BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność komunalną Gminy Czarnków przewidzianej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej położonej w obrębie wsi Grzępy, działka nr 169/1 i 174/1

Czarnków, dnia  24 sierpnia 2021 r.

IGROŚ.6840.6.2020

 

W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność komunalną Gminy Czarnków przewidzianej do sprzedaży  w drodze  bezprzetargowej:

 

zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 1990– ze zm.)  – Gmina Czarnków podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przewidzianych do zbycia

położonej w obrębie wsi  

G R Z Ę P Y

  1. Nieruchomość oznaczona w księdze wieczystej w Sądzie Rejonowym w Trzciance – Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie – KW Nr PO2T/00025284/9.
  2. Oznaczona w ewidencji gruntów jako: działka nr 169/1 i 174/1  o  pow. 0,0376 ha
  3. Działki nr 169/1 i 174/1 w Grzępach  nie posiadają określonego przeznaczenia w planie, ponieważ nie są objęte żadnym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą nr L/354/2010 Rady Gminy Czarnków z dnia 24.09.2010 r. ze zmianami- uchwała nr XIX/166/2012 Rady Gminy Czarnków z dnia 26.04.2012 r. , uchwała  nr XX/175/2012 Rady Gminy Czarnków z dnia 27.06.2012 r., uchwała  nr LV/429/2018 Rady Gminy Czarnków z dnia 30.05.2018 r. i uchwała  nr LIX/464/2018 Rady Gminy Czarnków z dnia 27.09.2018 r. działki  położone są w obszarze zurbanizowanych jednostek osadniczych.
  4. Nieruchomość położona jest w strefie istniejącej zabudowy siedliskowej wsi Grzępy. Zgodnie z ewidencją gruntów stanowi drogi (dr).  
  5. Cena nieruchomości:  5.600,00 złotych (w tym podatek VAT 23% 1.047,15 zł)

 

Cena za nabycie nieruchomości płatna będzie jednorazowo, najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego.

Sprzedaż powyższej nieruchomości odbędzie się w drodze bezprzetargowej na poszerzenie i polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej do działek stanowiących przedmiot zbycia.

Działki nr  169/1 i 174/1 w Grzępach  nie są obciążone żadnymi zobowiązaniami oraz ograniczeniami i ciężarami w księdze wieczystej KW Nr PO2T/00025284/9.

Szczegółowe informacje o w/w nieruchomości i zasadach jej zbycia uzyskać można osobiście w siedzibie Urzędu Gminy – Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – pok. Nr 15 lub telefonicznie pod nr (67) 255-58-24.

Wnioski i uwagi na temat powyższego wykazu kierować należy do Wójta Gminy Czarnków w terminie nie później niż do dnia 14 września  2021 r.      

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu powyższej nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity  Dz. U. z 2020roku  poz. 1990 – ze zm.) zobowiązane są do złożenia wniosku o nabycie na zasadach pierwszeństwa w terminie do dnia 5 października 2021 r.

 

 

DJ/DJ

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Czarnków
Data wytworzenia informacji: 24.08.2021 12:55:45
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 24.08.2021 12:57:37
Data publikacji informacji: od 24.08.2021 12:55:45
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
24.08.2021 12:55:45 Michał Iwanicki strona została dodana