BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Czarnków z 2021 r. dla ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec Trzcianka.

Zarządzenie Nr 418/2021
Wójta Gminy Czarnków

z dnia 29 lipca 2021 r.

w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Czarnków z 2021 r. dla ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec Trzcianka.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372.), art. 5 ust. 1 i 2 pkt 1 i art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (t.j. Dz. U. poz. 2057) oraz Uchwały nr 245/2021 Rady Gminy Czarnków z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Czarnków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 r., zarządzam co następuje:

§ 1. Na podstawie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego przyznaję dotację
dla ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec Trzcianka w kwocie 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) na wsparcie realizacji zadania publicznego jak poniżej: Rodzaj zadania - Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,  Tytuł zadania - Warsztaty Edukacji Prozdrowotnej dla dzieci i młodzieży.  Termin realizacji zadania publicznego - 29.07.2021 r. – 6.08.2021 r.

§ 2. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy według ramowego wzoru, będącego załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (t.j. Dz. U. poz. 2057).

§ 3. Decyzja o przekazaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i nie przysługuje od niej odwołanie.

§ 4. Informacja o przyznaniu dotacji zamieszczona będzie w Biuletynie Informacji Publicznej na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czarnków oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Czarnków.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Czarnków.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Czarnków
Data wytworzenia informacji: 29.07.2021 19:24:27
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 30.07.2021 19:26:19
Data publikacji informacji: od 29.07.2021 19:24:27
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
29.07.2021 19:24:27 Michał Iwanicki strona została dodana