BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność komunalną Gminy Czarnków przewidzianej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej położonej w obrębie wsi Radosiew, działka nr 175

Czarnków, dnia  24 sierpnia 2021 r.

 

IGROŚ.6840.4.2021

 

 

W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność komunalną Gminy Czarnków przewidzianej do sprzedaży  w drodze  bezprzetargowej:

 

zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 1990– ze zm.)  – Gmina Czarnków podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przewidzianych do zbycia

położonej w obrębie wsi  

R A D O S I E W

 

  1. Nieruchomość oznaczona w księdze wieczystej w Sądzie Rejonowym w Trzciance – Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie – KW Nr PO2T/00019264/8.
  2. Oznaczone w ewidencji gruntów jako:  działka nr 175 o  pow. 0,0500 ha
  3. Działka nr 175 w Radosiewie  nie jest objęta  żadnym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą nr L/354/2010 Rady Gminy Czarnków z dnia 24.09.2010 r. ze zmianami- uchwała nr XIX/166/2012 Rady Gminy Czarnków z dnia 26.04.2012 r. , uchwała  nr XX/175/2012 Rady Gminy Czarnków z dnia 27.06.2012 r., uchwała  nr LV/429/2018 Rady Gminy Czarnków z dnia 30.05.2018 r. i uchwała  nr LIX/464/2018 Rady Gminy Czarnków z dnia 27.09.2018 r. działka  położona jest na obszarze zurbanizowanych jednostek osadniczych.
  4. Nieruchomość położona jest w strefie zabudowy siedliskowej i terenów rolnych wsi Radosiew. Działka nie posiada dostępu do drogi. Dojazd przez działkę nr 172/1. Kształt nieregularny, teren miejscowo podmokły i zaniżony. Granice działki z trzech stron wyznacza odkryty rów melioracyjny. Kształt i konfigurację działki łącznie z nieruchomością przyległą uznaje się jako średnio korzystne. Działka nie użytkowana, porośnięta chwastami wieloletnimi i zakrzaczona. Działka położona w strefie uzbrojenia w energię elektryczną i wodociąg. 
  5. Cena nieruchomości:  6.765,00 złotych (w tym podatek VAT 23% 1.265 zł)

 

Cena za nabycie nieruchomości płatna będzie jednorazowo, najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego.

Sprzedaż powyższej nieruchomości odbędzie się w drodze bezprzetargowej na poszerzenie i polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej do działki stanowiącej przedmiot zbycia.

Działka nr 175 w Radosiewie nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami oraz ograniczeniami i ciężarami w księdze wieczystej KW Nr PO2T/00019264/8.

Szczegółowe informacje o w/w nieruchomości i zasadach jej zbycia uzyskać można osobiście w siedzibie Urzędu Gminy – Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska – pok. nr 15  lub telefonicznie pod nr (067) 255-58-24.

Wnioski i uwagi na temat powyższego wykazu kierować należy do Wójta Gminy Czarnków w terminie nie później niż do dnia 14 września  2021 r.      

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu powyższej nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity  Dz. U. z 2020roku  poz. 1990 – ze zm.) zobowiązane są do złożenia wniosku o nabycie na zasadach pierwszeństwa w terminie do dnia 5 października 2021 r.

 

 

DJ/DJ

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Czarnków
Data wytworzenia informacji: 24.08.2021 12:54:01
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 24.08.2021 12:55:37
Data publikacji informacji: od 24.08.2021 12:54:02
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
24.08.2021 12:54:01 Michał Iwanicki strona została dodana