Wykaz nieruchomości stanowiącej własność komunalną Gminy Czarnków przewidzianej do sprzedaży w drodze przetargu położonej w obrębie wsi Bukowiec, działka nr 181/4

 Czarnków, dnia 18 sierpnia 2020 r.

 

IGROŚ.6840.9.2019

 

W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej  własność komunalną Gminy Czarnków przewidzianej do sprzedaży  w drodze  przetargu:

 

zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku  poz. 65 – ze zmianami)  – Gmina Czarnków podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przewidzianej do zbycia

 

położonej

w obrębie wsi   B U K O W I E C      

 

  1. Nieruchomość oznaczona w księdze wieczystej w Sądzie Rejonowym w Trzciance – Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych  w Czarnkowie – Kw nr PO2T/00018354/9.
  2. Oznaczona w ewidencji gruntów jako: działka nr 181/4 o  pow.  0,2156 ha
  3. Działka nr 181/4 w Bukowcu nie posiada aktualnego przeznaczenia w planie, ponieważ nie jest objęta żadnym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka położona jest na obszarze chronionego krajobrazu „Dolina Noteci’ – oznaczona w studium  symbolem C1, w obszarze Natura 2000 (Dolina Noteci)  -PLH 300004.
  4. Nieruchomość położona jest w strefie rozproszonej zabudowy  mieszkaniowej i terenów rolnych wsi Bukowiec. Dojazd dobry drogą gruntową. Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa zagrodowa i tereny rolne. Nieruchomość leży w strefie uzbrojenia w energie elektryczną i wodociąg wiejski. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym przeznaczonym do rozbiórki oraz budynkami gospodarczymi w złym stanie technicznym.  

 

  1. Cena nieruchomości: 75.000,00 złotych    

 

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT zgodnie z art.43 ust.1 pkt.10a lit.a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U.z 2020 r. poz.106 ze zm.)

Cena za nabycie nieruchomości płatna będzie jednorazowo, najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego.

Sprzedaż powyższej nieruchomości odbędzie się w drodze przetargu.   

Działka nr 181/4 nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami, ograniczeniami i ciężarami w księdze wieczystej Kw nr  PO2T/00018354/9.

Szczegółowe informacje o w/w nieruchomości i zasadach jej zbycia uzyskać można osobiście w siedzibie Urzędu Gminy – Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – pok. Nr 15 lub telefonicznie pod nr (67) 255-58-24.

Wnioski i uwagi na temat powyższego wykazu kierować należy do Wójta Gminy Czarnków w terminie nie później niż do dnia 8 września 2020 r.      

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu powyższej nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity  Dz. U. z 2020 roku  poz. 65 – ze zmianami) zobowiązane są do złożenia wniosku o nabycie na zasadach pierwszeństwa w terminie do dnia 29 września 2020 r.

   

 

DJ/DJ

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Czarnków
Data wytworzenia informacji: 18.08.2020 14:51:00
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 18.08.2020 14:53:35
Data publikacji informacji: od 18.08.2020 14:51:00
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
18.08.2020 14:53:35 Michał Iwanicki edycja strony
18.08.2020 14:51:00 Michał Iwanicki strona została dodana