  zaplanowano w kwocie 5.000zł.

 

Rozdz. 80113 dowożenie  uczniów do szkół  do projektu   budżetu  na 2006r.  ustalono w kwocie 477.579zł

W poszczególnych  paragrafach zaplanowano wydatki w kwocie :

            § 3020 nagrody  i wydatki  osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  zaplanowano w kwocie

                                   432złzł

            § 4010 wynagrodzenia  osobowe  pracowników w kwocie  73.114zł,

 

            § 4040 dodatkowe  wynagrodzenie roczne  w kwocie  5.676zł,

 

            § 4110 składki  na ubezpieczenia  społeczne  w kwocie 19.016zł,

 

            § 4120 składki na  Fundusz Pracy  w kwocie 2.704zł,

 

            § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  w kwocie  29.943zł

 

            § 4210 zakup  materiałów  i wyposażenia  w kwocie 132.000zł,

 

            § 4270 zakup  usług remontowych  w kwocie  17.000zł,

 

            § 4300 zakup usług pozostałych  w kwocie  164.100zł,

 

            § 4430 różne  opłaty  i składki  w kwocie 18.000 zł,

 

            § 4440 odpisy  na zakładowy  fundusz świadczeń  socjalnych  kwocie  2.322 zł,

 

            § 4810 rezerwy -  zaplanowano rezerwę z tytułu przejścia na emeryturę  w kwocie 13.272zł.

Rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  zaplanowano  wydatki  w kwocie 41.223zł co stanowi  1 %  planowanych osobowych wynagrodzeń  dla nauczycieli szkół i  przedszkoli na dokształcanie zgodnie z ustawą .

Rozdz.80195 zaplanowano wydatki w kwocie 43.965zł na odpisy na zakład. Fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów w kwocie 42.965zł, oraz na obsługę  posiedzenia komisji kwalifikacyjnej w kwocie 700zł  i w § 4300 w kwocie 300zł.

 

Dział  851 Ochrona zdrowia

            Do  budżetu na 2006r. zaplanowano wydatki w kwocie 115.200zł w tym:

            w rozdz. 85154  przeciwdziałanie alkoholizmowi do  budżetu na  2006r. zaplanowano  wydatki w kwocie  112.200zł,

oraz w rozdz. 85153 zwalczanie narkomanii w kwocie 3.000zł.

Zaplanowane wydatki  przyjęto zgodnie z   planem  wydatków Gminnego  Programu  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych .

 

 

 

Dział  852  Pomoc  społeczna .

 

 

 

            W   budżecie  na  2006r. zaplanowano wydatki w kwocie  3.203.456zł  co stanowi 14,55% ogółu wydatków .

 

 

 

w poszczególnych  rozdziałach zaplanowano wydatki :

 

 

w rozdz. 85202 domy pomocy społecznej zaplanowano wydatki w kwocie 9.950zł. Zgodnie ze zmianą ustawy,  na gminy  nałożono obowiązkowe zadanie  dotyczące finansowania pobytu osób z terenu gminy w Domu Pomocy Społecznej, które nie posiadają własnego źródła utrzymania lub posiadają ale w wysokości  niewystarczającej  na pokrycia kosztów.

Zaplanowane wydatki do projektu budżetu  przyjęto w wyższej wysokości niż w 2005roku ponieważ na dzień opracowania projektu budżetu  jedna osoba  kwalifikuje się  do Domu Pomocy Społecznej.

W rozdz. 85212 świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna  oraz składki na ubezpieczenia  emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zaplanowano wydatki w kwocie 2.305.000zł tj.- w wielkości  przyznanej dotacji na zadania zlecone  zgodnie z Pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3010-78/05.

w rozdz. 85213 składki  na ubezpieczenia  zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia  z pomocy społecznej  w kwocie 12.500zł zadania zlecone – zgodnie z Pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3010-78/05.

W rozdz.  85214 zasiłki i pomoc w naturze , oraz  składki  na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zaplanowano wydatki  w kwocie 518.000zł w tym : zadania zlecone w kwocie  80.000zł , oraz zadania własne 438.000zł   w tym :  z dotacji na dofinansowanie zadań  własnych  w kwocie 238.000zł zgodnie z Pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3010-78/05.

 

 

W rozdz. 85215 dodatki mieszkaniowe  do  budżetu  przyjęto  w kwocie  109.000zł.

 

 

W rozdz. 85219 ośrodki pomocy społecznej  zaplanowano wydatki w kwocie 218.823zł  w tym: wydatki finansowane  z dotacji na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 142.300 zł  zgodnie z Pismem  Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3010-78/05, oraz  środki własne w kwocie  76.523zł

W poszczególnych paragrafach zaplanowano wydatki :

            § 4010 wynagrodzenia  osobowe  pracowników w kwocie  143.673zł,

 

            § 4040 dodatkowe  wynagrodzenie roczne  w kwocie  8.382zł,

 

            § 4110 składki  na ubezpieczenia  społeczne  w kwocie  27.660zł,

 

            § 4120 składki na  Fundusz Pracy  w kwocie  3.726zł,

 

            § 4170 wynagrodzenia bezosobowe  w kwocie 10.800zł,

 

            § 4210 zakup  materiałów  i wyposażenia  w kwocie 9.895zł,

 

            § 4270 zakup  usług remontowych  w kwocie  700 zł,

 

            § 4300 zakup usług pozostałych  w kwocie  6.000zł,

 

            § 4410 podróże służbowe krajowe w kwocie 4.000zł,

 

            § 4430 różne  opłaty  i składki  w kwocie 600 zł,

 

            § 4440 odpisy  na zakładowy  fundusz świadczeń  socjalnych  kwocie  3.387zł,

 

 

 

W rozdz. 85228  usługi  opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  zaplanowano wydatki w kwocie  1.000 zł.

 

 

W rozdz. 85295 pozostała działalność  w  budżecie   na  2006r.  zaplanowano wydatki w kwocie 29.183zł  w tym zgodnie z przyznana dotacja na  dofinansowania własnych zadań  w kwocie 23.653zł.

 

 

Dział  854 Edukacyjna  opieka  wychowawcza

 

 

 

 

 

            W  budżecie   na  2006r. zaplanowano wydatki w kwocie 420.829zł co stanowi 1,91% ogółu wydatków.”

 

W rozdz. 85401 świetlice  szkolne -  zaplanowano  wydatki w kwocie  415.706zł  z czego przypada na:

 

§ 3020 nagrody  i wydatki  osobowe  niezaliczane  do wynagrodzeń  zaplanowano w kwocie 9.617zł obejmujące wydatki związane z : wypłatą dodatków mieszkaniowych i dodatków wiejskich,

 

funduszu  zdrowotnego , bezpłatnego żywienia  kucharek, ekwiwalentów  bhp.

 

 

 

§4010 wynagrodzenia  osobowe pracowników  w kwocie   221.135 zł   w tym :

 

wynagrodzenia  nauczycieli ,  wynagrodzenie obsługi ,   nadgodziny oraz  wysokości  1 %  planowanych  rocznych  wynagrodzeń  osobowych   przeznaczeniem  na wypłaty  nagród – zgodnie   art. 49.1.  ustawy z dnia  26 stycznia 1982 Karta nauczyciela ( Dz.U. nr 118,poz. 1112 z roku 2003) ,nagrody jubileuszowe, awans zawodowy nauczycieli ,zastępstwa  + urlopy  zdrowotne ,

 

§ 4040  dodatkowe roczne wynagrodzenia  w kwocie 17.136 zł ,

 

            § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43.064zł,

 

            § 4120  pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 6.195zł

 

§  4140 wpłaty  na Państwowy  Fundusz  Rehabilitacji Osób  Niepełnosprawnych  w kwocie

 

500 zł,

 

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4.213zł,

 

            § 4210 zakup materiałów  i wyposażenia  zaplanowano  kwocie  9.500zł ,

 

            § 4220 zakup środków  żywności zaplanowano w kwocie  70.035zł

 

            § 4240 zakup pomocy  naukowych, dydaktycznych i książek  zaplanowano w kwocie 2.000zł,

 

            § 4270 zakup  usług  remontowych   zaplanowano w kwocie 3.000zł,

 

            § 4300 zakup  usług  pozostałych  zaplanowano w kwocie  3.200zł,

 

            § 4440 odpisy  na zakładowy  fundusz świadczeń   socjalnych  w kwocie 9.409zł

 

            § 4810 rezerwy w kwocie 16.702zł.

 

W rozdz. 85415 pomoc materialna da uczniów – zaplanowano wydatki w kwocie 3.500zł.

 

W rozdz. 85446 dokształcane i doskonalenie nauczycieli zaplanowano wydatki w kwocie 1.623zł.

 

 

 

 

 

Dział 900 Gospodarka  komunalna  i ochrona  środowiska

 

 

            W  budżecie  na   2006rok zaplanowano wydatki w kwocie 1.312.054zł   co stanowi  5,96%  ogółu wydatków .

 

W rozdz. 90001 gospodarka  ściekowa  i ochrona  wód  zaplanowano wydatki  na  dotację  przedmiotową  w kwocie brutto   77.359 zł  w tym :   gmina Czarnków  12.359zł ,  gmina Lubasz  35.000zł, gmina Ryczywół 30.000zł.

 

.

 

W rozdz. 90003 oczyszczanie  miast i wsi  zabezpieczono kwotę 17.500zł na utrzymanie  czystości w gminie w tym :

 

 §4210 zakup materiałów i wyposażenia – zaplanowano wydatki w kwocie 2.500zł na zakup pojemników na śmieci.

 

§4300 zakup usług pozostałych, zaplanowano wydatki w kwocie 15.000zł  na utrzymanie czystości.

 

 

 

W rozdz. 90004 utrzymanie  zieleni  w miastach  i gminach  - zaplanowano  wydatki w kwocie  5.500zł  w tym :

 

§4210 zakup materiałów i wyposażenia – zaplanowano wydatki w kwocie 1.000zł.

 

§4300 zakup usług pozostałych, zaplanowano wydatki w kwocie 4.500zł  na utrzymanie zieleni.

 

 

 

W rozdz. 90013 schroniska  dla zwierząt  -   zaplanowano wydatki w kwocie  53.000zł.

 

W rozdz. 90015 oświetlenie ulic, placów  i dróg - zaplanowano wydatki w kwocie 1.139.695zł  na  wydatki związane z modernizacją oświetlenia  dróg  gminnych, dróg wojewódzkich i powiatowych  w kwocie  854.695zł , oraz z bieżącym  utrzymaniem oświetlenia  dróg gminnych w tym :

 

§4260 zakup energii w kwocie 215.000zł,

 

§4270 zakup usług remontowych – konserwacja oświetlenia ulicznego kwocie 70.000zł,

 

           

 

W rozdz.  90095 pozostała działalność -  zaplanowano wydatki  w kwocie  19.000zł  na  wydatki związane  z utrzymaniem  wysypisk śmieci .

 

 

 

Dział  921 Kultura i ochrona  dziedzictwa  narodowego .

 

 

 

            Zaplanowano wydatki  w kwocie  393.054zł  co stanowi 1,78%  ogółu wydatków  z przeznaczeniem na   działalność instytucji kultury - biblioteki , oraz sal  wiejskich .

 

            Rozdz.. 92109 zaplanowano wydatki w kwocie 185.100zł na utrzymanie sal wiejskich w tym na  wydatki realizowane przez Samorządy Mieszkańców Wsi .

 

Dotację do instytucji kultury ustalono w kwocie  5.000  zł

 

W rozdz. 92116  Biblioteki - do budżetu  przyjęto  dotację do instytucji kultury na  2006r.    w kwocie  207.954zł.

 

 

 

Dział 926 Kultura fizyczna i sport .

 

           

 

            W rozdz. 92605 zadania  w zakresie  kultury fizycznej  i sportu   zaplanowano  wydatki w kwocie  179.400zł  co stanowi  0,81% ogółu wydatków  .

 

 

 

 

 

 

 

W   budżecie  na 2006r. ustalono  wydatki na zadania  inwestycyjne  w kwocie  5.029.352zł  co stanowi    22, 85% ogółu wydatków .

 

Przyjęte do realizacji  zadania inwestycyjne są zgodne z Wieloletnim Programem Inwestycyjnym.

 

Zaplanowana wielkość kredytów do zaciągnięcia w 2006r.  obejmuje również   kredyty  na prefinansowanie zadań finansowanych z funduszy strukturalnych.

Ze względu na ujęcie w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym oraz w Programie Rozwoju Lokalnego  zadań wg wartości kosztorysowych należy przyjąć, że w wyniku przeprowadzonych przetargów wartość ulegnie zmniejszeniu.

 

Ponadto zgodnie z obowiązującymi przepisami przy realizacji zadań współfinansowanych z funduszy strukturalnych,  wnioski o płatność będzie można składać na  częściową realizację zadań  co również zmniejszy zaangażowanie środków z kredytów .

 

 

 

 

 

PRZYCHODY  I  WYDATKI   GMINNEGO   FUNDUSZU  OCHRONY  ŚRODOWISKA I

 

                              GOSPODARKI WODNEJ

 

 

 

 

 

            Zaplanowane  stan środków obrotowych  na  początek roku w kwocie 10.605zł ,przychody w wysokości 48.000 zł skalkulowano na podstawie zrealizowanych  przychodów w  2005r . Po stronie rozchodów  zaplanowano wydatki w kwocie 55.505 zł na  zadania inwestycyjne pn  „  Budowa sieci   kanalizacyjnej  ”,  w tym  dokumentację techniczną  dla wsi Sarbia –Sarbka w kwocie  29.280zł , oraz  na zakup  usług  dotyczących edukacji ekologicznej oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad  zrównoważonego rozwoju w kwocie 3.000zł. 

Stan środków na koniec roku zaplanowano w wysokości 100 zł.

 

 

 

ZAKŁAD BUDŻETOWY

 

 

 

             Gminny Zakład Usług Wodnych i Melioracyjnych w Czarnkowie –  zakład budżetowy.

 

Do  budżetu na 2006r. przyjęto dane  wynikające z  planowanej ilości ścieków przy zastosowaniu cen obowiązujących w 2006r.

 

 

 

Stan środków obrotowych na początek roku   194.160zł

 

 

 

PRZYCHODY       :       2.970.917ZŁ

 

 

 

Wielkość przychodów w kwocie  2.970.917zł ustalono  przyjmując :

 

 

·        wpływy z opłaty  abonamentowej w kwocie 164.800zł,

·        wpływy  ze sprzedaży wody w kwocie 1.725.700 zł ,

·        wpływy z usług pozostałych w kwocie  500.000zł

·        odsetki pozostałe w kwocie  7.000 zł,

·            wpływy za zrzut ścieków  w kwocie 501.120zł,

·           dotację  przedmiotową w kwocie  72.297 zł wg wartości netto.

 

 

WYDATKI             :       2.994.163ZŁ

 W tym :

 

 • wynagrodzenia (§ 4010, 4040, 4170 )  w kwocie 1.038.900zł,

   

 • pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120) w kwocie 205.400 zł,

   

 • wydatki inwestycyjne –  (§ 6050, 6060) nie planuje się .

   

 •  

   

 

 

Ponadto zaplanowano  pokrycie amortyzacji w kwocie 30.000zł

 

 

Stan środków obrotowych zaplanowano na koniec roku   200.914 zł .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podsumowanie

 

 

 

 

 

 

 

             Budżet  na 2006r. uchwalony  został  z deficytem budżetowym   w kwocie  3.091.887zł. co stanowi 16,34%  zaplanowanych dochodów  na 2006r.

 

Powyższa relacja  mieści  się w ograniczeniach  określonych  w   art. 12 i art. 45 ustawy o finansach publicznych.

Jako źródło pokrycia deficytu budżetowego ustalono   kredyt i pożyczki w wysokości 4.041.887zł w tym ;

- przychody z zaciągniętych pożyczek  na finansowanie  zadań realizowanych z udziałem środków 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  w kwocie 2.016.675zł,

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów  na rynku krajowym  w kwocie 2.025.212zł.

 

 

Natomiast  rozchody  zaplanowano w kwocie 950.000zł , które stanowią  spłatę kredytu.

 

 

            Zaplanowane dochody  w budżecie  na  2006r.  nie są wielkościami przeszacowanymi. Natomiast po stronie wydatków zaplanowano  wydatki na  podstawowe zadania  gminy. 

 

Data wytworzenia informacji: 03.07.2006 14:04:15
Osoba wprowadzająca informację: -
Data ostatniej modyfikacji: 03.04.2019 11:24:30
Data publikacji informacji: od 03.07.2006 14:04:15
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
03.04.2019 11:24:30 emilia_sm edycja strony
03.04.2019 11:24:30 emilia_sm edycja strony
03.04.2019 11:24:30 emilia_sm edycja strony
12.02.2019 13:18:12 Administrator Systemu Administrator Systemu edycja strony
12.02.2019 13:15:55 Administrator Systemu Administrator Systemu edycja strony
03.07.2006 15:14:21 - edycja strony
03.07.2006 14:04:15 - strona została dodana