Wykaz nieruchomości stanowiącej własność komunalną Gminy Czarnków przewidzianej do sprzedaży w drodze przetargu w obrębie wsi Radosiew - działka nr 174/1

Czarnków, dnia 10 listopada 2020 r.

 

IGROŚ.6840.5.2020

 

W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej  własność komunalną Gminy Czarnków przewidzianej do sprzedaży  w drodze  przetargu:

 

zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz.65- ze zmianami )  – Gmina Czarnków podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przewidzianej do zbycia

  

położonej

w obrębie wsi   R A D O S I E W

  1. Nieruchomość oznaczona w księdze wieczystej w Sądzie Rejonowym w Trzciance – Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych  w Czarnkowie – Kw nr PO2T/00019264/8.
  1. Oznaczona w ewidencji gruntów jako: działka nr 174/1 o  pow.  0,1040 ha
  1. Działka numer  174/1 w Radosiewie nie posiada określonego przeznaczenia w planie, ponieważ nie jest objęta żadnym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla działki nr 174 w Radosiewie została wydana decyzja o warunkach zabudowy Nr BGK-7331-D-43/2010 z dnia 14 czerwca 2010 roku.  Zgodnie z decyzją o  warunkach zabudowy działka nr 174 przeznaczona została pod zabudowę  budynkiem mieszkalnym,  budynkiem gospodarczo-garażowym i szczelnym zbiornikiem  na ścieki.
  2.  Nieruchomość położoną jest w strefie istniejącej zabudowy mieszkaniowej wsi Radosiew. Walory lokalizacyjne uznaje się jako korzystne. Działka leży  przy drodze asfaltowej, w strefie uzbrojenia w energię elektryczną i wodociąg wiejski. Kształt i konfigurację uznaje się jako średnio korzystne.  
  1. Cena nieruchomości:  23.370,00 zł (w tym  podatek VAT 23% w kwocie 4.370,00 zł)   

 

Cena za nabycie nieruchomości płatna będzie jednorazowo, najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego.

Sprzedaż powyższej nieruchomości odbędzie się w drodze przetargu.   

Działka nr 174/1  w Radosiewie nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami, ograniczeniami i ciężarami w księdze wieczystej Kw nr PO2T/00019264/8.

Szczegółowe informacje o w/w nieruchomości i zasadach jej zbycia uzyskać można osobiście w siedzibie Urzędu Gminy – Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – pok. nr 15  lub telefonicznie pod nr (067) 255-58-24.

Wnioski i uwagi na temat powyższego wykazu kierować należy do Wójta Gminy Czarnków w terminie nie później niż do dnia 1 grudnia 2020 r.      

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu powyższej nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz.65 – ze zmianami) zobowiązane są do złożenia wniosku o nabycie na zasadach pierwszeństwa w terminie do dnia  22 grudnia 2020 r.

 

 

 

 

   

DJ/DJ

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Czarnków
Data wytworzenia informacji: 10.11.2020 14:34:53
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 10.11.2020 14:36:09
Data publikacji informacji: od 10.11.2020 14:34:53
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
10.11.2020 14:34:53 Michał Iwanicki strona została dodana