BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Wójta Gminy Czarnków w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Czarnków z 2021 r. dla Stowarzyszenia Na Rzecz Odnowy i Rozwoju Wsi Bukowiec – Bukowisko.

Zarządzenie Nr 450/2021
Wójta Gminy Czarnków

z dnia 21 września 2021 r.

w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Czarnków z 2021 r. dla Stowarzyszenia Na Rzecz Odnowy i Rozwoju Wsi Bukowiec – Bukowisko.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372.), art. 5 ust. 1 i 2 pkt 1 i art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (t.j. Dz. U. poz. 2057) oraz Uchwały nr 245/2021 Rady Gminy Czarnków z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Czarnków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 r., zarządzam co następuje:

§ 1. Na podstawie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego przyznaję dotację
dla Stowarzyszenia Stowarzyszeniem Na Rzecz Odnowy i Rozwoju Wsi Bukowiec - Bukowisko, w kwocie 1.720,00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset dwadzieścia  złotych) na wsparcie realizacji zadania publicznego jak poniżej:  Rodzaj  zadania - Działania wspomagającego rozwój wspólnot i społeczności lokalnych  Tytuł  zadania - Warsztaty ziołowe - ,,Ziołowy fast  food”  Termin realizacji zadania publicznego - 15.09.2021 r. – 15.12.2021 r.

§ 2. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy według ramowego wzoru, będącego załącznikiem nr 3 do  Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego             z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (t.j. Dz. U. poz. 2057).

§ 3. Decyzja o przekazaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i nie przysługuje od niej odwołanie.

§ 4. Informacja o przyznaniu dotacji zamieszczona będzie w Biuletynie Informacji Publicznej na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czarnków oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Czarnków.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Czarnków.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

SKAN ZARZĄDZENIA

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Czarnków
Data wytworzenia informacji: 21.09.2021 13:28:23
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 21.09.2021 13:31:34
Data publikacji informacji: od 21.09.2021 13:28:23
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
21.09.2021 13:28:23 Michał Iwanicki strona została dodana